ПРОЕКТ ВG051РО001-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Обща стойност на проекта –
18 100 000 лв.
Бенефициент - Министерство на образованието и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието"

Инструкция за изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Включващо обучение“, утвърдена със заповед на министъра на образованието и науката

 

НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

На 28.01.2016г. представители на МОН и началници на регионални инспекторати по образование посетиха СОУ „Христо оЯсенов“ гр. Етрополе. Между тях беше и госпожа Грета Ганчева – Директор на дирекция ДОПР и ръководител на ПРОЕКТ ВG051РО001-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“ по ОПРЧР .
Директорката на СОУ „ Христо Ясенов“, госпожа Станка Димитрова, връчи официално на госпожа Грета Ганчева Благодарствено писмо от родителите на децата със СОП, участващи в проект „ Включващо обучение“ и от специлаистите, работещи по проекта в училището.
С това писмо те благодарих, че проекта акцентира върху възможностите и потенциала на техните деца, а не върху дефицитите им! Благодариха за подкрепата и това, че е направен един много добър опит да се намери път към успешното им приобщаване в обществото! Снимки от събитието: 1; 2; 3; 4; 5.

Работа по проект "Включващо обучение" на екипа от специалисти по дейност 1 в ОДЗ № 39 - София.

Коледна изненада в СОУ „ Христо Ясенов“:

Учениците от X Г клас от СОУ „ Христо Ясенов“, гр. Етрополе с класен ръководител госпожа Петря Георгиева направиха едно голямо ДОБРО! Те взеха решение да не си разменят коледни подаръци, а с отделените средства да зарадват децата със Специални образователни потребности в нашето училище.
На 18.12.2015г. учениците , сред които имаше Дядо Коледа, Снежанка и джуджета раздадоха на всяко едно дете подарък.
С треперещи от вълнение ръчички и светещи очички , децата благодариха за човечността и всеотдайността на учениците от 10Г клас. С пожелание щастието и усмивката никога да не слизат от техните лица, децата със СОП, които се подпомагат по проект „ Включващо обучение“ подариха на всеки от тях коледна картичка с пожелание – „ Благодаря ти от сърце , че стопли едно детско сърце!“.
За повече информация може да последвате следния линк: 1; 2; 3
http://classplus.blogspot.bg/2015/12/blog-post_18.html

Благодарствено писмо от екипа педагогически специалисти по проект "Включващо обучение" на ОУ "Васил Левски", гр. Златоград и родители на деца включени в проекта.

Материал свързан със заключителната конференция с пресконференция на проект "Включващо обучение", проведена на 25.11.2015 год.

Устройство, което позволява управление с поглед на таблет, лаптоп или настолен компютър, е закупено през октомври по проект „Включващо обучение” в ОУ „Алеко Константинов” е Червен бряг, съобщават от пресцентъра на Община Червен бряг.

В изпълнение на предвидените дейности и приключването на проект „Включващо обучение" на 25.11.2015 г. в зала „София", гранд хотел „София", се проведе заключителна конференция с пресконференция за запознаване на участниците в процеса на включващото обучение, както и на заинтересованите страни и обществеността с постигнатите резултати, с изградените по проекта добри парктики и модели. Заключителната конференция по проект BG051PO001-4.1.7 „Включващо обучение“, изпълняван от дирекция „Достъп до образованието и подкрепа на развитието“ в МОН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, бе открита от заместник-министъра на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева. По време на конференцията бяха представени презентации за извършената оценка на модела на включващото обучение, анализа на съответствието на проектните дейности с регламентите в национални и международни ключови документи в тази област, проведените супервизии на работата на специалистите. Бе представен изработеният късометражен филм за добри практики и модели и бяха проведени и дискусии, свързани с реализирането на проекта. В конференцията взеха участие представители на партньорите ни по проекта -неправителствени организации на и за хората с увреждания, логопедичния център в гр. София и ресурсни центрове, учители и родители, експерти от други дирекции в МОН, представители на различни медии.
Публикация от пресцентъра на МОН на сайта на министерството: виж тук
Снимки от конференцията:виж тук

Връчване на награда „Софроний Врачански“ от РИО - Сливен, на Петър Пламенов Стоянов, психолог в пилотното СОУ „Йордан Йовков“ - гр. Сливен (в категория „Учител на годината в специализираното образование“).
Снимки: 1; 2; 3; 4.

Снимки от учебния процес на ресурсните учители и логопеда на ОУ "Свети Паисий Хилендарски" гр. Елхово, обл. Ямбол - пилотно училище по проект "Включващо обучение" ( месец септември 2015 година): 1; 2; 3

В изпълнение на планираните дейности за осигуряване на подкрепа за обучението и приобщаването в образователния процес на деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация по проект BG051P0001-4.1 .07-0001 „Включващо обучение" по ОП РЧР, в периода 04 - 06 октомври 2015 г. в гр. София се проведе обучение на специалистите от пилотните училища и ОДЗ по дейност 6. Обучението бе свързано с прилагането на методика за оценяване на индивидуалните образователни потребности на деца и ученици с множество увреждания, разработена в две части от проф. Владимир Радулов, доц. Мира Цветкова и доц. Неда Балканска от СУ „Св. Климент Охридски" и проф. Анелия Гърбачева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". Двете части на методиката, чието разработване и отпечатване бе финансирано по проект „Включващо обучение", бяха предоставени на всеки участник. Лектори бяха авторите на методиката. Бяха дискутирани и теми, свързани с подготовката и изпълнението на дейност 6 от проекта през учебната 2015/2016 година.

Снимки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21

 

В изпълнение на дейност 2 „Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища" от проект BG051PQ00 1-4.1.07 „Включващо обучение" по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", в гр.София се проведе надграждащо обучение по брайл в периода 27 септември - 02 октомври 2015 г. В него бяха включени 2 групи по 14 учители, като участниците са определени по критерий „най-висок резултат" от заключителния тест в края на обучението за начално брайлово ограмотяване.

Снимки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36

Снимков материал относно проведено обучение на психолози и логопеди от 25-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по дейност 1 на проект BG051PO001-4.1.07-0001 "Включващо обучение", във връзка с изпълнение на планираните дейности за ранна превенция и ранно въздействие на обучителните затруднения при децата от предучилищната възраст - 24-25 септември 2015 г., гр.София, хотел "Рила, зала "Адакта:

Снимки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21

Информация относно проведена кръгла маса на тема: „Включващо обучение за деца с епилепсия – палитра от идеи, гледни точки и равносметки“ - 29 май 2015 г., зала „Бална“, х-л „Радисън“ - гр. София

Снимки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15

Благодарствено писмо от директора на ОУ "Васил Левски", гр.Златоград до ръководителя на проект "Включващо обучение" - 24.06.2015 г.

Информация за проведена кръгла маса "Заедно можем повече" - споделяне на добри педагогически практики по проект "Включващо обучение" в СОУ "Йордан Йовков" - Сливен, 18 юни 2015г.

Снимки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

Информация относно проведен семинар на тема: "Съвременни тенденции и перспективи на включващото обучение на ученици с увреден слух" - 9 май 2015 г., зала „Сердика“, х-л „Шератон“ - гр. София:

В изпълнение на Дейност 5 - "Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности" на 9 май 2015 г. в зала „Сердика“, х-л „Шератон“ - гр. София, се проведе семинар на тема "Съвременни тенденции и перспективи на включващото обучение на ученици с увреден слух", организиран от Асоциацията на родителите на деца с увреден слух, партньор по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”, съвместно с Министерството на образованието и науката.
Целта на семинара бе да запознае присъстващите с възможностите, които предоставя включващото обучение като процес на признаване и удовлетворяване на различните образователни потребности на децата и учениците с увреден слух. В изказванията на специалистите бяха разгледани медицинските, педагогическите и психологическите аспекти на работата с деца с увреден слух.
Г-жа Мария Кръстева - председател на АРДУС, откри семинара и представи конкретните дейности за периода 2012-2015 г., осъществени от екипа на АРДУС (сурдопедагог и психолози), в 14 пилотни училища и една детска градина в градовете София, Етрополе, Мездра, Благоевград, Русе, Перник, Дупница, Сопот, Пловдив, Полски Тръмбеш, Плевен, Кюстендил и Елин Пелин:
- Работа с ученици по метода на груповия тренинг, изграждане на екип, неформално лидерство ;
- Психологически и педагогически консултации от детско-юношески психолог и сурдопедагог/логопед с учители, работещи с деца с увреден слух. ;
- Провеждане на срещи и психологически и педагогически консултации с родители на деца със специални образователни потребности или специфични обучителни трудности .
Г-жа Грета Ганчева – директор на дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието" в Министерството на образованието и науката, ръководител на проекта, приветства участниците и гостите на семинара и представи новите тенденции и политики в областта на обучението на деца с увреден слух.
По време на семинара от различни специалисти бяха представени следните лекции:
- "Медицински аспекти на ранното откриване и диагностика на слуховото нарушение", д-р Дончев, ВМА ;
- "Диагностика и управление на цялостния процес по приобщаване на деца с увреден слух в предучилищна и начална училищна възраст", Таня Димитрова, слухово-речеви рехабилитатор, консултант по КИ към ВМА-София, управител на Образователен център за деца с увреден слух „Яника“ ;
- "Обучението на учениците с увреден слух в масово училище - равносметка и перспективи", Ива Евстатиева - сурдопедагог в Средно специално училище за деца с увреден слух "Проф. Дечо Денев", гр. София ;
- "Включващото обучение - път към индивидуалните възможности и интереси на децата и учениците с увреден слух", Таня Иванова - сурдопедагог, ресурсен учител в Ресурсен център - гр. София ;
- "Характеристика на комуникативната компетентност и особености на езиковото обучение на ученици с увреден слух", Славина Лозанова – слухово-речеви рехабилитатор, логопед, ВМА – гр. София ;
- "Психо - социални аспекти и перспективи на включващото обучение на ученици с увреден слух", Теодора Милотинова – психолог ;
- "Тенденции на включващото обучение на ученици с увреден слух в Европа", Дарина Панталеева - член на УС на АРДУС.
Доц. д-р Неда Балканска и гл.ас.д-р Анна Трошева-Асенова, СУ "Св. Климент Охридски", представиха своята книга "Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда".
Дарина Панталеева - член на УС на АРДУС, представи „Тенденции на включващото обучение на ученици с увреден слух в Европа“ .
Гост на семинара беше г-жа Мари Лор Жандо - представител на Френската националната асоциация на родителите на деца с увреден слух-ANPEDA, която запозна участниците със законодателството и тенденциите на обучението на деца с увреден слух във Франция.
Участниците в семинара получиха брошура, в която са описани преподавателски стратегии при работа с хора с увреден слух, и Наръчник за учители, специалисти и родители, който се състои в две части:
- Педагогическа и семейна подкрепа на ученици с увреден слух, обучавани в общообразователни училища;
- Психосоциална подкрепа на деца с увреден слух, обучавани в обучавани в общообразователни училища.

Снимки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Информация за иновации по проект "Включващо обучение" в ОДЗ "Слънчо" - гр.Завет: статия

На 26.03.15 г. и 27.03.15 г. в базова ОДЗ"Слънчо"- гр.Завет се проведе супервизия на специалистите, работещи по проект "Включващо обучение". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси", съфинансирана от ЕСФ на ЕС. В проведената работна среща се включиха ръководен екип от Логопедичен център - гр.София: г-жа Аделина В. Ткачова и г-жа Надя Димитрова, специалисти от пилотни детски градини от гр.Бяла /обл.Русе/ и гр.Нови пазар /обл.Шумен/. Целта на проведената супервизия е обмен на добри иновативни практики в работата с деца, застрашени от обучителни трудности.
Гостите бяха посрещнати и приятно изненадани от децата от 3-та ПГ с песни и танци. Наблюдавани бяха логопедично занятие и когнитивен тренинг с деца от 3-та и 1-ва възрастови групи, в които г-жа Е.Иванова - логопед и г-ца Н.Лакова - психолог в ОДЗ"Слънчо" проявиха завиден професионализъм и умение за работа с деца. Отчетена беше и огромната подкрепа и съпартньорство с родителите - факт, който също допринася за добрите резултати в работата. Високата оценка, която беше дадена на специалистите, работещи по проекта е и резултат от сътрудничеството и добрите взаимоотношения с екипа на ОДЗ, което за пореден път доказва, че съвместната работа, с вложени професионализъм и любов към децата винаги дава успешни резултати. Ефективността от дейността по проект"Включващо обучение" прокарва идеята за необходимост от специалисти в помощ на подрастващите и в бъдеще.
Екипът на ОДЗ "Слънчо"
гр.Завет

 

Информация за проведено второ обучение по брайлово ограмотяване на 28 педагози от 11 пилотни училища по дейност 2 от проект „Включващо обучение“:

Уважаеми колеги, в рамките на дейност 3 „Изграждане на нов функционален модел за работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в училищата за деца с нарушено зрение и с увреден слух” от 31 януари до 0 6 февруари 2015 г. се проведе второ обучение по брайлово ограмотяване на 28 педагози от  11 пилотни училища по дейност 2. В обучението взеха участие не само ресурсни учители, логопеди и психолози, работещи по проекта, но и начални учители, учители по английски език, по музика, по биология и химия, по информационни технологии, които обучават деца със специални образователни потребности.
Обучители бяха проф. дпн Владимир Радулов от СУ „Св. Климент Охридски” и д-р по педагогика Елиза Папазян от СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” – гр. София. Основните теми, по които протече обучението, са в същите области като при първото обучение:

1.  Oсобености в развитието на зрително затруднените деца
2.  Психофизиологични характеристики
3.  Методи на  отражение на увреденото зрение върху учебния процес
4.  Решение за изучаване на брайл като основен начин на обучение
5.  Изграждане на положителни мотиви за усвояване на брайловото писмо
6. Oсобености на брайловото писмо
7. Развитие на основни тактилни умения в предбрайловия период
8. Дефиниране и обща характеристика на брайловото четене
9. Бързи и координирани движения на ръцете и пръстите (симулиращо четене)
10. Усвояване на геометри ята на брайловата клетка
11.  Развитие на първоначални четивни умения
12. Функционални упражнения и игри за използване на брайл
13. Измерване на разпознаването на брайловите знаци
14. Развитие на брайловото писане
15.  Измерване на постиженията при писане
16.  Запознаване с брайловата математическа система - упражнения
17.  Методи за развитие на представите
18.  Особености в преподаването на природоматематическите науки
19.  Развитие на логично-смисловата страна на брайловото четене
20.  Концепцията за мултиграмотност
21.  Брайлово и мултимедийно ограмотяване на интегрираните ученици
22.  Измерване на четивните постижения и сравняването им с виждащите в обикновения клас
23.  Приобщаване на виждащите ученици към брайловото писмо

Участниците показаха отлични резултати в овладяването на преподавания материал. В края на обучението общият процент на допуснатите грешки при практическата проверка беше под 3%, а 12 от педагозите се справиха без нито една грешка.
Екипът за управление на проекта благодари на всички учители, логопеди и психолози за проявеното старание и подчертания интерес в процеса на усвояване на нови знания.
Още веднъж сърдечна благодарност за професионализма и всеотдайността на проф. дпн Радулов и д-р по педагогика Папазян.

ЕУП

Информация по проект BG 051 P O 001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР за събитие в СОУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Брегово, обл. Видин :

В Брегово на 19 Януари, 2015 г. официално бе даден старт на дейностите на ученически клуб” Млади възрожденци”. Местният клуб е един от 11-те във Видинска област, създадени изцяло на доброволен принцип. Клубът обединява ученици, които имат желание да се занимават с българска история, да вървят по стъпките на Апостола и да бъдат достойни българи. Как премина официалното откриване на дейностите по родолюбие - вижте: ТУК

Информация за проведено първо обучение по брайлово ограмотяване на 26 педагози от  12 пилотни училища по дейност 2 от проект „Включващо обучение“:

Уважаеми колеги, в рамките на дейност 3 „Изграждане на нов функционален модел за работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в училищата за деца с нарушено зрение и с увреден слух” от 01 до 07 декември 2014 г. се проведе първото обучение по брайлово ограмотяване на 26 педагози от  12 пилотни училища по дейност 2. В обучението взеха участие не само ресурсни учители, логопеди и психолози, работещи по проекта, но и начални учители, учители по математика, по биология и химия, по информационни технологии, които обучават деца със специални образователни потребности.

Обучители бяха проф. дпн Владимир Радулов от СУ „Св. Климент Охридски” и д-р Елиза Папазян от СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” – гр. София. Основните теми, по които протече обучението, са в следните области:

1.  Oсобености в развитието на зрително затруднените деца
2.  Психофизиологични характеристики
3.  Методи на  отражение на увреденото зрение върху учебния процес
4.  Решение за изучаване на брайл като основен начин на обучение
5.  Изграждане на положителни мотиви за усвояване на брайловото писмо
6. Oсобености на брайловото писмо
7. Развитие на основни тактилни умения в предбрайловия период
8.  Дефиниране и обща характеристика на брайловото четене
9. Бързи и координирани движения на ръцете и пръстите (симулиращо четене)
10. Усвояване на геометрията на брайловата клетка
11.  Развитие на първоначални четивни умения
12. Функционални упражнения и игри за използване на брайл
13. Измерване на разпознаването на брайловите знаци
14. Развитие на брайловото писане
15.  Измерване на постиженията при писане
16.  Запознаване с брайловата математическа система - упражнения
17.  Методи за развитие на представите
18.  Особености в преподаването на природоматематическите науки
19.  Развитие на логично-смисловата страна на брайловото четене
20.  Концепцията за мултиграмотност
21.  Брайлово и мултимедийно ограмотяване на интегрираните ученици
22.  Измерване на четивните постижения и сравняването им с виждащите в обикновения клас
23.  Приобщаване на виждащите ученици към брайловото писмо

Екипът за управление на проекта благодари на всички участници в обучението за проявения интерес, желанието за нови знания и показаните отлични резултати.
Специални благодарности за професионализма и всеотдайността на проф. дпн Радулов и д-р Папазян.

От екипа за управление на проект „Включващо обучение“

Информация относно проведена супервизия за работата на специалистите, работещи по проект „Включващо обучение“ в ЦДГ "Първи юни", гр.Бяла, област Русе: статия

„Включващо обучение“ осъществи идеята си за съвместна екскурзия

На 15 октомври тридесет и шест ученици от различни възрасти, водени от 4 учители, осъществиха идеята на проект „Включващо обучение“ да се проведе съвместно екскурзионно пътуване с образователна и интеграционна цел, на деца със и без специални образователни потребности. Групата посети гр. Козлодуй, където децата бяха посрещнати радушно от всички домакини в АЕЦ „Козлодуй“, в Дома на енергетика и на борда на кораба музей „Радецки“.
В строго охранявания район на АЕЦ „Козлодуй“ групата беше запозната с историята на атомната ни централа. Чрез документален филм учениците проследиха целия процес от вземането на решение за строителство през 1966 г. до издигането на 5-ти и 6-ти реактор. Впоследствие децата направиха автобусна обиколка в района, като видяха с очите си сградите на ядрени реактори, лабораторията за пречистване на охлаждащата реакторите вода и чудните басейни с фонтани за охлаждане на реакторите. Домакините ни бяха подготвили подаръци: балони с логото на АЕЦ, бележници, рекламни материали, блокчета за рисуване, химикалки.
В Дома на енергетиката, известен в гр. Козлодуй като „Малкото НДК“, групата бе посрещната в шпалир от целия персонал, който широко отвори вратите на това уникално културно средище, успяло да оцелее през последните 25 години! Учениците се докоснаха до атмосфера, пропита с духовност. Посещавайки една след друга залите и кабинетите, учениците имаха възможност да присъстват на репетиция по пиано (някои от тях дори показаха уменията си да свирят на този инструмент), да разгледат зрителната зала с 471 седящи места, да се докоснат до истински роял, да разгледат експозиция на натюрморт и цветя, композиции и портрети . И тук домакините ни бяха подготвили пакет с подаръци (фланелки с логото на АЕЦ и рекламни бележници).
Последният от поредицата посетени обекти беше корабът музей „Радецки“. На това уникално историческо място уредникът на музея с увлекателен разказ проследи пътя на Ботев и четата му от Козлодуй до Околчица. Децата си тръгнаха от тук с нови знания и впечатления, в раниците им вече кротуваше книга със стихове или публицистика на Ботев, а в сърцата им бе запалена още една искрица патриотизъм и памет за славното ни минало! Учениците и учители от СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“- гр. Брегово изразяваме дълбока благодарност за радушния прием към домакините: на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“, който ни разреши достъп до централата, на г-жа Наталия Радева – служител на отдел „Връзки с обществеността“ в АЕЦ, която организира посещението, на г-жа Милена Владимирова – ръководител на Дома на енергетиката, и на г-жа Людмила Дамянова – директор на кораба музей „Радецки“.
Благодарим още веднъж и на театралите – членове на АТО „Ангелите на смеха“, които дариха събраната от тях чрез благотворителни представления сума, без която екскурзията не би могла да се осъществи!
Във фотоалбума ще видите незабравими моменти от пътешествието, радостни лица, усмивки и задоволство!

snimka1; snimka2; snimka3; snimka4; snimka5

https://www.facebook.com/bregovoschoolradio?ref=hl

1 юли 2014 г.: Информация за проведена кръгла маса по дейност 1 от проект „Включващо обучение“:

Дейност 1 от проект „Включващо обучение“ е свързана с осъществяване на превенция на обучителни затруднения при деца от предучилищна възраст. Тя се осъществява в 25-те пилотни целодневни детски градини/обединени детски заведения в страната, утвърдени със Заповед № РД 09-1688/19.11.2013 г. на министъра на образованието и науката. В изпълнение на тази дейност екип на Логопедичния център в гр. София, партньор по проекта, разработи тестове за установяване на езиковотото развитие на децата от пилотните ЦДГ/ОДЗ, както и примерни програми за подпомагане на езиковото, психомоторното и когнитивното развитие на деца в риск от обучителни затруднения, обучаващи се в тях. В периода 27-29.01.2014 г. се проведе обучение на логопедите и психолозите, назначени по проекта в 25-те пилотни ЦДГ/ОДЗ, за прилагане на тестовете и на примерните програми. В продължение на няколко месеца специалистите имаха възможност, след предварително получено информирано съгласие от страна на родителите, да работят с децата по цитираните тестове и програми. Резултатите от тях, проблемите, свързани с прилагането им, както и предложенията за допълнения и изменения, бяха обсъдени по време на проведената в периода 25-27.06.2014 г. в гр. София, (хотел „Света София“, ул. „Пиротска“ № 18) кръгла маса. В нея взеха участие всички психолози, логопеди и директори от пилотните ЦДГ/ОДЗ, екипът на Логопедичния център в гр. София, разработил програмите, университетски преподаватели, членове на екипа за управление на проекта. По време на дискусиите авторите на програмите предоставиха допълнителна информация и обучение за тяхното прилагане. Бяха объдени и въпроси, свързани с решението на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за удължаването на срока на проекта с още една учебна година.

От екипа за управление на проект „Включващо обучение“

30 юни 2014 г.: Право на отговор по повод филма „Приказки с щастлив край“ на Центъра за психологически изследвания - становища, мнения, оценка на учители и на родители на деца, обучаващи се в помощни училища:

- Придружително писмо от директора на СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ град София;

- Позиции на педагогическия колектив и на ръководството в СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ град София.

16 юни 2014 г.: Право на отговор по повод филма „Приказки с щастлив край“ на Центъра за психологически изследвания - становища, мнения, оценка на учители и на родители на деца, обучаващи се в помощни училища:

- Становище от училищното настоятелство при Трето помощно училище "Едуард Сеген", гр.София - 1страница; 2страница;

- Становище на колектива на ПУИ "Д-р Петър Берон", гр. Карнобат - 1страница; 2страница;

- Позиция на родителите на деца/ученици от IV Помощно училище "Проф. Димитър Кацаров", гр.София - 1страница; 2страница;

- Становище на колектива от IV Помощно училище "Проф. Димитър Кацаров", гр.София - 1страница; 2страница; снимки - 1; 2; 3; 4; 5; 6.

06 юни 2014 г.: Информационна разходка в IV Помощно училище (виж тук)

05 юни 2014 г.: ПРИКАЗКИ С ЩАСТЛИВ КРАЙ (виж тук)

31 май 2014 г.: Информация по Дейност 4 на проект BG 051 P O 001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР:

В IV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

30 май 2014 г.

„Новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ планира със средства от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие да продължим подкрепата си за проект „Включващо обучение“.  Това съобщи Иван Модев, главен директор на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката  в  IV помощно училище  „Проф. Димитър Кацаров“ в София, по време на информационния ден, посветен на новия модел на организация и функциониране на помощните училища от интернатен тип.

Новият модел има за цел да осигури обучение в съответствие със съвременните изисквания по отношение на децата с тежки и множество увреждания, да позволи изграждането на знания и умения в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете. Предоставят се и интегрирани услуги – арттерапия, кинезитерапия, работа със семейството, специализирано хранене, ежедневен специализиран транспорт от местоживеенето на децата до училището и обратно с цел провеждане на обучение без откъсване от семейната среда в съответствие с процеса на деинституционализация в страната ни.

Моделът е изграден в изпълнение на проект BG051PO001 – 4-1.07 „Включващо обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, който осигурява подкрепяща среда за равен достъп до образование за децата и учениците  със специални образователни потребности.

Ръководителят на проекта Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН, уточни, че работата по него ще продължи до края на месец юли 2015 г.  Тя съобщи, че IV помощно училище  „Проф. Димитър Кацаров“ освен финансиране по проекта е подкрепено и със средства от бюджета на Министерството на образованието и науката за изграждане на асансьор и за саниране на сградата. И благодари на директора на училището Венета Ал-Шериф и нейния екип за усилията, които полагат, за да се чувстват децата добре. Чрез проекта вса назначени 30 специалисти, които работят постоянно с тях.

Информационният ден събра в училището представители на министерството на труда и социалната политика, на Държавната агенция за закрила на детето, на Агенцията за социално подпомагане, на столична община, директори на учебни заведения, родители. Децата от училището бяха подготвили празнична програма.

29 май 2014 г.: Информация по Дейност 4 на проект BG 051 P O 001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР:

На 30 май 2014 г. от 11,00 до 13,00 часа в IV Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София, кв. Княжево, ул. „Проф. Николай Державин“ № 26, ще се проведе информационен ден, посветен на новия модел на организация и функциониране на помощните училища от интернатен тип.  Новият модел има за цел, от една страна, да осигури обучение в съответствие със съвременните изисквания по отношение на  децата с тежки и с множество увреждания, да позволи изграждането на знания и умения в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете, и от друга – да предостави интегрирани услуги (арттерапия, кинезитерапия, работа със семейството, специализирано хранене, ежедневен специализиран транспорт от местоживеенето на децата до училището и обратно) за провеждане на обучение без откъсване от семейната среда в съответствие с процеса на деинституционализация в страната ни. Моделът е изграден в изпълнение на проект BG051PO001 – 4-1.07 „Включващо обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, който осигурява подкрепяща среда за равен достъп до образование за една от най-уязвимите групи – децата и учениците с увреждания. На информационния ден ще присъстват представители на Министерството на образованието и науката, на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Столична община и др., директори на помощни училища  от страната,  учители, родители. 

 

Успешна и ефективна работа по проект „Включващо обучение“ в СОУ „Васил Левски“ - град Вълчи дол, обл. Варна

Информация по проект BG 051 P O 001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР за събитие в СОУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Брегово, обл. Видин :

Екипът по проект „Включващо обучение” при СОУ „Св.св.Кирил и Методий”-гр.Брегово, отчита една част работата си, чрез фотоалбум на дейността. От 15 март, учениците, учителите и посетители на училището ни вече могат да „видят” част от дейността на екипа, работещ през последните две години по проект „Включващо обучение”. На първия етаж в близост до входа е поставено огромно табло с надпис „Включващо обучение – фотоалбум на дейността – 2012/2014г.” Тук ще видите една огромна част от усилията и труда на екипа, насочен в полза на децата, и осъществяван съвместно с целия педагогически персонал и външни институции. Сред снимковия материал ще откриете един своеобразен летопис на всичко онова, което се случи през двугодишния период, но което доказа, че всички нововъведения, организационни формати и мероприятия бяха посрещнати с огромно желание и ентусиазъм не само от групата деца, протичащи по проекта, а от всички въвлечени в тях ученици. Сред фото-рубриките водеща е тази на новосъздаденото училищно радио „Йон Чолака”, което носи името на първосъздателят на училището ни – даскал Йон Чолака. По-нататък следват: „Ученически парламент и ученически омбудсман”, „Алтернативно творческо обединение „Ангелите на смеха”, „Младежки доброволчески клуб „Доброта”. Поместени са снимки с дейности, ориентирани към родителите: „Лаборатория за родителски успех” и тренинг-програма „Позитивно родителстване”, проведена съвместно с КСУДС-ГР.Видин. Ще видите моменти от въведените в обучението извънкласни формати: „Тренинг-програми за социална компетентност” и клуб „Млад журналист”, както и моменти от мероприятия, проведени съвместно с учителите – „Театрален кръжок Хитър Петър”, спортни прояви, работа с външни институции, в т.ч. общинската администрация и отдел „Закрила на детето”.

Учениците от Средно общообразователно училище "Христо Ясенов", гр. Етрополе, област София-област, които са включени в проект "Включващо обучение", се включиха в изработването на най-дълга мартеница.

Учениците от Средно общообразователно училище "Свети Климент Охридски", гр. Ракитово, област Пазарджик, които са включени в проект "Включващо обучение", направиха презентация за Васил Левски и и мартеници за своите приятели.

Учениците от Средно общообразователно училище "Отец Паисий", гр. Лом, област Монтана, които са включени в проект "Включващо обучение", направиха мартеници за своите приятели.

Информация за проведеното обучение на логопедите и психолозите, назначени по проект BG 051 P O 001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР:

От 27.01.2014 г. до 29.01.2014 г. в хотел „Принцес“ – гр. София, се проведе обучение на логопедите и психолозите, назначени по проект BG 051 P O 001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР в 25-те пилотни целодневни детски градини/обединени детски заведения (ЦДГ/ОДЗ) в страната, утвърдени със Заповед № РД 09-1688/19.11.2013 г. на министъра на образованието и науката. Специалистите от пилотните ЦДГ/ОДЗ ще се включат в изпълнението на една от дейностите на проекта, чрез която з а първи път се поставя акцент върху ранното оценяване на децата и ранното въздействие с оглед превенция на обучителни затруднения пр еди постъпването им в училище. На участниците в обучението бяха предоставени тестове за определяне на езиковото развитие на деца от 4-, 5- и 6-годишна възраст, както и примерни програми за работа и подкрепа на деца в риск от обучителни затруднения. Тестовете за определяне на езиковото развитие, които ще бъдат приложени за първи път в пилотните детски градини, както и примерните програми за езиково, психомоторно и когнитивно развитие са разработени от екип на Логопедичния център в гр. София, партньор по проекта, с участието и на преподаватели от Нов български университет. На всички логопеди и психолози бяха предоставени книжки с цветен картинен материал към тестовете и програмите за езиково развитие, методически ръководства към всеки тест и програма, както и детайлно разработени практически занятия с децата от различните възрастови групи. Бяха коментирани различни теми и въпроси, свързани с подготовката и с поетапното прилагане на тестовете и програмите. В края на дейността ще бъдат представени становища и анализи за извършената работа и след обсъждане и подобряване на тестовете и програмите същите ще бъдат предоставени на всички ЦДГ и ОДЗ в страната.
Успоредно с тях се проведе и обучение на директорите и счетоводителите от пилотните ЦДГ/ОДЗ, свързано с финансирането и отчетността на дейността.
Специалистите изразиха своята удовлетвореност от проведените обучения и дискусии, както и от предоставените работни материали за работа с децата от предучилищна възраст.

Учениците със СОП и специалистите по Проект" Включващо обучение" в СОУ " Отец Паисий" гр.Враца изработиха Календар 2014 год.

Учениците, включени в проект "Включващо обучение" в СОУ „Братя Миладинови”, гр. Пловдив, празнуват светлия християнски празник Коледа.

30.12.2013 г.Коледна работилница на децата със специални образователни потребности в СОУ "Ив. Вазов", гр. Вършец

На 9 декември 2013 година в ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Елхово – област Ямбол, от екипа, работещ по проект „Включващо обучение“, беше направена презентация, озаглавена „Аз съм до теб и ти бъди до мен“. Презентацията насочи вниманието на учениците от начален курс към това колко ценно, необходимо и важно е приятелството. Темата предизвика изключително голям интерес у децата.

3.12.2013 г.Чудесна коледна украса изработиха децата със специални образователни потребности в СОУ "Хр. Ясенов", гр.Етрополе

Работни срещи по проект BG 051 P O 001-4.1.07 „Включващо обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013

На 25 и 26 ноември 2013 г. в хотел „Принцес“ – гр. София, бяха проведени две работни срещи, свързани с изпълнението на дейности по проект BG 051 P O 001-4.1.07 „Включващо обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 ” В първата среща по дейност 1 от проекта - „Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст”, взеха участие директорите на 25 пилотни детски градини от цялата страна, утвърдени със Заповед РД 09-1688/19.11.201 3 г. на министъра на образованието и науката, екип от Института за изследване на населението и човека към БАН, директорът на Логопедичния център в гр. София. На вниманието на участниците беше предоставена информация за проведеното през юни-юли 2013 г. скринингово изследване на деца от 3 години до 3 години и 6 месеца, както и за предстоящите дейности в пилотните детски градини – тяхното конкретно осъществяване и отчетност.
Втората среща беше посветена на дейност 6 - „ Осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, логопеди и/или други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация ” . В нея се включиха директорите, помощник-директорите и психолозите от 2-те пилотни училища в гр. Карнобат, обл. Бургас, утвърдени със Заповед № РД 09-1449/21.10.2013 г., представители на община Бургас, РИО – Бургас, директорът на центровете за настаняване от семеен тип и директорът на помощното училище в гр. Карнобат. Бяха дискутирани всички въпроси относно предстоящото назначаване на екипи от специалисти в двете пилотни училища, които да осигурят успешното приобщаване и обучение на децата и учениците, настанени в новите услуги от резидентен тип в града – центровете за настаняване от семеен тип.
И двете срещи по посочените дейности се провеждат за първи път. Всички заинтересовани страни изразиха своята удовлетвореност от дискусиите и поставиха пред членовете на екипа за управление на проекта нови интересни въпроси за дискутиране и своевременно решаване, с настояване за скорошно провеждане на последващи срещи.

На 6.11.2013 год. в СОУ "Йордан Йовков, гр.Сливен, се състоя кръгла маса на тема "Добри педагогически практики".

Среща на екипите, работещи по проект "Включващо обучение", от регион Видин в СОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Брегово, обл. Видин /вътрешна квалификация/

На 25 октомври 2013 г. в зала „Иван Бърдаров” на СОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Брегово, обл. Видин, училищният екип по проект „Включващо обучение” на СОУ "Св.св. Кирил и Методий" – психологът г-н Кирил Кунчев и ресурсният учител г-жа Росица Николова, представиха пред педагогическия състав две теми: „Управление на проблемното поведение на учениците – постигане на дисциплина чрез сътрудничество” и „Обмяна на добри практики при прилагане на проект „Включващо обучение”. Гости на форума бяха педагози от СОУ „Св.св. Кирил и Методий”- гр. Видин, и СОУ „Васил Левски”- гр. Кула, които също участват в проект „Включващо обучение”. Специалистите по проект „Включващо обучение” обмениха мнения на база натрупания вече едногодишен опит, а при обсъждането се родиха нови идеи за преодоляване на възникнали трудности. Следващата среща на екипите от региона ще бъде проведена през месец декември 2013 г. в СОУ „Св.св. Кирил и Методий”- гр. Видин.  

Благодарствено писмо до екипа на проект "Включващо обучение" и до ръководството на СОУ "Иван Вазов", гр.Вършец от майката на ученик, включен в групата за ресурсна и психологическа подкрепа по проекта.

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение", публикувана на сайта на МОН:
МИНИСТЪР КЛИСАРОВА ОТКРИ УЧЕБНАТА ГОДИНА В СОУ ЗА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ“ ВЪВ ВАРНА
Министерството на образованието и науката отпуска 147 401 лв. за ремонт на покрива на училището
16 септември 2013 г.

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова откри новата учебна 2013-2014 г. в СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ във Варна. През тази година в училището ще се обучават 156 деца от цяла България.
Всеки от учениците получи специално поздравление от министър Клисарова за първия учебен ден, отпечатано на брайловата азбука.
„В този празничен ден искам да поздравя всички. Пред вас, деца, стоят нови предизвикателства – да овладеете знания и умения, които ще ви поведат в живота напред, ще ви направят по-успешни. На родителите искам да кажа, че екипът на Министерството ще продължава да създава условия за нормална работна и учебна среда”, каза министър Клисарова. Тя отправи и специални поздравления към учителския колектив на СОУ „Проф. д-р Иван Шишманов”. „Видях как днес децата ви прегръщат и целуват и това, ако не е мотивация за работа, не зная какво друго е. Вие сте герои”, каза министърът.
Професор Клисарова съобщи, че Министерството на образованието и науката отпуска необходимите 147 401 лв. за ремонт на покрива на училището. Тя връчи символичен чек на директор Жулиета Петкова, която благодари за помощта на МОН, както и за новите кабинети по проект „Включващо обучение”, специализираната екипировка на брайловата печатница, учебно-технически средства за качествено обучение, оборудване за кабинета по физиотерапия. „По този проект през лятото имахме обучение на деца, родители и ресорни учители за интегриране в общообразователните училища”, каза още Жулиета Петкова. Министърът на образованието и директорът откриха и нов компютърен кабинет, финансиран от МОН и Майкрософт

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение", публикувана на сайта на МОН:
МОН ЗАПОЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ
10 септември 2013 г.

На 1 септември 2013 г. стартираха специализирани обучения за ученици със сензорни увреждания от цялата страна, които се обучават интегрирано в общообразователни училища, на техните родители и учители, в двете училища за ученици с нарушено зрение и трите училища за ученици с увреден слух. Обучението е планирано по дейност 3 на проект BG 051PO00-4.1.07 „Включващо обучение”, който се изпълнява по ОП РЧР от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”. Това обучение е насочено към овладяване на брайл, на полезни умения, ориентиране и мобилност и зрително подпомагане на ученици с нарушено зрение, както и към развитие на речта, овладяване на жестомимичния език, фонетична ритмика, музикални стимулации на ученици с увреден слух. В посочените периоди на разположение на тези деца и ученици, на техните родители, както и на учителите, които ги обучават в общообразователните училища, са назначените по проекта екипи от специалисти и осигурената по проекта специализирана апаратура и техника. Обученията ще продължат до 13 септември.

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение", публикувана на сайта на МОН:
ЗАПОЧНА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИ ЛЕТНИ ОБУЧИТЕЛНИ ЛАГЕРИ ПО ПРОЕКТ BG051PO00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“
3 септември 2013 г.

На 18 август 2013 г. започна провеждането на национални летни обучителни лагери по дейност 5 на проект BG051PO00-4.1.07 „Включващо обучение“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.  
Националните летни обучителни лагери се провеждат в периода от 18 август до 6 септември 2013 г. в Международния младежки център в гр. Приморско от избрания изпълнител – фирма „ПГА-ТУР“ ЕООД, в сътрудничество с един от партньорите по проекта – Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ). Те са организирани в четири смени, всяка от които е с продължителност 6 дни. В тях участват 220 деца със специални образователни потребности, 80 деца без специални образователни потребности, 40 родители, както и учители от училищата, в които се обучават деца със специални образователни потребности.  
Обучителните лагери са насочени към постигане на една от специфичните цели на проекта, свързана със създаване  на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект.  Реализирането на лагерите цели да се създаде модел за ефективно сътрудничество и обмяна на опит на областно и национално равнище, да се осъществят дейности за развиване на творческия потенциал на децата със специални образователни потребности и за формиране у тях на умения за работа в екип, както и да се осъществи информиране на родителите за различни методи и начини за преодоляване на затрудненията и изолацията на децата.  
Програмата на обучителните лагери, наречена  Летен интегриран лагер „Аз съм до теб и ти бъди до мен”, е разработена от БАЛИЗ. Тя обхваща 20 теми, разпределени в пет ателиета: „Знам и мога”, „Здраве”, „Приложни изкуства”, „Спорт” и „Музикално и сценично изкуство”. Всяко ателие е ръководено от експерт на БАЛИЗ. Всеки ден ателиетата провеждат 4 занимания по един час. След приключване на лагера участниците ще получат грамота, удостоверяваща участието им в обучението и придобитите знания и умения. На разположение на децата по време на лагерите са спортни площадки и съоръжения, аниматори и разнообразни занимания за осмисляне на свободното време, организирани от фирмата изпълнител на дейността – „ПГА-ТУР“ ЕООД.

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение"в ОУ „Иван Хаджийски”- гр. Троян, публикувана в общинския вестник "Троян 21 " (виж тук)

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение"в СОУ „Отец Паисий ”- гр. Лом, публикувана в общинския вестник "Време" бр.24/29.06.2013 г. (виж тук)

Благодарствено писмо , относно предоставена възможност на ОУ "Васил Левски"-гр. Златоград да работи по проект "Включващо обучение".

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение" в СОУ "Св.Кирил и Методий", гр. Брегово, обл.Видин:

1.Публикувано на сайта на училището и фейсбук-страницата на училищното радио „Йон Чолака” на 13 юни.
soubregovo.com › Проект "Включващо обучение" ?
https://www.facebook.com/bregovoschoolradio
„ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ”-СЕСИЯ НА „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА РОДИТЕЛСКИ УСПЕХ”
Уважаеми съграждани, скъпи родители, колеги,
На 10 юни в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-гр.Брегово, в неформална, приятелска атмосфера беше проведена среща с втора група родители, включени в „Лаборатория за родителски успех”. Сесията беше посветена на темата: „Ранни показатели за обучителни трудности на ученика”. Присъстваха родители на ученици от втори клас и бъдещите първокласници, както и колеги от ЦДГ „Детелина”-гр. Брегово и училището. Водещият сесията, г-н Кирил Кунчев - училищен психолог, представи кратък филм за дислексията и презентация за проект „Включващо обучение”. Специално внимание беше отделено на посланието, отправено към всички родители, за разширяване обхвата на този формат и включване в него на повече заинтересувани за личностното развитие на детето си майки и бащи. Всички присъстващи получиха на CD информационни и образователни материали, които могат да използват за самостоятелна работа с учениците в домашни условия. Следващата сесия ще бъде проведена през месец юли.

2.Публикувано на сайта на училището и фейсбук-страницата на училищното радио „Йон Чолака” на 12 юни.
soubregovo.com › Проект "Включващо обучение" ?
https://www.facebook.com/bregovoschoolradio
ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ” – „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА РОДИТЕЛСКИ УСПЕХ”
Училищният психолог обяви нов тематичен график на срещите в Лаборатория за родителски успех”
НОВ ТЕМАТИЧЕН ГРАФИК

3.Публикувано на сайта на училището и фейсбук-страницата на училищното радио „Йон Чолака” на 23 май.
soubregovo.com › Проект "Включващо обучение" ?
https://www.facebook.com/bregovoschoolradio
„ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ” – ТРЕНИНГИ И ПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА
ПИСМО ДО СЕМЕЙСТВАТА НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОГРАМАТА „ЛАЙЪНС КУЕСТ”
Уважаеми родители / настойници,
През учебната 2012/2013г. в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-гр. Брегово беше въведена нова форма за работа с децата, насочена към тяхното развитие като личности. В рамките на проект „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ”, с Ваше съгласие детето Ви беше включено в тренинг-програмата „Лайънс куест” и взе активно участие в проведените тренинги. През новата учебна година ние ще продължим да работим с децата в тази насока, но сега искаме да Ви предложим възможност, детето да продължи участието си в програмата и през ваканцията. Ние планираме всеки месец от ваканцията, да организираме по четири срещи с продължителност около 90 мин. Тренингите ще се провеждат в училището – зала „Иван Бърдаров”, а водещ ще бъде г-н Кирил Кунчев – училищен психолог.
През ваканционните дни ще бъдат отработени две теми:
Раздел I – „Справяне с емоциите по позитивен начин”
Уважаеми родители,
Забелязали ли сте, че понякога вашето дете е щастливо и активно, а друг път нещастно и замислено? Реагира ли понякога на малки неуспехи така, сякаш са катастрофи? Това е нормално състояние за детето. Водейки се от програмата „Лайънс Куест”, ние включихме раздел, който да помогне на младите хора да разбират и владеят своите емоции. Този раздел започва с практикуване и постепенно развитие на умения за идентифициране на емоциите. Чрез дискусии и упражнения (игри) обучаемите ще осъзнаят, че не всички изпитват едни и същи емоции по едно и също време. Например, играта на баскетбол може да бъде забавление за повечето деца, но да бъде плашеща за тези, които се притесняват, че не могат да играят добре или за едни ученици излизането и говоренето пред публика може да бъде желана територия за себеутвърждаване и изява, а за други – непреодолимо препятствие. В този раздел обучаемите ще осъзнаят по-добре, как техните думи и действия засягат чувствата на другите. Те ще практикуват изразяване на силни емоции, като например гняв, по начин, чрез който биха подобрили напрегнатата ситуация вместо да я влошат.
Раздел II – „Укрепване на семейните взаимоотношения”
Уважаеми родители,
В този раздел ние ще обсъждаме зависимостта на детето от любовта, подкрепата и напътствията на техните семейства. Дискусиите и заниманията ще помогнат на обучаемите да покажат повече признание към своите семейства и културната им принадлежност. На тези тренинги ние ще поканим няколко майки и бащи, баби и дядовци, прабаби и прадядовци, за да говорят за техните отговорности, когато са били във възрастта на обучаемите. Учениците ще бъдат провокирани да мислят за начините, по които могат да използват своите нови умения в къщи и на други места извън класната стая. Надяваме се, че по-късно в края на модула, да получим от вас обратна информация за това, че вашето дете практикува уменията за ефективно и активно слушане и решаване на проблеми и да бъде по-склонно да помага и оценява членовете на семейството.
Кирил Кунчев – училищен психолог

4.Публикувано на сайта на училището и фейсбук-страницата на училищното радио „Йон Чолака” на 22 май.
soubregovo.com › Проект "Включващо обучение" ?
https://www.facebook.com/bregovoschoolradio
ЗАСЕДАНИЕ НА ЕКИПИ ПО ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ”
На 16 май беше проведено редовно заседание на екипите по проект „Включващо обучение” с класните ръководители на първите класове. На работната среща беше обсъдено състоянието на учениците, протичащи по проекта, новото на постижения, резултатите от приложените подходи и форми на работа. Паралелно с това класните ръководители, които се явяват и председатели на екипите, информираха за други ученици, които според тях също имат специални потребности. На работната среща бяха взети следните решения:
1.Да се проведе финално групово изследване за ниво на умствено развитие на учениците от първите класове, чрез прилагане на проективна методика „Нарисувай човек”.
2.Резултатите да се предоставят на класните ръководители.
3.Класните ръководители да информират за резултатите родителите по време на родителска среща.
4.Да бъдат поканени класните ръководители на предстоящата първа работна среща във формата „Лаборатория за родителски успех:, която ще се проведе в края на месец май.
5.Класните ръководители да предложат на родителите на драстично изоставащите ученици информация относно, възможностите за ресурсното им подпомагане през новата учебна година.

5.Публикувано на сайта на училището и фейсбук-страницата на училищното радио „Йон Чолака” на 17 май.
soubregovo.com › Проект "Включващо обучение"
https://www.facebook.com/bregovoschoolradio
ВТОРИ ТРЕНИНГ ПО ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ”
На 17 май в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-гр. Брегово, беше проведен вторият тренинг със смесена група ученици по проект „Включващо обучение”. В мероприятието взеха участие деца от първи до седми клас. Тренингът беше ръководен от г-н Кирил Кунчев – училищен психолог, който прие поканата за кратко интервю след тренинга.
Репортер: Господин Кунчев, това е втория пореден тренинг, който се организира от Вас по проект „Включващо обучение”. Бихте ли споделили, как посрещат децата подобна форма за личностно развитие?
Психолог: Независимо от факта, че днес проведохме едва втория тренинг, в отношението на учениците вече се долавя тенденция на интерес, желание за участие и живо любопитство. Основание за подобно твърдение ми дават следните факти: изразените молби за включване в групата на други деца; все по-голямата активност при провеждане на упражненията; постепенно изчезва сковаността и срамежливостта; децата свикват да работят в екип – опознават се, сближават се; наблюдавам как постепенно преодоляват съпротивите; започват да се учат един от друг. Ключова дума, определяща атмосферата на общуване по време на тренинга е „свобода”. Този формат на работа позволява първо, да се заличи бариерата между учител и ученик, второ, децата се учат на позитивизъм и толерантност – ние непрекъснато си благодарим с думи и жестове: стискаме си ръцете, потупваме се по рамото, учим се да отстъпваме и да се изслушваме, ръкопляскаме си, толерираме отстъпчивостта и т. нар. „погалване” на другият. Това е една уникална обстановка за обогатяване на личния опит, при която е валиден принципа „всеки може да пропусне”, ако не желае да каже или да направи нещо; това е обстановка, коренно различаваща се от конкурентостта и тревожността, съпровождащи всяка една изпитната ситуация в условията на класа. Особено благоприятна роля играе факта, че групата е смесена, както по възраст и пол, така и на деца, които са със специални потребности и ученици, без такива. Затова казвам, че децата се учат един от друг. Наблюдавам с интерес как се борят със себе си – от една страна ги влече стереотипа на ученици, както в положителен, така и в отрицателен аспект: едни трудно се откъсват от нагласата, че ще бъдат оценени с бележка, други се страхуват от неуспех, трети проявяват т. нар. „класно поведение” – разсейват се, смеят се, закачат се, нарушават правилата и пр. Какво правим ние при подобни ситуации ли? Постъпваме нестандартно – никой никого не санкционира, самите участници се питат един друг и подтикват да споделят взаимно повода за вълнението, съдържанието на коментара им, спонтанно формиралата се идея или въпрос.
Репортер: Позволете още един въпрос, господин Кунчев, от това което споделихте личи, че този формат на работа предизвиква интерес. Имате ли намерение да продължите провеждането на подобни тренинг-упражнения по време на лятната ваканция и проучвали ли сте, дали учениците биха се включили?
Психолог: Благодаря за въпроса. Поставяте го точно навреме. Използвам радиото Ви, за да информирам родителите, че до края на месец май, екипът за управление на проект „Включващо обучение” ще изпрати писмо до всеки родител с предложение и искане на разрешение, децата им да продължат участието си в тренинг-програмата и през лятната ваканция. Писмото ще съдържа и кратка анкетна карта, която има за цел да проучи степента на удовлетвореност на родителите от практическото приложение на програмата.
Репортер: Господин Кунчев благодаря Ви за участието.

6.Публикувано на сайта на училището и фейсбук-страницата на училищно радио „Йон Чолака” на 30 април.
soubregovo.com › Проект "Включващо обучение" ?
https://www.facebook.com/bregovoschoolradio
ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ” - ИЗЛОЖБА РИСУНКИ
На 24 април, учениците, протичащи по проект „Включващо обучение” показаха тематична изложба рисунки „Моето семейство”. Изложбата е уредена във „Фоайето на влюбените”, както ние наричаме пространството пред чешмичката в старата част на училището. При подготовката на рисунките, учениците бяха подпомогнати от г-жа Росица Николова – ресурсен учител и г-н Владислав Атанасов – учител по изобразително изкуство. Произведенията на нашите съученици предизвикаха нескрит интерес у гостуващите в училището същия ден психолози и педагогически съветници от област Видин.

Публикация във вестник "Марица"(бр.126, от 1.06.2013 г.) относно участието на СОУ "Братя Миладинови ", гр. Пловдив в проект "Включващо обучение". (виж тук)

Публикация във вестник "Учителско дело" относно участието на СОУ "Иван Вазов", гр. Нова Загора в проект "Включващо обучение". (виж тук)

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение"в ОУ „Васил Левски ”- гр. Златоград, публикувана във в-к "Отзвук" , бр.51, 1-6.05.2013 г. (виж тук)

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение"в ОУ „Св. Климент Охридски ”- гр. Павликени, публикувана във в-к "Павликенски глас " , бр.8, 23.04.2013 г. (виж тук)

Публикации и информация относно участието на СОУ "Васил Левски ", гр. Кула в проект "Включващо обучение":
- на сайта на училището и във фейсбук страницата на училището (виж тук);
- медийна изява по "Телевизия Видин" - директорът на училището Диана Йончева разказва за работата по проекта (виж тук);
- информация по "Радио Видин" от началото на учебната година за стартирането на проекта в училището (виж тук).

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение"в 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри ”- гр. София, излъчен по ТV 7. (тук)

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение"в СОУ „Св. Паисий Хилендарски”- гр. Дупница:
- на сайта на училището (виж тук);
- във в-к "Вяра" , бр.91, 18.04.2013 г. (виж тук)

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение"в ОУ „Христо Смирненски“ - гр.Радомир, качена на сайтовете Mirogled.com и Radomironline.com.

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение"в СОУ „Иван Вазов”- гр. Сопот (виж тук).

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение"в ОУ „Христо Смирненски ”- гр. Кубрат (виж тук).

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение"в СОУ „Йордан Йовков”- гр. Тервел, публикувана във в-к "Тервел" , бр.8, 15.04.2013 г. (виж тук)

Информация на сайта на училището за дейностите по проект "Включващо обучение"в ОУ „Братя Миладинови“ - гр. Бургас (виж тук)

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение" СОУ „Васил Левски” - гр. Елин Пелин:
- на сайта на училището: (1); (2); (3); (4);
- в училищния вестник: (1); (2).

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение" СОУ „„Крум Попов” - гр. Левски:
- на 25.04.2013 год. училището организира "Ден на отворените врати". Денят на отворените врати се провежда с цел да бъде популяризирана дейността на ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" в община Левски . Обявата ще бъде разлепена във всички общински училища и на видни места в цялата община. На мероприятието ще присъстват представители на местния вестник, които в брой за месец май ще публикуват събитието (тук);
- във вестник "Левски днес", бр.10 от 10 октомври 2012 година (тук).

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение" в СОУ „Владимир Димитров – Майстора”- гр. Кърджали

В СОУ „Владимир Димитров – Майстора”- гр. Кърджали вече шеста поредна година   интегрирано се обучават ученици със СОП. От началото на 2012/2013 учебна година стартира ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 „Включващо обучение”.  Училището е едно от осемдесет и четирите пилотни учебни заведения, включени в него. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. В него участват 19 ученика, подпомагани от двама ресурсни учители и един психолог. Целта на проекта  е осигуряване на  подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение на учениците със СОП.
В края на месец ноември  Петя Чобанова, психолог по проекта, присъства  на тридневно обучение в София, където се  разгледа методиката за оценка на образователните потребности на децата и учениците със СОП.  След завръщането й по тази методика бяха обследвани всички ученици.  По предложение на класните ръководители, родителите и ЕПИОВЕСОП бяха обследвани още трима ученици.
Ръководството на училището  предостави просторен кабинет за работата с децата, който беше   дооборудван от проекта с  дидактически материали и компютърно - технически средства. Продължава  интериорното му обзавеждане и  до момента.
Учениците със СОП  се включват в различни  класни и училищни мероприятия. Участваха в изработването на коледни и новогодишни картички и украса, мартенички, табло и картички за първа пролет. По случай патронния празник на училището взеха участие в организираното състезание по краснопис, където се представиха достойно и бяха отличени с грамоти, връчени им от директора.(тук)
Чрез отличния опит и всеотдайността на педагозите Галина Топалова и Евгений Иванов се създават  положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект.

Да протегнем на някой ръка" изява по проект „ Включващо обучение" в ОУ „Свети Паисий Хилендарски" - гр. Елхово - 17.04.2013 г.

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение" в СОУ " Йордан Йовков", с.Окорш, обл.Силистра , във вестник " Силистренски бряг ", бр. 72, от 12-14.04.2013г.. и на сайта на училището (виж тук).

Приказна терапия прилага психологът Марин Христов в групата по проект "Включващо обучение" при ОУ "Димитър Благоев", гр. Велико Търново .

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение" в СОУ "Св.Кирил и Методий", гр. Брегово, обл.Видин , във вестник "Дневник", 16. 04. 2013 г.

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение" в СОУ „Св. Климент Охридски” - гр. Ракитово

СОУ „Св. Климент Охридски” - гр. Ракитово е едно от пилотните училища по проект BG051PO001 – 4.1.07 „Включващо обучение” , което реализира Дейност 2 – осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение. Към момента в училището има сформиран екип от психолог, ресурсен учител и логопед. От техните услуги  се възползват десет ученика, със специални образователни потребностти. За целта е оборудван ресурсен кабинет, финансиран със средства от проекта. Бяха закупени както обзавеждане, така и технически средства, които значително подобриха условията за работа.
За малкото време, в което се реализира проекта, екипа успешно проведе Методика за оценка на образователните потребности на учениците, създаде атмосфера на спокойствие и непринуденост, и успя да изгради връзката на взаимно доверие и подкрепа. По този начин успяхме да реализираме основната цел, която си бяхме поставили, а именно общуването с учениците, не като учители, които са над тях, а като равни, разбиращи проблемите им и техните преживявания. Тази стратегия даде резултат и в момента учениците сами търсят всекидневното общуване с екипа и с радост споделят както положителните, така и отрицателните си емоции.
Екипа по проекта непрекъснато поддържа връзка с родителите и с масовите педагози, с цел по – качествената обмяна на информация, което неминуемо води до възможността за бърза и адекватна реакция при възникването на ежедневните казуси. Непрекъснато се стремим към разработването на иновативни техники за работа с учениците и прилагането на всички новости свързани с консултациите и провеждането на различни терапии. За нас една от водещите теми е именно осигуряването на една ползотворна, подкрепяща и развиваща дейност, която да промени стериотипите създадени в обществото по отношение на учениците със специални образователни потребности и да даде възможност както на колегите и родителите, така и на повече хора да разберат уникалността на тези деца.
СОУ „Св. Климент Охридски” и екипа по проект „Включващо обучение” сме винаги готови да чуем различни гледни точки, нови идеи и мнения за подобряването на нашата работа, защото вярваме, че в диалога се раждат най – добрите идеи. Мислим, че всички ние като общество сме длъжни да осигурим най – доброто за нашите деца и да продължим подкрепящата дейност на проект „Включващо обучение” не само в краткосрочен план, а и в дългосрочен план.

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение" в ОУ „ Св. Климент Охридски” – гр. Павликени

ОУ „ Св. Кл. Охридски” – гр. Павликени е едно от 84-те пилотни училища в България, работещи по проект „ Включващо обучение” от началото на учебната 2012 / 2013  година.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
Основна цел на  проекта е осигуряването на подкрепяща среда за равен достъп до образование и отварянето на образователната система за осъществяването на включващо обучение.  Чрез опита на училищата, работещи по проекта, ще се изгради пилотен модел за преход от интегрирано към включващо обучение на учениците със специални образователни потребности, което налага приспособяване на училищната система към детето, а не на детето към системата.
За реализиране целите и дейностите по проекта, в ОУ „ Св. Кл. Охридски” е назначен екип от двама ресурсни учители и психолог. По специално разработена методика, екипът извършва оценка на индивидуалните потребности на ученици с увреждания, с хронични заболявания , специфични обучителни затруднения и др.  Въз основа на извършената оценка се изготвят индивидуални  образователни програми за всяко дете, които предвиждат индивидуална и групова работа, психологическа подкрепа и  специфични методи на работа, които да развият потенциала на всяко от децата. По проект „ Включващо обучение” са осигурени средства за оборудването на ресурсен кабинет, който се явява втори за училището, с необходимите материали,техника и специализирани образователни продукти за обучението на децата с различни видове увреждания и нарушения.
Индивидуалният подход към потребностите и наличния потенциал на всяко от тези деца дава своя положителен резултат. Съвсем скоро- на 12.04.2013г. ученик  със специални образователни потребности спечели Специалната награда на Факултета по Изобразително изкуство към ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий”- гр. В Търново за участието си в конкурса „ България и Китай- древни цивилизации- 2013г.”, раздел Изобразително и приложно изкуство- живопис.  Наградата беше връчена на тържествена церемония в Институт „ Конфуций” при ВТУ лично от ректора- проф. дпн Пламен Легкоступ.  Същият ученик има отличена работа и в изложбата „ Пролет върху листа -2013г.” в гр. Кюстендил.  Всичко това вдъхновява не само децата, но и целия екип от специалисти в училището да работят в поетата посока, която е основана на подхода за човешките права и социалния модел, на грижата и вниманието към всяко едно дете с неговия уникален и неповторим вътрешен свят.
Минка Ангелова – директор на ОУ «Св. Климент Охридски» - Павликени

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение" в ОУ „Св. Климент Охридски” - гр. Попово

През учебната 2012/13 година  ОУ”Св.Климент Охридски”- Попово работи по проект „Включващо обучение” на МОМН. Една от целите на проекта е повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик.
В училището се обучават 39 деца със СОП. За изпълнението на проекта са назначени 4 ресурсни учители и един психолог. Оборудвани са  четири ресурсни  кабинета  .Със средства по проекта са закупени компютърна и копирна техника,материали и помагала.
Текст: Кармелина Колева

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение" в ОУ "Никола Икономов", гр. Разград -тук

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение" в СОУ „Васил Левски“ в град Вълчи дол
Нов европейски проект в СОУ „Васил Левски“ в град Вълчи дол

От началото на новата учебна година СОУ „Васил Левски“ в град Вълчи дол работи по нов европейски проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, изцяло съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е наименуван „Включващо обучение“ и се реализира в сътрудничество с  Министерството на образованието, младежта и науката.
Основната  цел на проекта е да бъде следващ етап след интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците със специални образователни потребности и преди всичко да осигури нови организационни и финансови условия за разширяване и обогатяване на подкрепящата среда,  за допълването й с нови технологични и технически средства и за действително  обезпечаване с необходимите специалисти, които да осигурят реална психолого-педагогическа   подкрепа и  корекционна  работа  за тези деца и ученици.
Чрез реализацията на Проекта „Включващото обучение“ се предвижда да се постигне ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения; да се коригират и компенсират, доколкото е възможно, съответните увреждания, нарушения или затруднения; да се намали значително неграмотността и ниската грамотност сред част от учениците; да се подпомогне образователно-възпитателния процес за покриване на държавните образователни изисквания от учениците, които могат да ги постигнат. Заедно с това следва да се реализира действителна   подкрепа за стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална реализация.
По проекта работят трима специалисти- ресурсен учител, психолог и логопед, които  ще осъществяват ресурсно подпомагане,  психологическа подкрепа  и  корекция на  говора на учениците със специални образователни потребности. Редно е да се добави, че от две години ръководството на училището осигурява специалист-логопед за работа с ученици с говорни нарушения, въпреки големия дефицит на логопеди. В много училища, включително и в много големи градове, няма специалист-логопед.  
С  Проекта „Включващо обучение“ ще се преодолеят организационните пропуски на ресурсните и логопедични центрове по своевременното и постоянно осигуряване на необходимите специалисти в училищата в по-малките населени места,както и пропуските за осигуряване на необходимия брой часове за работа с учениците със специални образователни потребности, в следствие на което корекционната и компенсаторна работа при  тези  ученици  не даваше  достатъчно добри резултати.
По новия проект  е реализиран и  нов съвременен ресурсен кабинет. Кабинетът разполага със съвременни средства  за обучение, включващи компютър, принтер, лаптоп и с  нови технически средства и материали за компенсаторна работа по общото моторно развитие и за стимулиране на мисловния процес у учениците. Той е обзаведен  с изцяло нови мебели.
Предвижда се работата по Проект „Включващо обучение“ да продължи и през следващите две години.
Златко Сидеров – ресурсен учител в СОУ „Васил Левски“ в град Вълчи дол

Информация на сайта на в-к "Дневник - dnevnik.bg - 16 април 2013 г.
Европроект ще осигурява качествено обучение на деца със специални образователни потребности в Брегово

Четиринадесет ученици от СОУ "Св.Кирил и Методий" в  Брегово са включени в пилотен проект за деца със специални  образователни потребности. Това съобщиха пред журналисти във Видин ръководителят на дейностите по проекта Кирил Кунчев и ресурсният учител Росица Николова, цитирани от БТА. 
 Училището е избрано за пилотно по проекта "Включващо образование", който се изпълнява по Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси". 
Във Видинска област три училища - СОУ "Св.Кирил и  Методий" в Брегово, СОУ "СВ.Кирил и Методий" във Видин и СОУ  "Васил Левски" в Кула, изпълняват дейности по проекта, който  трябва да завърши през 2014г.
Учениците в училището в Брегово със специални образователни потребности ще бъдат диагностицирани, ще бъде разработена методика за работа с тях и ще бъде създадена лаборатория за работа с родителите, каза Кунчев.
Децата, които са включени в проекта са от 1 до 4 клас,  като допълнително ще бъдат приобщени и ученици от по-горен клас с необходимост от допълнителна работа със специалист. 
Със средства по проекта е осигурено и специализирано  оборудване и материали за работа с учениците. Целта на проекта  "Включващо обучение" е да се доближат условията в българското 
училище до европейските стандарти за деца със специални  образователни потребности. 

Информация на сайта на СОУ "Св.св.Кирил и Методий" - гр.Брегово

Уведомяваме ви, че на 15 април (понеделник) от 12.30 ч. в залата на Регионален пресклуб на БТА-гр.Видин, ул. „Дунавска” № 6, ще бъде проведена пресконференция с екипа за работа по проект BG051RO001-4.1.07 „Включващо обучение”. Резултатите от дейността по проекта ще бъдат представени от г-жа Илияна Кръстева – директор на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-гр.Брегово, г-жа Росица Николова – ресурсен учител и г-н Кирил Кунчев – училищен психолог. Каним всички заинтересувани лица – учители, родители, колеги от партньорски институции, граждани, да присъстват на мероприятието. За контакти: г-жа Ирена Данаилова – мениджър Регионален пресклуб на БТА-гр. Видин, e-mail - vidin@bta.bg , тел. 094/600089

Информация на сайта на СОУ "Св.св.Кирил и Методий" - гр.Брегово - 12 Април 2013 г.
Проект „Включващо обучение” – стартира тренинг с ученици

Скъпи приятели, уважаеми родители, Информираме ви, че екипът, работещ по проект „Включващо обучение” стартира тренинг с ученици. Тази групова форма за работа с децата, се организира за първи път в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-гр.Брегово. Първият тренинг ще се проведе на 12 април от 12.00 часа в зала „Иван Бърдаров”. Водещи са г-н Кирил Кунчев – училищен психолог, сертифициран обучител по програмата и г-жа Росица Николова – ресурсен учител, ко-водещ. Форматът е широко отворен и в него могат да участват деца от всички възрастови групи в училището. Обучението се осъществява по програмата Lions Quest. Това е програма на Международната фондация на Лайънс клубовете, имаща за цел да обучи и мотивира децата и младежите до 19 години: да поемат отговорност; да общуват ефективно; да определят цели; да дефинират решения ; да устояват на «подвеждащи изкушения» като алкохол и наркотици. Лайънс Куест предлага три възрастови нива на обучение, които могат да се въвеждат самостоятелно или едновременно: умения за израстване – за деца от 5 до 10 г.; умения за юношество – за подрастващи от 10 до 14 г.; умения за действие – за младежи от 14 до 19 г..
Редакция „Калейдоскоп на училищния живот”
Биляна Борисова – редактор

Информация по Радио “Фокус”- Видин - 12 Април 2013 г.
Групов тренинг на деца със специални образователни потребности се проведе в училището в Брегово

Брегово. Групов тренинг се проведе в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Брегово, каза за Радио “Фокус”- Видин психологът на учебното заведение Кирил Кунчев. Той добави, че в занимаинето са участвали деца със специални образователни потребности, както и техни връстници извън тази група. Целта е децата със специални образователни потребности да се интегрират и да копират поведенчески модели. Тренингъг в този формат е първи за бреговското училище. Планира се заниманията да продължат три пъти в месеца, каза Кирил Кунчев. Бреговското училище е едно от учебните заведения в страната, работещи по проект за включващо обучение. Сформиран е екип от специалисти за работа на място с децата със специални образователни потребности. Преди това те трябваше да посещават ресурсния център във Видин, коментира Кирил Кунчев. Сега хората от екипа са постоянно в Брегово и всеки ден се виждат с родителите. Много се надявам проектът да има множество положителни резултати, които да станат основа за промяна в Закона за народното образование, така че тези екипи да станат част от екипите във всички български училища, добави психологът на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Брегово.
Стефка ПАВЛОВА

Информация на сайта на СОУ "Св.св.Кирил и Методий" - гр.Брегово - 9 Април 2013 г.
Проект „Включващо обучение” – „Лаборатория за родителски успех”

Скъпи приятели, съобщаваме ви, че за целите на проект „Включващо обучение”, реализиран в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-гр.Брегово, екипът, работещ по проекта инициира една нова форма в помощ на родителите за ранна превенция на обучителните трудности при децата. Идеята на създадената „Лаборатория за родителски успех” е да окаже помощ на родителите на учениците в началния курс, които търсят начини и идеи за по-пълноценна подкрепа на своите деца. Под формата на неформални срещи, тренинги и консултации, Лабораторията ще предоставя на родителите полезни практически съвети за приобщаване на децата в учебния процес в училище и в детските общности на връстници - в училище, в квартала, по интереси, както и за подкрепа в семейството.
Пожелаваме успех на екипа и го поздравяваме за инициативата!

Информация на сайта на СОУ "Св.св.Кирил и Методий" - гр.Брегово - 2 Април 2013 г.
Успешно прилагане на проект „Включващо обучение” в
СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-гр. Брегово, обл. Видин(интервю с училищния психолог Кирил Кунчев)

Репортер: Господин Кунчев, в своята медийна политика училищно радио „Йон Чолака” винаги се стреми да бъде известител на новостите и правим това с особена радост, когато има с какво да похвалим училището си. Известно е, че от 17 септември 2012г. училището ни бе избрано за пилотно по проект „Включващо обучение”. От Ваши медийни изяви е известно, че проектът преследва мащабни цели, а резултатите от него ще повлияят върху по-нататъшните законодателни промени в българското училище. Известно е още, че на проекта се гледа като на стъпка към доближаване на българското училище до западните стандарти.
В тази връзка, бихте ли споделили какви промени практически настъпиха от стартирането на проекта до сега ?
Училищен психолог: СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Брегово, обл. Видин е едно от пилотните училища, в които се реализират целите на дейност № 2 от проект „Включващо обучение”, а именно – осигуряването на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение. Както вече е известно, проектът е ориентиран към децата със специални образователни потребности. Включването на училището в проекта наистина доведе до редица промени в организацията, условията и отговорностите на служебните лица.
Сега училището разполага със собствен екип за комплексно психолого-педагогическо оценяване на учениците, в който участват ресурсният учител – г-жа Росица Николова, класният ръководител на ученика и за първи път в екипа е включен психолог, работещ на терен в самото училище. Навлизането на психолози в българското училище и визията за увеличаване на техния брой е дългоочаквана потребност. Включването в екипа на психолог, разширява диапазона за работа с децата и извежда дейността извън рамката на същинското образование, като позволява да се преследва по-мащабна цел – развитието на детето като личност, търсене и предлагане на алтернативи за по-успешна социална интеграция в и извън училищна среда, преодоляване на трудности и дефицити в детско-родителските отношения, промяна в отношението на училищната среда към децата със СОП. Проектът отрежда на психолога много важната роля при оценката. Той е експерта по детското развитие, няма кой друг да бъде и той носи отговорност в по-широк и дългосрочен аспект. Нещо повече, в онези училища, в които назначените психолози имат квалификация за упражняване на психотерапевтична дейност, това направление за работа с детето и родителите става водещо за тях. По този начин участието на психолога в екипа става пълноценно. Тук следва да отбележа, че родителите са боязливи поради липса на опит, а децата все още не са осъзнали тази уникална възможност – да разполагат в училището си с психолог, имащ квалификация на психотерапевт. Със създаването на нова визия на екипа и с популяризирането на дейността му, на практика цялата диагностична, консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна, координираща работа, която до сега беше извършвана в ресурсните центрове, преминава в училище, като ресурсните центрове продължават да оказват съдействие в случай на искания от страна на училището. До стартирането на проекта, психологическата работа с учениците се изчерпваше с диагностика, а при по-сложни случаи родителите трябваше да пътуват до Видин за провеждане на сесии. Сега тази трудност вече не съществува. Освен това, назначаването на психолог в училището повишава капацитета на самата система за работа с деца със СОП, направи я по-чувствителна и сега и позволява по-прецизно разпознаване какви са причините детето да не успява и съответно много по-гъвкаво да организира наличните ресурси и на ученика и на самата системата за обучение.
Репортер: Вие споменахте, че една от значимите промени се свързва с автономността на екипа от ресурсния център във Видин. В какво точно се изразяват предимствата на тази независимост?
Училищен психолог: Наистина екипът е независим от ресурсния център в гр. Видин. Сега дейността на служебните лица е много по-гъвкава към промените в училищната среда и е реално адаптирана към динамиката в развитието на децата, протичащи по проекта. Автономността на екипа облекчава формалните процедури по вземане на решение за насочване на родителите към ресурсно подпомагане на едно или друго дете. Ускорен е процеса на самото комплексно психолого-педагогическо оценяване. Специалистите от екипа имат права да вземат бързи, своевременни и самостоятелни решения за извършване на корекции в плановете и графиците за работа. Фактът на ситуирането на екипа на едно място, дава възможност ежедневно в неформални разговори да се прецизира всяка една промяна и да се взема бързо решение за корекция или интервенция. Не е без значение и обстоятелството, че сега всички участници в ресурсното подпомагане на децата се намират под една управленска шапка – директора на училището. Тази характеристика на проекта позволява от една страна, огромни правомощия на директора по контрола, избора на специалисти и управлението на процесите, а от друга страна, на самите членове на екипа вече не се налагат продължителни формализирани процедури за извършване на промени и за вземане на нови решения.
Така например, сега класните ръководители поддържат „жива” връзка с ресурсния учител и психолога. Използвайки своя богат преподавателски опит и интуиция, те могат да насочат всеки един родител, по всяко време от годината към консултация с екипа, който от своя страна винаги е на разположение. След консултиране със специалистите, ако родителят реши, че би било от полза детето да получи допълнителна помощ за компенсиране на изоставане в подготовката си или просто да му бъде оказана само психологическа помощ за преодоляване на определено състояние или трудност, то сега процеса по включването на детето и стартиране на работата е много по-олекотен. Достатъчно е родителят да подаде молба за оценяване на детето, за да стартира процедурата по проверка на способностите и определяне на трудностите на ученика.
Репортер: В началото споделихте, че проектът има мащабни цели, които излизат от рамките на стандартното досегашно образователно подпомагане. В какво се изразява тази глобалност? 
Училищен психолог: Сега екипът разполага с много по-големи възможности за работа с родителите – посещения в домашни условия, ежедневно водене наблюдение и придобиване на лични впечатления за поведението на детето и родителите, консултации по график с отделен родител или цялото семейство, провеждане на експерименти с участието на родителите, обучение на родителите за самостоятелна работа с децата в домашни условия. Много от родителите вече се сработиха перфектно с екипа и периодично се явяват на сесии, самостоятелно или заедно с детето. Прави впечатление, че родителите на децата със СОП посрещнаха промените и се включиха в дейността с желание. Тези позитивни нагласи и мотивация за сътрудничество с екипа показват, че родителите са имали такава потребност. Това ни дава основание да приемем, че предлаганият от проекта нов модел на структура и организация на работа има предпоставки за успешно функциониране. Не случайно обръщам толкова внимание на ролята и отношението на родителите към проекта, защото без тяхно участие не би могло да очакват положителни промени при детето. Тук следва да отбележа и една характерна особеност на малкото населено място, какъвто е нашия град, от която произтичат изключително положителни последици. Забележете, благодарение на факта, че членовете на екипа живеят в едно и също населеното място, заедно с децата и родителите, сега връзката между специалисти и родители е много по-активна. За първи път родителите получават възможност да търсят и получават ежедневна подкрепа и съдействие от специалист психолог, дори в извънработно време. В тази връзка, за популяризирането на новите възможностите на училището, ориентирани към процесите за ресурсно подпомагане и психологическо обгрижване на повече деца, екипът включи в дейността си информационна кампания, ориентирана към местната общност, използвайки възможностите на общинския радиовъзел.
В рамките на проекта, за първи път всеки ученик със СОП получава разработени от екипа методически помагала, за самостоятелна работа в домашни условия под надзора и с помощта на родителите си. Част от тези помощни материали са на електронен носител или самите родители се насочват да използват подходящи за децата образователни сайтове.
Репортер: Бихте ли представили примери за това, с какво се промени работата на специалистите в условията на проекта?
Училищен психолог: Проектът създава нова рамка от изисквания и включва нови подходи за работа с децата. Сега, както екипът в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-гр. Брегово, така и специалистите, работещи в останалите пилотни училища в цялата страна, боравят с единна методика за оценка на образователните потребности на учениците. Това означава, че е налична унификация и тясна специализация, които са важни условия за постигане на по-голяма прецизност в диагностиката. От друга страна, този факт разширява възможностите за обмен на положителни практики и идеи между училищата, създава условия за прилагане на единни критерии при квалификационните обучения на специалистите, интегрира дейността на самите екипи. Прилаганата нова методика за оценка на способностите е изключително функционална. Тя е разработена от екип специалисти, сред които проф. Ваня Матанова, доц. Екатерина Тодорова, които са добре известни в академичните среди, като корифеи в сферата за работа с деца. Методиката беше предоставена в края на миналата година, като преди това психолозите на пилотните училища бяха обучени за нейното прилагане. Използвания сега от нас диагностичен инструмент е ориентиран както към традиционните показатели, като например, развитие на когнитивните процеси, готовност и мотивация на детето за училищен труд, така и към езиковата подготовка на детето. Методиката дава оценка на цялостното развитие на детето, а не на отделни фрагменти, например само оценка на интелектуално развитие. С много по-голямо внимание сега се подхожда към способностите на ученика за езиково разбиране и езикова изява. По нов начин е решен един много често срещан в началното училище проблем – артикулационните нарушения. Сега всеки ученик със СОП преминава през серия от тестове за определяне на тези способности. Търсят се както непосредствените, така и ориентирани назад във времето травми и дефицити. Оценяването на ученика задължително преминава през няколко предварителни срещи и разговори с двамата родители. Те засягат развитието на детето още по време на бременността на майката и целия доучилищен период. На база събраната информация, специалистите получават възможност да определят с по-голяма точност нуждите и на детето, и на родителите от подкрепа и подпомагане. В случаи като например, нарушения в плавността на речта, неправилна артикулация на определени звуци, екипът специалисти има задължението освен констатацията, да организира насочването на родителите към получаване на специализирана логопедична помощ, а когато се касае за потребност от психологическа намеса, тази дейност се организира и провежда на място, тук в самото училище.
Екипът с голямо внимание следи комплицираността на бариерите ученикът да не успява в училище, т.е. държи се сметка за това, че причината може да е извън детето. Една причина за липсата на успех в обучението може да бъде в семейната среда, във взаимоотношенията с родителите, в отношението на родителите към образованието на детето, в приятелския кръг на ученика и други фактори, произтичащи от контекста.
Репортер: Известно е, че за да има успех едно начинание, не достатъчно само ентусиазъм, пък дори той да е ентусиазмът на експерти в своята област, както и не е достатъчно наличието на добра организация. Какво още донесе със себе си проекта?
Училищен психолог: Така е. Освен кадровото осигуряване със специалисти и разработката на новата система от критерии за организиране на дейността, постигането на целите на проекта са осигурени финансово и материално-технически.
Ще представя някои от данните в цифри. В рамките на проекта всяко пилотно училище вече разполага с:
финансови средства за материали и консумативи в размер на 1916 лв., от които: канцеларски – 682 лв.; учебни – 934 лв.; консумативи – 300 лв. (тонер и хартия).
финансови средства за външни услуги в размер на 560 лв., от които: телефонни разговори – 340 лв. (самостоятелна SIM-карта); интернет достъп – в размер на 220 лв.
всяко училище вече получи по 6 569 лв. за оборудване на ресурсните кабинети. Нашият ресурсен кабинет например разполага с изцяло ново техническо, специализирано и битово оборудване:
= компютърна и копирна техника за сума от 2304 лв., която включва: компютърна система; монитор; многофункционално устройство, принтер, скенер, лазарен-факс; преносим компютър;
= специализирано оборудване за сума от 2450 лв., което включва: мемо-повърхностпамет; голям геометричен пъзел; ТАКТИЛО-за фината моторика, логика и съобразителност; НИКИТИН; комплект „Умения за писане”. Тук следва да отбележа, че проектът предвижда специално оборудване от типа брайлова машина и техника за деца с увреден слух за онези училища, в които има деца с подобни потребности.
= ресурсният кабинет е оборудван с ново, функционално обзавеждане за сума от 1815 лв. , включващо: бюро за компютър, диван, фотьойл, маса, библиотека, стол, бяла дъска, флипчарт, килим и др.).
Репортер: До края на учебната година остават няколко месеца, а проектът продължава и през следващата 2013/2014 учебна година. Със сигурност пилотното прилагане на проекта, като всяка нова дейност има за цел, да тества, да провери, да експериментира на място, в реални условия иновациите, за които Вие разказахте. В този смисъл, почти е сигурно, че сте се сблъсквали с проблеми от различен характер, все пак формата на прилагане е една нова дейност дори за самите вас, които имате опит. Бихте ли разказали именно за трудностите, за начините за справяне и за новите идеи, които бихте реализирали в бъдеще?
Училищен психолог: Да, така е. Имаше трудности и вероятно ще срещаме такива и в бъдеще. Ще Ви върна обаче, отново към началото на нашия разговор и ще спомена една емблематична особеност на модела, лансиран от проекта, а именно – автономност на екипа специалисти, широки правомощия и гъвкавост на дейността. Бих казал, че тези характеристики са сърцевината на този модел. Благодарение на тях трудностите, за които говорите не бяха непреодолими. Учехме се в движение, правехме корекции след съгласуване, ползвахме свободата за реализиране на креативни идеи. Нямаме случай, предложение, създадено от екипа ни, да бъде върнато и неодобрено от директора на училището – госпожа Илияна Кръстева. Точно обратното, ползвахме се и се ползваме с нейното доверие, пълно разбиране и всестранна подкрепа. Дори много от инициативите и предложенията, разчупващи шаблона идваха от нея и се реализираха с нейно участие. Ще Ви представя няколко примера. В момента за ресурсно подпомагане по проекта са включени 14 ученика от първи до седми клас. Индивидуалното психологическо осигуряване с децата показа, че спрямо някои от тях са необходими допълнителни дейности. Това означава повече време, повече на брой сесии, а за други ученици, това не бе необходимо. Обсъдихме случаите, представляващи по-голяма сложност и направихме графика на сесиите по-гъвкав, а впоследствие включихме в него и родителите.
Друго наше „откритие” е, че по сложните психологически случаи приложихме една популярна и всепризната практика – подлагането на случаи под супервизия. Това означава, формулировката по определен случай, намиращ се на етап психотерапевтична интервенция, по който е работил екипът, да бъде повторно или многократно оценена и анализирана от тесни специалисти по проблема. Можем да се похвалим с два такива примера, при които по наша инициатива се обърнахме за супервизия към Центъра за приобщаващо образование. Използвам случая да изразя благодарност за отзивчивостта на колегите и лично на директора на центъра – госпожа Ива Бонева.
Увереност за правилната посока, в която работим и положителни очаквания за успешно приключване на проекта откриваме и в реакциите на педагогическия персонал. В хода на работата, стъпка по стъпка, класните ръководители възприеха екипа, сработиха се със специалистите, самите те инициират идеи, включват се както в процеса на оценяване, така и при провеждане на съвместни експерименти. Използвам случая да изразя благодарността на екипа специалисти към учителите: Венета Ванчева, Ирена Стефанова, Даниела Петрова, Ветония Цветкова, Младенка Туцова и Петя Груева.
Репортер: А какви новите идеи, бихте реализирали в бъдеще?
Училищен психолог: Имаме резерви. Разполагаме с потенциал. Не ни липсва ентусиазъм. Бих могъл да маркирам някои идеи, които според нас ще дадат добър резултат. Намираме се в етап, в който е време да обърнем по-голямо внимание на родителите. В тази насока индивидуалните специализирани консултативни и психотерапевтични срещи не подлежат на съмнение – те ще продължат, но ни се иска да разширим обхвата. Както до сега и в бъдеще ще продължим да предоставяме на родителите методически материали. На мнение сме обаче, че трябва да предизвикаме по-широко родителско участие. За тази цел планираме серия от срещи с родителите не само на децата със СОП, а искаме в този формат да включим родителите на деца от първи до четвърти клас. Разбирате, че целим ранна превенция на дефицити и трудности. Подобни сигнали и искания вече постъпиха от класните ръководители на първите класове. Идеята ни е тези срещи да бъдат неформални, да се превърнат в регулярни, например ежемесечни. Ще говорим за такива проблеми като аутизма, хиперактивността, дислексията и пр. Ще направим опити на някои от тях да представим специалисти, например, логопеди, лекари и др. За популяризиране на тази дейност в рамките на проекта ще използваме и вашето радио, общинската радиоуредба, други медии в областния град. Сигурни сме, че ще бъдем полезни на родителите.
В този контекст са и идеите ни да организираме няколко занятия с педагогическия персонал, особено този от началните класове, а от този месец започваме провеждането на тренинги с учениците за формиране и развитие на социални компетентности.
Репортер: Благодаря за интервюто г-н Кунчев. Пожелаваме ви успехи в реализацията на проекта.

Информация на сайта на СОУ „Васил Левски“ - град Елин Пелин
Проект “Включващо обучение”

СОУ „ Васил Левски” е  пилотно  училище по ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“. Проекта стартира на 17.ІХ.2012г., като продължителността му е 30 месеца. Целта  на проекта е да осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
За нуждите на Проекта, в училище бяха назначени специалисти психолог и ресурсен учител, които работят с 5 ученици, от ІІІ, ІV, ІХ и Х клас. Работят с тях по изготвени индивидуални образователни програми съобразени с техните потребности и възможности по БЕЛ и математика. Обръщат внимание и на емоциите, поведението  и психичните процеси на учениците със специални образователни потребности.

Към страницата за проект "Включващо обучение" от сайта на ОУ "Проф.Марин Дринов" - гр.Панагюрище - тук

Към публикация за проект "Включващо обучение" във връзка с дейности на ОУ "Проф.Марин Дринов" - гр.Панагюрище - тук

Към галерията със снимки по проект "Включващо обучение" от сайта на СОУ "Иван Вазов" - гр.Сопот - тук

Към галерията със снимки по проект "Включващо обучение" от сайта на ОУ "Васил Априлов" - гр.Исперих - тук

Към страницата за проект "Включващо обучение" от сайта на Второ основно училище "Димитър Благоев" - гр.Благоевград - тук

Към страницата за проект "Включващо обучение" от сайта на VІІ СОУ "Найден Геров"
гр.Варна - тук

Информация на сайта на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ - град Елхово
СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ- 19 март 2013 г.

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ град Елхово стартира проект „Включващо обучение“  през месец септември 2012 година. Училището е едно от  84 -те пилотни училища в страната.
ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Обща стойност на проекта – 14 000 000 лв.
Бенефициент – Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“
Целта на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
Специфични цели:
• ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция;
• повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;
• повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания;
В ОУ “ Св. Паисий Хилендарски “ са сформирани три групи- две за ресурсно подпомагане и една за психологическа подкрепа.
По проекта са назначени следните специалисти:
Пенка Димитрова Андреева-старши ресурсен учител
Пенка Тонева Михова-старши ресурсен учител
Александра Николаева Драгнева-психолог
Обучението  на учениците се извършва в специално оборудван за целта кабинет. Закупено е оборудване техника апаратура и дидактически материали. Всички разходи са за сметка на проект „Включващо обучение“. От 19.11 до 21.11.2012 година психологът присъства на обучение на 84 психолога назначени по проект „Включващо обучение“. На обучението беше предоставена методика за оценка на потребностите на децата и учениците изготвена от „Център за психично здраве и развитие“-гр. София.
В началото на учебната година, чрез проекта се подпомагаха 20 ученика със специални образователни потребности.
В края на първия учебен срок един ученик беше реинтегриран поради постигане на ДОИ за 8 клас.

Репортаж по TV7 в предаването "Баркод" - 18 март 2013 г.
Включващо обучение

Информация на сайта на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - гр.Брегово
Включващо обучение - 19 февруари 2013 г.

СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - гр.Брегово, обл. Видин е едно от трите пилотни училища на територията на област Видин, в които се реализира ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 - „Включващо обучение”.
Обща стойност на проекта - 10 млн. лв., продължителност – 30 месеца.
Бенефициент - Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието".
Партньори по проекта:
- Логопедичен център – гр. София, Българска асоциация за невромускулни заболявания
- Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
- Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
- Сдружение Асоциация на родителите на деца с увреден слух
- Асоциация на родители на деца с епилепсия
- Център за психологически изследвания
Цел на проекта: Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование на деца с обучителни затруднения и тяхната успешна социализация и интеграция, както и създаване на приобщаваща образователна среда в учебното заведение, която би спомогнала за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на учениците.
За реализирането на проекта са назначени ресурсен учител и психолог, които работят с учениците със специални образователни потребности, както и с педагогическата колегия, родителите и другите институции, работещи с деца.
През месец декември напълно беше обновен кабинетът за ресурсно обучение в училището. Новото обзавеждане включва: бюро за компютър, диван, фотьойл, маса, библиотека, стол, бяла дъска, флипчарт, килим и др.

Сега учениците разполагат с модерна компютърна конфигурация: компютърна система; монитор; многофункционално устройство - копир, принтер, скенер, факс-лазарен; преносим компютър.Доставено е специално оборудване - мемо-повърхностпамет; голям геометричен пъзел; ТАКТИЛО-за фината моторика, логика и съобразителност; НИКИТИН; комплект „Умения за писане”.
Досега оценяването и работата с ученици със специални образователни потребности се извършваше от специалисти от ресурсен център в гр. Видин, които периодично посещаваха училището или децата със своите родители пътуваха до големия град. С началото на проекта тази необходимост отпадна, тъй като в училището заработи екип от специалисти – ресурсен учител и психолог, които ежедневно обгрижват своите възпитаници, като им помагат в образованието и ги подкрепят в социалната им адаптация.

Информация на сайта на СОУ "Св.св.Кирил и Методий" - гр.Брегово - 7 Март 2013 г.
Съвещание на екипите по проект „Включващо обучение”
На 05 март екипите за оценка на образователните потребности на учениците от I до III клас, при СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-гр. Брегово, обл. Видин проведоха работна среща. Гости на съвещанието бяха представители на отдел „Закрила на детето” - гр. Брегово. Педагози и социални работници съвместно обсъдиха и приеха за всеки един ученик, протичащ по проект „Включващо обучение” оценка на индивидуалните образователните потребности. Оценката включва резултати от психолого-педагогическа диагностика и се извършва по нова методика, прилагана от месец ноември 2012г. в 84 пилотни български училища в рамките на проект „Включващо обучение”.

Информация на сайта на СОУ "Васил Левски" в град Вълчи дол
Нов европейски проект в СОУ "Васил Левски" в град Вълчи дол

От началото на новата учебна година СОУ "Васил Левски" в град Вълчи дол работи по нов европейски проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", изцяло съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е наименуван "Включващо обучение" и се реализира в сътрудничество с  Министерството на образованието, младежта и науката. Основната  цел на проекта е да бъде следващ етап след интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците със специални образователни потребности и преди всичко да осигури нови организационни и финансови условия за разширяване и обогатяване на подкрепящата среда,  за обогатяването й с нови технологични и технически средства и за действително  обезпечаване с необходимите специалисти, които да осигурят реална психолого-педагогическа подкрепа за тези деца и ученици.
Чрез реализацията на Проекта "Включващото обучение" се предвижда да се постигне ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения; да се коригират и компенсират, доколкото е възможно, съответните увреждания, нарушения или затруднения; да се намали значително неграмотността и ниската грамотност сред част от учениците; да се подпомогне образователно-възпитателния процес за покриване на държавните образователни изисквания на учениците, които могат да ги постигнат. Заедно с това следва да се реализира действителна   подкрепа за стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална реализация.
За работа по проекта са назначени  двама  специалисти- ресурсен учител и психолог, които  ще осъществяват ресурсно подпомагане и психологическа подкрепа на учениците със специални образователни потребности. За по- добра реализация на проекта,ръководството на училището осигурява от собствения си финансов  ресурс  специалист-логопед,който ще работи за коригиране и компенсиране на говорните недостатъци и увреждания у част от учениците. Осигуряването на логопед, който да работи със всички ученици от училището, които имат нужда от такъв специалист, е последователна положителна практика, която продължава вече три  години.
С  Проекта "Включващо обучение" ще се преодолеят организационните пропуски на ресурсните и логопедични центрове по своевременното и постоянно осигуряване на необходимите специалисти в училищата в по-малките населени места, както и пропуските за осигуряване на необходимия брой часове за работа с учениците със специални образователни потребности, в следствие на което корекционната и компенсаторна работа при тези ученици не дава достатъчно резултати.
Ръководството на училището работи по реализирането на съвременен ресурсен кабинет, който ще разполага със съвременни софтуерни продукти за обучение, включващи компютър, принтер, лаптоп и нови технически средства и материали за компенсаторна работа по общото моторно развитие и за стимулиране на мисловния процес. Кабинетът ще разполага и с нови специални методически средства и с  материали за работа, както и с кът за творчески дейности и занимателни игри на учениците.

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение"на СОУ „Иван Вазов”- гр. Мездра, публикувана в общинския в-к "МЕЗДРА 21 ВЕК" , бр.3, 6-20.02.2013 г. (виж тук) и във фейсбук страницата на вестника (виж тук).

Информация на ученическия вестник "АРАГОРН" на СОУ „Георги  Бенковски” - гр. Тетевен
Проект „Включващо обучение” - стр.7, бр.2, 2013 г.

От  тази  учебна  година  училището  ни  е  пилотно  по  проект „Включващо обучение”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.
Обща целна проекта е да  се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение. Специфични цели са  ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция;  повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;  повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания.
Със  средства  по  проекта  в  училището  са  назначени  ресурсен  учител  и  психолог, които  работят  със  седем  ученици  със  СОП. Оборудван  е  с  техника  и  мебели  ресурсен  кабинет; закупени  са  учебни  материали. (виж тук)

Информация на сайта на ОУ "Стефан Караджа" - гр.Варна
Проект „Включващо обучение” 2012-2014 г.
ЗА ПРОЕКТА
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Обща цел
Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
Специфични цели
Ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности, и успешното им включване в предучилищното и училищното образование, успешна социализация и интеграция.
Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик.
Повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания.
Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип.
Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект.
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Деца от 3 до 7 години, застрашени от обучителни трудности.
Ученици със специални образователни потребности.
Специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора), осъществяващи ресурсно подпомагане
Директори, учители, педагогически съветници, родители на децата и учениците от целевите групи.
Дейност 2
Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища
Поддейности
Разработване на критерии и избор на училища, в които ще се изгради пилотен модел за преход от интегрирано към включващо обучение.
Оборудване на ресурсните кабинети в училищата с необходимите материали, техника и апаратура.
Осигуряване на образователни специализирани софтуерни продукти за обучението на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения.
Разработване на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и на ръководство за работата на училищните екипи с цел изготвяне на индивидуални образователни програми.
Обучение на психолозите от училищните екипи в 84-те пилотни училища за екипна работа и изготвяне на рамка на образователна програма.
Подбор и назначаване на екип от специалисти за осъществяване на включващото обучение – до 6 души: ресурсни учители, психолог, логопед, учител за работа с деца със зрителни затруднения, учител за работа с деца със слухови увреждания.
Разработване на визия за статута и функциите на ресурсните центровете и на логопедичните центрове в контекста на приобщаващото образование.

Информация на сайта на община Велико Търново - dnesbg.com (Издател: “Янтрапрес” АД)
Ученици от ОУ “Димитър Благоев” представят арт терапевтични рисунки
- 11 февруари 2013 г.

Арт терапевтични творби, рисувани от деца по метода на маската, са събрани в изложба в ОУ “Димитър Благоев” във Велико Търново. Експозицията под надслов “Светът е за всички” беше открита в петък със самостоятелно представяне на петокласника Метин Хрюстемов. В нея са показани композиции с маски и на останалите деца от групата, които работят по проекта “Включващо обучение” на образователното министерство. Той е насочен към деца с обучителни трудности, а “Благоев” е сред избраните три пилотни училища в областта, които работят по инициативата.
По време на откриването училищният психолог Марин Христов обясни същността на терапията и метода на маската при работата с деца със специални образователни потребности. Тогава за един час отвори врата “Арт терапевтична работилница” за всички, посетили изложбата. “Център на нашата експозиция е маската като изображение на лицето с нейната самобитност, същност, многоспектърност, полифункционалност и приложимост”, обясни г-н Христов. По неговите думи чрез този метод маската се представя като атрибут на невербалното общуване и като фактор, който е въздействащ върху емоциите при човека. Чрез арт терапията с маски се въздейства ефективно както върху личността на пациента, групата, семейството, колектива, така и върху терапевта.
Марин Христов е работил с деца с увреждания като ресурсен учител в Горско Ново село, Павликени и Горна Оряховица. Занимава се с физиотерапия – лечебен и източен масаж и лечебна физкултура. Сега е психолог в ОУ “Димитър Благоев”.
“Необходимо условие за овладяване на практико-приложното ниво е нуждата от наличие на богатата емоционална интелигентност, тъй като маската е и изразител на цяла плеяда от амалгамно смесени, призматично пречупени и синтезирани образи. Те представляват емоции, чувства, състояния и тяхната комбинация в различните нюанси и цветове. Прилагането на метода подпомага наяве да изплуват оттенъците на различните видове емоции, състояния, нагласи и тяхната роля върху психофизиологичните и когнитивни процеси при човека. Маската като техен индикатор въздейства рефлективно върху тях”, обясни специалистът.
автор: Златина ДИМИТРОВА

Информация на сайта на община Ботевград - botevgrad.com. Публикувано и във вестник "Балканец" и сайта на в-к "Балканец"
Включващо обучение - 28 януари 2013 г.

Обучение на педагогическия колектив на СОУ „Христо Ясенов”- гр. Етрополе и срещи по ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Обща стойност на проекта – 10 000 000 лв.
Бенефициент - Министерство на образованието, младежта и науката, чрез
дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието"
Обща цел:
Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
Специфични цели:
• ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция;
• повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;
• повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания;
На 18.01.2013г. с СОУ”Христо Ясенов”- гр. Етрополе се проведе обучение по проекта, проведено от Ива Евстатиева- слухово-речеви рехабилитатор и психолозите Инна Бранева и Теодора Милотинова. А И.Бранева и Т. Милотинова преведоха срещи с учениците от V A, Б и В клас, с родителите на ученици в индивидуални консултации, проведени на 17,18 и 24.01.2013г.
А ето и визитните картички на психолозите:
Инна Бранева: психолог, психодрама терапевт, терапевт релационна психомоторика. От 2003 г. работи в областта на професионалното обучение и супервизия; провежда психологични консултации и психотерапевтична работа с деца и възрастни. Координатор по проект „Детето и неговите симптоми“ в периода 2004 – 2008 г. – супервизии и обучения на институции, дневни и ресурсни центрове за работа с деца с увреждания. През последните 5 години е обучител и супервизор в различни социални и образователни институции: КСУДС, ОДЗ, ДЦДМУИ, ДОВДЛРГ – в София, Пловдив, Велинград, Гоце Делчев, и др.; обучения към обучителни центрове, по проекти и програми. Водещ обучителна психодрама-група – гр. Пловдив. Основни теми на обучения: „Работа с деца със затруднения в развитието“; „Работа с родители“; „Работа в екип, работа по случай“; „Релационна психомоторика“; „Арт-терапия“, др.
Теодора Милотинова: магистър Детско-юношеска и училищна психология /СУ/; магистър Артистични психо-социални практики /НБУ/; формира психотерапевтичните си умения в парадигмата на психодрамата към Дружеството по психодрама и групова терапия; консултира деца и родители към проекти, свързани с подпомагането на деца в затруднено положение в контекст на училищната среда; консултативна и терапевтична работа към детски терапевтичен център „Слънчице”; психо-социален консултант за възрастни към МЗ „Програма превенция и контрол на ХИВ/СПИН”; психолог в Клиника по инфекциозни болести „Проф. Иван Киров”, гр. София; специалист в областта на консултирането на хора, живеещи с хронично заболяване както и техните семейства; водещ на различни обучения в психо-социалната сфера.
Инна Бранева и Теодора Милотинова са автори на "Методика за Психодрама-тренинг на ученици за превенция на насилието в училище", изготвена по проект на АРДУС - "Вайълет".
Срещите бяха проведени по
Дейност 5
Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности
Дейността ще се извърши от всички партньори – представители на национално представителни организации на и за хора с увреждания.
Поддейности
• Организиране на родителски групи за подкрепа с участието на родители на деца със СОП в училищна възраст, педагогически кадри и родители, чиито деца учат с деца със СОП.
Дейността ще се реализира от партньора Асоциация на родителите на деца с епилепсия.
• Организиране на „Дни на толерантността“ (в пет областни града по едно училище – общо в пет училища), в рамките на които ще се представят затрудненията и потребностите за интегриране на учениците със СОП.
Дейността ще се извърши от специалисти с педагогически функции, наети от партньорите Асоциация на родителите на деца с епилепсия, Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение и Българска асоциация за невромускулни заболявания.
• Работа в часа на класа по метода на груповия тренинг, изграждане на екип, неформално лидерство.
Дейността ще се реализира от Асоциация на родителите на деца с увреден слух.
• Провеждане на една среща (в началото на учебната година) с целия колектив и с родители от същите 7 училища с интегрирани ученици с увреден слух с участието на психолог и рехабилитатор на слуха и говора.
Дейността ще се реализира от Асоциация на родителите на деца с увреден слух.
• Провеждане на интерактивни обучения с ученици на възраст 7 – 15 години на тема „Нещото и неговите приключения“ в 7 от пилотните училища по дейност 2.
Дейността ще се изпълнява от Центъра за психологически изследвания.
• Провеждане на годишни национални обучителни лагери, в които ще бъдат обхванати минимум 220 деца със СОП, 80 деца без СОП и 40 родители. Проектът предвижда чрез реализирането на тази дейност да се създаде модел за ефективно сътрудничество и обмяна на опит на областно и национално равнище, да се осъществят дейности за развиване на творческия потенциал на учениците със СОП и за формиране у тях на умения за работа в екип, както и да се осъществи информиране на родителите за различни методи и начини за преодоляване на затрудненията и изолацията на децата със СОП.
Дейността ще се осъществява от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).
• Подготовка на експертни материали за наръчници за родители, за ученици и за учители, за изработване на информационни буклети за деца „Нещото и неговите приключения“, „Толерантност и подкрепа за адаптация“, за специализирани дипляни и за филма.
• На база доказаната експертиза на партньорите – представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания, в проекта се предвижда техни експерти да разработят отделни части от наръчниците, в които да се опишат различни практики и модели на поведение. Експертите на тези организации ще подават информация за добри практики за изработване на филма по проекта.
Тази дейност ще се извърши от всички партньори – представители на национално представителни организации на и за хора с увреждания.
Ръководството на училището благодари на обучителите за знанията, отношението към децата, родителите и учителите, за вниманието и за отзивчивостта им през целия период на посещенията им в училище. Надяваме се, че срещите ще продължат и в бъдеще!
Teкст: Росица Василева
Писмо-благодарност към СОУ „Христо Ясенов” – гр.Етрополе, за работата по проект „Включващо обучение”
След проведената работна среща с учителите в СОУ „Христо Ясенов” и изпълнените с емоции и положително въздействие часове с учениците от V A, Б и В клас, както и от индивидуалните консултации, проведени в трите дни, когато бяха гости на училището психолозите по проекта изпратиха писмо:
„Здравей, Росица,
Първо бихме искали да благодарим за вашето гостоприемство и ангажираност. При тази голяма заетост - на г-жа Вълова и твоята, и участието на училището в толкова много различни проекти, се почуствахме добре дошли и обгърнати от внимание. Направи ни силно впечатление спокойствието в училище и вежливостта на децата.
Беше ни приятно да работим с тях, всеки клас е толкова различен и изненадващ. Много се надяваме, въпреки краткото време на занимания, да има отзвук от нашата работа.
Също, за нас беше удоволствие да чуем хубави думи, случайно споделени от различни клиенти по време на срещите, за Петя Цекова и Румяна Петрова, и тяхното важно място за тези, които имат нужда от подкрепа или консултация.
Ще се радваме, ако има отзиви от нашата работа - от класовете или от индивидуалните консултации - да ги споделите с нас.
Пожелаваме ви спокойни и пълноценни дни, и те молим да предадеш нашите поздрави на г-жа Вълова, на Петя Цекова, и на Румяна Петрова.”
Инна Бранева и Теодора Милотинова

Материал, свързан с проект „Включващо обучение” за работата в ОУ "В. Априлов", гр.Русе и излъчен по БНТ 2 на 17.01.2013 г.

Информация за работата по по проект на СОУ „Христо Ясенов” – гр.Етрополе

СОУ „Христо Ясенов "- гр.Етрополе е едно от  трите пилотните училища в Софийска област, които са включени в Проект „Включващо обучение”, с бенефициент Министерство на образованието, младежта и науката. У чилището бе избрано като пилотно заради а опит , който има в работата с деца със Специални образователни потребности и поради  добрата база. Проектът е разработен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и ще бъде с продължителност две години.
Целта на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение, повишаване ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик.
В училището ще се реализират дейности, насочени към осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение. Ще се работи по създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект. Педагогическата колегия ще участва в разработване на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и на ръководство за работата на училищните екипи с цел изготвяне на индивидуални образователни програми. Ще бъдат осъществени строително ремонтни дейности за създаване на благоприятна среда за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности. Ще се оборудва ресурсен кабинет с необходимите материали, техника и апаратура.
Текст: Румяна Павлова

От сайта на проект „Усмивки за всички деца" - гр.Разград
За интегрирано или включващо обучение? - 7.01.2013 г.
Георги Милков, Сдружение „Център на НПО – гр. Разград”

Лансирането на подобен въпрос е особено актуално през последните години. Актуален и сложен за решаване е въпросът за обучението на децата с интелектуални затруднения и психични разстройства. Динамиката в европейските образователни практики наложи радикална промяна в българското образование в посока създаване условия за образователна интеграция на децата със специални образователни потребности (СОП). През последната една година усилено се говори за включващо обучение, като следващ етап в образователната интеграция на тази група деца.
Министерството на образованието, младежта и науката започна да осъществява мащабен национален проект на стойност 10 млн. лв. през 2012 г. Проектът „Включващо обучение" има за цел да осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
Целевата група на проекта обхваща деца от 3 до 7 години, застрашени от обучителни трудности; ученици със специални образователни потребности (СОП); специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора), осъществяващи ресурсно подпомагане; директори, учители, педагогически съветници, родители на децата и учениците от целевите групи.
За осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение да участват в националния проект са избрани три пилотни общообразователни училища в общините Разград, Кубрат и Исперих.
Последните над 20 години наложиха нова лексика, която съответства на динамиката в обществото. „Децата със СОП" се появиха само преди 5-6 години като понятие и като видим обществен проблем, който трябва заедно да решаваме. „Сопчетата" станаха обект на отделно направление в образователната система на България.
Деца и ученици със СОП са тези, които са с „различни видове увреждания - сензорни, физически, умствени (умствена изостаналост), множество увреждания; езиково-говорни нарушения; обучителни трудности.
Децата със СОП имат много проблеми в процеса на интеграцията си: нямат ефективен и равен достъп до образование. Липсват специални програми, учебници и помагала и индивидуални образователни планове, които са необходими за адаптирането на децата със специални потребности......
Целият материал може да прочетете тук

в.„Труд” (12.01.2013 г., стр.4) - 700 психолози влизат в училищата

Над 700 психолози и специалисти за работа с деца със специални потребности ще бъдат назначени в училищата от тази година, научи вчера „Труд" от образователното министерство. Те ще работят по проекта „Включващо се обучение", чиято цел е да подпомогне работата на децата, които досега са се обучавали в помощни или друг тип учебни заведения. Психолозите ще се занимават и с останалите ученици. Те ще играят ролята на модератори при решаването на конфликти или ще помагат при обсъждането на различни казуси. Нуждата от такива специалисти в училищата става все по-голяма заради проблема с агресията сред малките, обясниха експерти. Те често играят и ролята на „преводачи" при изясняването на отношенията между учениците и учителите им. Както е известно, все повече се увеличава възрастовата разлика между педагозите и поколенията, които са в класните стаи. Много често учителите сигнализират, че им е трудно да работят с „езика" на новите деца и оттам има проблем и за обучението им. При големи конфликти или нещастни случаи в училищата ще влизат т.нар. мобилни екипи от външни специалисти и топ педагози, които ще решават казусите. Психолозите и т.нар. ресурсни учители (общо 136 души), които ще се занимават само с учениците със специални потребности, ще разработят и индивидуални програми за обучението им. След това те ще могат да се прилагат и от редовите учители, ако в класа им има дете с някакъв - физически или здравен, проблем. Първоначално екипите по „Включващо се обучение" ще заработят в 84 пилотни учебни заведения, в които децата със специални потребности са 2,76 процента от общия брой на учениците. Парите за заплатите на тези специалисти вече са осигурени - около 5 000 000 лв.. обясни зам.-министър Милена Дамянова. Същото така ще отпуснати общо 655 030 лв. за компютри и оборудване на кабинетите за децата със специални потребности. Близо 500 000 лева има за ремонти на кабинетите за децата с увреден слух и зрение.

Информация на сайта ПЕДАГОЗИ.bg на издателство РААБЕ България - декември 2012 г.
Проект „Включващо обучение“

Общо 822 специалисти, психолози, логопеди ще бъдат назначени в училищата и детските градини
На пресконференция за напредъка по проект „Включващо обучение“ на стойност 14 млн. лв. стана ясно, че проектът вече е влязъл в училищата, съобщават на сайта на Министерство на образованието, младежта и науката.
Общо 822 специалисти, психолози, логопеди ще бъдат назначени в училищата и детските градини, подчертават от министерството.
Осигуряването на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение ще включва обучение на психолози от училищните екипи в 84-те пилотни училища за екипна работа и изготвяне на рамка на образователна програма.
Проект ВG051РО00-4.1.07 „Включващо обучение“ се осъществява от МОМН чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ като целта му е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение.
Целевата група на проекта обхваща деца от 3 до 7 години, застрашени от обучителни трудности, ученици със специални образователни потребности, специалисти с педагогически функции, директори, учители, педагогически съветници, родители на децата и учениците от целевите групи.
Основните дейности на проекта са ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст. Предвидени са обучения на психолози и логопеди за прилагане на тест за определяне на децата от 3-годишна възраст, при които има риск от възникване на обучителни трудности. Очаква се да бъдат обучени общо 470 логопеди и психолози от детските градини в страната, от 28-те ресурсни центъра за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение" в ОУ "Петко Каравелов", гр. Асеновград, във:
вестник "Регион", бр.36, 19 - 21 декември 2012 г.
вестник "Вестител" , бр.702, 21- 27 декември 2012 г.

Информация на сайта на община Асеновград, AsenovgradNews - 21 декември 2012 г.
Успешно реализират проекта Включващо обучение в ОУ Петко Каравелов

В ОУ „Петко Каравелов” успешно се реализира проектът „Включващо обучение“, предназначен за ученици с различни заболявания. Сформирани са две сборни групи, които обхващат пет- и шестгодишни деца и ученици от първи до осми клас. Проектът е разгърнат за две години, като ресурните учители Звезда Бозукова, Светла Башева и психологът Даниела Костова занимават и обучават общо 19 деца и ученици, страдащи от детски аутизъм, епилепсия, хипер кинетични разстойства, емоционално–поведенчески разстройства или пък са слабодвижещи, с увреден слух и с множество увреждания.
Спецификата на проекта изисква индивидуално владеене на часове с ученици, а не часове с всички ученици от групата, обясни директорът на училището Христо Андонов.
Три пилотни училища в Асеновград, Пловдив и Сопот са спечелили проекта пред Министерството на образованието, младежта и науката, осъществен с финансовата подкрепа на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз .
Училище „Петко Каравелов“ е избрано заради красивата и модерна сграда с добра материална база, самостоятелен ресурсен кабинет, в който през предходните години са интегрирани  успешно ученици със специални образователни способности, както и отличното реализиране на учители, придобили умения за работа с такива ученици. Успешната екипна работа в училището между ресурсен учител, психолог, логопед, рехабилитатор на слуха и говора, приложена в обучението на учениците с увреждания , е също успешен критерий за спечелването на проекта. В училището е изградена благоприятна, приобщаваща и подкрепяща среда за интегрираните ученици в резултат на екипната работа на цялата учителска общност в партньорство с родителите. Чувства се позитивното отношение на останалите ученици за успешното приобщаване и обучение на интегрираните деца, поясни директорът .
Данните по изпълнението на „Включващото обучение“ се въвеждат в електронната система на  проекта

Информация на сайта на Интернет медия BNEWS - 16 декември 2012 г.
С европари интегрираме децата с увреждания - 14 млн. за включващо обучение

Реализацията на дейностите по проекта вече е започнала. В СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ в столицата вече са ремонтирани 2 кабинета и предстои да бъде закупено оборудването за тях. Модерни помещения и апаратура ще получат петте училища в страната, специализирани за работа с деца със сензорни увреждания.
В 84 общообразователни училища вече е започнало включващо обучение на деца с увреждания. В тях са назначени 84 психолози и 134 ресурсни учители. Предстои да бъде разработена адаптирана учебна програма за обучение и методи за оценяване. Общо 822-ма специалисти ще бъдат назначени в детски градини, специализирани и общообразователни училища, за да работят с децата със специални образователни потребности. 192-ма специалисти ще бъдат назначени в училища и детски градини, за да работят с деца от домове за деца, лишени от родителски грижи. За тяхната интеграцията са отделени 4 млн. лв.
Проектът ще подпомогне и предвиденото в новия Закон за предучилищното и училищното образование преструктуриране на помощните училища за деца с умствена изостаналост. Те ще се превърнат в училища интернати с нов модел на организация и функциониране.
От Образователното ведомство планират и разработване на скрининг-тестове за 3-годишните деца. Те ще изследват цялостното развитие на детето – психомоторно, езиково, емоционално, социално, поясни зам.-министър Милена Дамянова. Освен слабите той ще открива и силните страни на малчуганите, които следва да бъдат развити. Въз основа на резултатите от тестовете специалистите могат да работят индивидуално с децата с обучителни трудности, за да могат те да бъдат преодолени. По проекта в 25 пилотни детски градини в цялата страна ще бъдат назначени логопеди и психолози.

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение" в СОУ "Петър Берон", гр. Свиленград, във вестник "Мост", стр.5, 7 - 14 декември 2012 г.

Информация на портала на БНР - 29 ноември 2012 г.
Европейският социален фонд отпусна още 4 млн. лева по проект за деца с обучителни трудности 

По-добра среда и по-добър достъп до образование за децата в предучилищна възраст е основната задача на проекта "Включващо обучение", който се реализира в страната. Първоначалната стойност на проекта е била 10 милиона лева, но още 4 милиона са били одобрени от комитета за наблюдение преди седмица. Първите достижения и постигнатите успехи в работата по проекта, съфинансиран от Европейския социален фонд, отчете днес заместник- министърът на образованието Милена Дамянова. 
„Общо 822 специалисти – психолози, ресурсни учители, логопеди и други, ще бъдат назначени, като част от тях вече са назначени в училищата и в детските градини. Тук нямам предвид само специалните училища за деца с увреден слух и с увредено зрение, тук имам предвид и общообразователните училища, защото философията и концепцията на новия закон е за развитие на приобщаващото образование, за развитие на подкрепяща и приобщаваща среда, която да гарантира един по-ефективен процес”, каза Дамянова. 
Пресконференцията за напредъка на проекта "Включващо обучение" се проведе в столичното училище за деца с нарушено зрение "Луи Брайл".

Пресконференция за напредъка по проект „Включващо обучение - 29 ноември 2012 г.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА: ОБЩО 822 СПЕЦИАЛИСТИ, ПСИХОЛОЗИ, ЛОГОПЕДИ ЩЕ БЪДАТ НАЗНАЧЕНИ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
На 29 ноември 2012 г. заместник-министър Милена Дамянова откри пресконференция за напредъка по проект „Включващо обучение” на стойност 14 000 000 лв.

„Проектът вече е стартирал, влязъл е в училищата, тъй като вече имаме реални действия. Общата стойност на проекта, включващ 6 дейности, е 14 млн. лв., като последните 4 млн. лв. са одобрени на последния комитет за наблюдение. 1 106 000 са средствата, предназначени за ремонтни дейности и за ресурсни кабинети. Общо 822 специалисти, психолози, логопеди са назначени и ще бъдат назначени в училищата и детските градини.”, подчерта заместник-министър Дамянова.
Проект ВG051РО00-4.1.07 „Включващо обучение“ се осъществява от МОМН чрез Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта му е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение.
Целевата група на проекта обхваща деца от 3 до 7 години, застрашени от обучителни трудности, ученици със специални образователни потребности, специалисти с педагогически функции, директори, учители, педагогически съветници, родители на децата и учениците от целевите групи.
Основните дейности на проекта са ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст. Предвижда се обучение на психолози и логопеди за прилагане на скрининг тест за определяне на децата от 3-годишна възраст, при които има риск от възникване на обучителни трудности. Ще бъдат обучени общо 470 логопеди и психолози от детските градини в страната, от 28-те ресурсни центъра за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.
Осигуряването на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища ще включва обучение на психолози от училищните екипи в 84-те пилотни училища за екипна работа и изготвяне на рамка на образователна програма.
Предвижда с изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и с увреден слух, както и на деца с умствена изостаналост, създаване на среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности.
„По последната дейност ще бъдат назначени специалисти в училищата и детските градини, които да приемат деца, които в момента са настанени в домове за деца, лишени от родителски грижи. Тези 4 млн. лв. са предназначени именно за тях, които общо са 192-ма.”, допълни заместник-министър Дамянова. Бенефициент на проекта е Министерството на образованието, младежта и науката, дирекция "Достъп до образованието и подкрепа на развитието".

Информация на сайта investor.bg  - 29 ноември 2012 г.
Ще бъдат похарчени 14 млн. лв. по програмата за човешки ресурси за тестове за деца

Информация на информационно-аналитичния сайт Mediapool.bg  - 29 ноември 2012 г.
Тригодишни деца ще бъдат тествани за трудности в обучението

Чрез скрининг тест по проекта "Включващо обучение" ще бъдат изследвани обучителните трудности при всички около 50 000 тригодишни деца в детските градини в страната. Това съобщи заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова в четвъртък.
Тя уточни, че скрининг тестът ще бъде разработен от външен изпълнител, който вероятно ще бъде избран през януари 2013 година. “Тестът ще бъде направен през настоящата учебна година и ще изследва цялостното развитие на тригодишните деца - психомоторното, езиковото, когнитивното, социалното и емоционалното им развитие“, обясни Дамянова.
По думите й чрез теста ще се установят силните, но и слабите страни на тригодишните деца.
“Според резултатите от теста ще бъдат разработени за първи път специални програми за работа с деца с обучителни трудности, като това е превантивна мярка срещу отпадането им от училище“, коментира Дамянова. Тя допълни, че тези програми ще бъдат внедрени в 25 детски градини в страната, в които по проекта "Включващо обучение" ще бъдат назначени 25 психолози, 25 логопеди и други специалисти. Целта е специалните програми да могат да бъдат приложени и в останалите детски градини.

Информация на сайта на Интернет медия Еcon.bg  - 29 ноември 2012 г.
Пресконференция за напредъка по проект "Включващо обучение"

На 29 ноември 2012 г. (четвъртък) от 10.00 часа в СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ в София ще се проведе пресконференция за напредъка по проект „Включващо обучение“ на обща стойност 10 000 000 лв, съобщиха от Министерството на образование, младежта и науката (МОМН). Пресконференцията ще бъде открита от заместник-министъра на образованието, младежта и науката Милена Дамянова.
Проект ВG051РО00-4.1.07 „Включващо обучение“ се осъществява от МОМН чрез Оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Целта му е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение.

Информация на сайта на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа  - 28.11.2012 г.
Информация за ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07-0001 "ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ" НА МОМН

Обща стойност на проекта  - 10 млн. лв., продължителност – 30 октомври 2014 г.
Бенефициент - Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието".
Партньори по проекта - 22 ресурсни центъра за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, Логопедичният  център – гр. София,  6 неправителствени национално представителни организации на и за хора с увреждания.
Целева група - деца от 3 до 7 години, застрашени от обучителни трудности;  ученици със специални образователни потребности - до 1500 (не по-малко от 1000);до 1500 (не по-малко от 1000) специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора), осъществяващи ресурсно подпомагане; директори, учители, педагогически съветници; до 1500 (не по-малко от 1000) родители на децата и учениците от целевите групи.
Обща цел на проекта -да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
За постигане на целта на проекта са предвидени 5 основни дейности:
Дейност 1Ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности, и успешното им включване в предучилищното и училищното образование, успешна социализация и интеграция”.
Вече стартира процедура за избор наскрининг-тест  за 3-годишните деца, който ще се приложи в 1391 детски градини и обединени детски заведения в страната, и за обучение на 120 психолози и 350 логопеди за прилагането му.
(- Изготвена е документацията за участие в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Избор на скрининг-тест, обучение на логопеди и психолози, провеждане на скрининг-тест и анализ на резултатите”.
- Изготвен е проект на заповед за комисия за отваряне на офертите на кандидатите  - 9.11.2012 г.)
Дейност 2„Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик”
Целта е да се апробира нов модел, при който училищата да имат инициативата и отговорността за цялостното осъществяване на процеса на включващо обучение.
 Във всяка от 28-те области в страната са определени по 3 пилотни общообразователни училища - общо 84 пилотни училища, в които към момента са назначени 84 психолози,  126 ресурсни учители, предстои назначаване на други ресурсни учители и психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора и др. специалисти в зависимост от потребностите на децата.
Приключена е процедурата за избор на изпълнител за разработването на  методика за оценка на потребностите на учениците и ръководство за използването й,  както и обучение на психолозите от пилотните училища.
Обучението на психолозите е на 19,20,21.11. (две групи – 42 участници) и на 26,27 и 28.11. (две групи – 42 участници) в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади.
( - Изготвена е документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Разработване на оценка на образователните потребности на децата и учениците, на ръководство и на образци на документи за прилагането й и провеждане на обучение на психолозите от пилотните общообразователни училища”.
- Проведено е заседание на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка.
- Изготвен е протокол от заседанието и доклад с предложение за сключване на договор с избрания кандидат.)
На пилотните училища по тази дейност са преведени финансови средства за заплати на специалистите за септември и октомври 2012 г. в размер на 378 580 лв. и за оборудване и за обзавеждане  на ресурсните кабинети в тях в размер на 144 228 (което е 50% от утвърдените за тази поддейност средства.
На партньорите – ресурсни центрове, са преведени 16 500 лв. за участието им за избор на пилотните общообразователни училища.
Дейност 3 „Повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания”
В специалните училища за деца с увреден слух и за деца с нарушено зрение ще бъдат назначени екипи за провеждане на специализирани обучения (мобилност и ориентиране, брайлово писмо, развитие на речта и т.н.) на ученици със сензорни увреждания от цялата страна, които се обучават интегрирано в общообразователни училища, на техните родители и учители (минимум 5 обучения) - през ваканциите, почивните и празничните дни.
Проведени са срещи с директорите и с учители от тези училища, разработени са темите за обученията, изготвени са и проектите на графиците за обученията.
Извършени са ремонтни дейности в специализираните кабинети на училищата, за което са предоставени средства в размер на 72 980 лв.
Дейност 4 „Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип”
Избрано е едно пилотно училище ІV Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров”, в което децата с множество увреждания ще бъдат подкрепени от екипи от специалисти (до 30 души – психолози, логопеди, възпитатели, социални педагози, арттерапевти, кинезитерапевти и др.)  и ще бъдат изведени от интерната към училището.  За целта ще бъде  им бъдат осигурени необходимите специализирани кабинети и програми за работа,  ежедневно транспортиране до местоживеенето им,  специализирано хранене, съобразено със здравословното им състояние.
Проведени са срещи с ръководството и с колектива на училището за обсъждане на изпълнението на проекта.
 Разработени са проекти на графици за среща с родителите на децата и за подготвителната работа за провеждане на обществени поръчки за посочените поддейности.
(Стартирането на ремонтните дейности ще започне след приключване на учебните занятия в училището).
Дейност 5 „Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект”
Партньорите от неправителствения сектор подготвят провеждането на срещи с родителите от пилотните училища, на дни на толерантността, национален обучителен лагер за деца със и без специални образователни потребности, материали за издаване на сборници, наръчници, ръководства и т.н. за  работа с децата  със специални образователни потребности. Подготвени са проекти на брошури, дипляни и други материали, свързани с информирането и публичността на дейността.
Разработен и  активиран е вече сайт по проекта - http://vkluchvashto.mon.bg.
ПЕНКА ИВАНОВА
Директор на дирекция „Достъп до образование и
подкрепа на развитието” и ръководител на проект
BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”

Проведе се тридневно обучение на психолозите от пилотните общообразователни училища

От 19 ноември до 21 ноември в София се проведе обучение на психолози от 42 от общо 84-те пилотни общообразователни училища по проект BG 051 PO001-4.1.07 „Включващо обучение”. Общо 42-ма психолози от общообразователните училища имаха възможността да участват в семинара. Лекционните часове бяха водени от проф. Ваня Матанова – преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски” и от преподавателя в Нов български университет – д-р Екатерина Тодорова. Професор Матанова изнесе лекции пред училищните психолози по темите: Снемане на анамнеза, Оценка на когнитивното развитие, Параметри на вниманието, Оценка на мисловните процеси, Рисунка на човек и Рисунка на дърво. Д-р Екатерина Тодорова представи методиките за Оценка на езиковото разбиране, Оценка на езиковата изява и Оценка на процесите четене и писане. През трите дни психолозите имаха възможността да разискват със специалистите конкретни казуси, както и да получат отговор на въпроси, които са срещали в досегашната си практика. Семинарът цели да подпомогне дейността на психолозите по проекта, както и да повиши тяхната компетентност при работата им с ученици със специални образователни потребности. Обучението на психолозите от другите 42 пилотни училища ще се проведе на 26, 27 и 28.11.2012 година.

Информация на сайта на Регионален инспекторат по образованието - гр. Търговище
"ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ" - публикувано на 06 Ноември 2012 г.

През учебната 2012/13 година ОУ”Св.Климент Охридски”-Попово работи по проект „Включващо обучение” на МОМН. Една от целите на проекта е повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качественно образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик.
В училището се обучават 39 деца със СОП. За изпълнението на проекта са назначени 4 ресурсни учители и един психолог. Оборудвани са четири ресурсни кабинета. Със средства по проекта са закупени компютърна и копирна техника, материали и помагала.

Информация за дейностите по проект "Включващо обучение" в СОУ "Христо Ясенов - гр.Етрополе
"Ден на отворените врати" за деца със Специални образователни потребности - 24 октомври 2012 г.

На 24.10.2012 г. във врзка с пилотния проект "Включващо обучение" , на гости в СОУ "Христо Ясенов - гр.Етрополе беше професор Синтия Пфелпс - клиничен психолог, Директор на Клиника по Психология в Чикаго. На този ден в Ресурсния  кабинет на училището бе обявен ""Ден на отворените врати" за деца със Специални образователни потребности, където те  и техните родители бяха консултирани от Професорката. Тя консултира  много деца , заедно с техните родители   и  даде насоки за работата с тях.
Професор Пфелпс сподели опита си  и с  Директора на СОУ "Христо Ясенов" -   госпожа СветлаВълова, която изключително гостоприемно посрещна американската професорка.
Професор Синтия  Пфелпс даде насоки за работа с децата със СОП  и на Ресурсния учител - г-жа  Румяна Павлова   и  Псиихолога - г-жа  Красимира Цъклева , които в продължение на 2 години ще работят като екип в пилотния  Проект "Включващо обучение".
(виж тук) Текст: Румяна Павлова

Екипът на проект „Включващо обучение” проведе работна среща с ръководството на СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ – гр. София

Екипът на проект „Включващо обучение” проведе работна среща на 24 октомври с ръководството на СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ – гр. София. Ръководителят на екипа Пенка Иванова представи напредъка на проекта и целите на Дейност 3: Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и с увреден слух. Координаторът на Дейност 3 – Илиянка Кехайова, запозна участниците в срещата в следващите стъпки при реализация на отделните поддейности. Екипът за управление и ръководството на училището взеха решение в края на зимната ваканция да стартира обучението на две групи от по 10 деца с техните родители и един учител. Директорът на СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”- гр. София, г-жа Белокапова, увери екипа на проекта, че училището има капацитет да проведе още през зимната ваканция първите обучения на деца с нарушено зрение. Училището разполага с база, която могат да ползват както децата, така и техните родители и може да стартира пилотно обучението на първите две групи. Предстои да бъде одобрена програма за специализираните обучения, която да бъде базирана на отделни модули. По време на разговорите се обсъдиха и въпроси, свързани с назначаването на специалисти, които ще участват в обучението и тяхното възнаграждение. Екипът за управление на проекта разясни на ръководството на училището начина за отчитане на изразходваните средства, както и задължителните наименования, придружаващи документацията за работа по Европейски проекти. Ръководителят на екипа Пенка Иванова разгледа ремонтираните вече класни стаи, в които ще се осъществява работата с децата.

Екипът за управление на проект „Включващо обучение” изготви график за дейностите в ІV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров” – гр. София

Екипът за управление на проект „Включващо обучение” заедно с г-жа Венета Бочева - директор на ІV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров”, обсъдиха предстоящите задачи по Дейност 4 „Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип“ и изготвиха график за дейностите в училището. Определени бяха сроковете за подготовката на документацията, свързана с обществените поръчки за предстоящите ремонтни дейности, специализираното оборудване, транспортирането и храненето на децата. По предложение на ръководителя на екипа за управление Пенка Иванова беше взето решение да се организира и проведе родителска среща. По време на срещата родителите ще бъдат запознати от екипа за управление с целите на проекта и с очакваните резултати, както и с конкретните дейности по време на реализирането му.

Екипът за управление на проект „Включващо обучение” проведе среща с колектива на ІV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров” – гр. София

На 22 октомври 2012 г. екипът за управление на проекта проведе работна среща в ІV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров” – гр. София. Училището е избрано за пилотно по дейност 4 „Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип“. В срещата взеха участие членове на екипа за управление на проекта, както и техни сътрудници: Пенка Иванова – ръководител на проекта, Венка Вучкова – координатор, Грета Ганчева – координатор, Илияна Кехайова – координатор, Мариана Паленкова – координатор, Петко Узунски – експерт финансово отчитане и подпомагане, Марияна Влахова – финансово отчитане и вътрешен одит, Аделина Делчева – технически сътрудник. От ІV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров” в срещата участваха Венета Бочева, директор на училището, помощник-директорът и част от учителите и възпитателите. Ръководителят на екипа Пенка Иванова запозна участниците с целите на проекта „Включващо обучение” и с пряката му връзка с новия Закон за предучилищното и училищното образование. Венка Вучкова представи кратка информация за целите на дейност 4, след което беше предоставена възможност за поставяне на въпроси по отношение на предстоящото изпълнение на проекта. Особен интерес предизвика обсъждането на бъдещите групи, които ще бъдат сформирани в училището след извършване на оценката на образователните потребности на децата. Екипът на училището бе запознат с разработването на новите индивидуални образователни програми, както и с изискванията при назначаване на новите специалисти, предвидени в проекта и бъдещото функциониране на училището.

Екипът за управление на проект „Включващо обучение” проведе работна среща с представители на 6-те неправителствени национално представителни организации на и за хората с увреждания – партньори по проекта

Екипът за управление на проект „Включващо обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проведе на 18 октомври работна среща с представители на 6-те неправителствени национално представителни организации на и за хората с увреждания – партньори по проекта.
В срещата от страна на неправителствените организации взеха участие Мария Кръстева – АРДУС, Антоанета Яричкова – АРДУС, Биляна Валачева – АРДНЗ, Станимир Иванов – ЦПИ, Виолета Антонова – БАНМЗ, Веска Събева – АРДЕ, и Боряна Иванова – БАЛИЗ. Координаторът на Дейност 2: „Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик“ – Грета Ганчева, и координаторът на Дейност 3: „Повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващо обучение на деца и ученици със сензорни увреждания“ – Илиянка Кехайова информираха присъстващите за напредъка по проекта. Г-жа Венка Вучкова – координатор на дейност 4: „Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип“ представи информация за проведените срещи с директора на 04 ПУИ в град София.
Представители на 6-те неправителствени национално представителни организации на и за хората с увреждания – партньори по проекта, информираха Екипа за управление на проекта за напредъка по осъществяваната от тях Дейност 5: „Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект“, както и за предстоящите им задачи. От направените изложения стана ясно, че Асоциацията на родителите на деца с епилепсия и Асоциацията на родителите на деца с увреден слух са определили вече екип от експерти, които да участват в работа.
Ръководителят на екипа Пенка Иванова възложи изработването на конкретен график по дейностите с цел синхронизиране на работата на отделните партньори и по-голяма ефективност при изпълнение на конкретните задачи. По време на срещата бе уточнено и разработването на специализирани брошури и дипляни от страна на партньорите, с които да бъде илюстрирана и подпомогната тяхната работа. До 28.10. организациите ще трябва да изпратят своите текстове за оформяне на информационните брошури по проекта.
Марияна Паленкова отговори на въпроси, свързани с финансово-отчетната работа по проекта, наемането на специалисти, отчитането на отработените часове и договорите, които трябва да бъдат изготвени по Дейност 5.
Цветанка Маринова припомни изискванията за публичност и информираност при провеждане на срещи, интервюта, публикации, както и за изискването да изпращат снимков материал и текстове, отнасящи се до конкретната им работа, които ще бъдат качвани на страницата на проекта. Партньорите бяха информирани, че предстои да бъде разработен отчетен модул по изпълнение на дейностите.

Пилотните училища получиха средства за компютърна техника и стопански инвентар

На 2 откомври са предоставени средства по бюджетните сметки на пилотните училища , изпълняващи Дейност 2 на проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР. Част от средствата са за работни заплати и осигурителни плащания за месец септември и месец октомври. Авансово са предоставени и средства в размер на 50 %, представляващи 1717 лв. без ДДС – 960 лв. за компютърна техника и 757 лв. за стопански инвентар. Средства се превеждат съгласно подписани от директорите на пилотните училища декларации за вида, броя и параметрите на оборудването.
Сумите се предоствят съгласно Заповед № РД 09-509 от 27.04.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов за изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР, изменена със Заповед № РД 09-1159 от 15.08.2012 г..

Екипът за управление на проект „Включващо обучение” проведе среща с директорите на училищата за деца със сензорни увреждания

В работната среща взеха участие директорът на Средно общообразователно училище за деца с увреден слух „Свети Иван Рилски” - Росен Милчаков, директорът на Средно специално училище за деца с увреден слух „Проф. Д-р Стоян Белинов” – Недялка Гарова, помощник - директорът на Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение „Проф.д-р Иван Шишманов” – Петър Петров, директорът на Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” – Елка Белокапова, директорът на Средно общообразователно училище с детска градина за деца с увреден слух „Проф. Д-р Дечо Денев” – Севдалина Джонгарска и директорът на ІV-то Помощно училище Венета Бочева..
По време на срещата ръководителят на екипа за управление на проект „Включващо обучение” Пенка Иванова запозна директорите с целите на проекта, екипа за управление и напредъка по отделните дейности. Пенка Иванова направи анализ на степента на изпълнение на дейност 3: Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващо обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и слух и постави задачи, свързани с по-нататъшните стъпки при изпълнение на проекта. По време на срещата бе изнесена информация и за извършените ремонти дейности в училищата и бе разгледан снимков материал на обновените кабинети. Грета Ганчева, Венка Венкова и Илияна Кехайова представиха дейностите, които координират и отговориха на въпроси, свързани с организацията и провеждането на обучения в конкретните училища. На проведената работна среща бяха обсъдени броят и продължителността на обученията, които ще се провеждат през ваканциите, както и включването на конкретни специалисти според образователните нужди на децата. Директорите на Средните специални училища споделиха опита си и специфичните изисквания при организиране на обученията на интегрирани деца. На директорите бе разяснен начинът на закупуване на техника и оборудване за специалните кабинети и сроковете по отделните дейности.

Информация на сайта DarikNews.bg/ Габрово - 24 Септември 2012 г.
СОУ „Отец Паисий” – Габрово - пилотно училище по европейски проект

Информация на сайта GabrovoNews.bg- новинарски портал за Габрово и региона
Проектът „Включващо обучение” -

СОУ „Отец Паисий” – Габрово е едно от пилотните училища в Габровска област, които ще бъдат включени в Проект „Включващо обучение”, с бенефициент Министерство на образованието, младежта и науката. Проектът е разработен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и ще бъде с продължителност две години.
Целта на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение, повишаване ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик.
В училището ще се реализират дейности, насочени към осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение. Ще се работи по създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект. Педагогическата колегия ще участва в разработване на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и на ръководство за работата на училищните екипи с цел изготвяне на индивидуални образователни програми. Ще бъдат осъществени строително ремонтни дейности за създаване на благоприятна среда за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности. Ще се оборудва ресурсен кабинет с необходимите материали, техника и апаратура.
Към настоящия момент е извършен подбор и са назначени ресурсен учители и психолог.

Информация на сайта на кабелна телевизия "ДЕЛТА"- гр.Русе
Проектът „Включващо обучение” - 23 Септември 2012 г.

Проект за включване в образователната система на повече деца със специални образователни потребности представи днес директорът на областния ресурсен център Гинка Иванова. Три русенски училища ще започнат пилотно обучение на момчета и момичета с увреждания.
Проектът „Включващо обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Той предвижда ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст, осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в 84 пилотни общообразователни училища, като за Русе това са „Братя Миладинови“, „Васил Априлов“ и „Йордан Йовков“. Освен това се планира изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и с увреден слух. Предвижда се и изграждане на нов модел на организация и функциониране на специалните

Информация на сайта на Регионален инспекторат по образованието - гр.Русе
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07-0001 "ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ" НА МОМН

Наименование:
Включващо обучение
Бенефициент:
Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”
Териториален обхват:
Проектът е с национален обхват, като участват 84 пилотни общообразователни училища от цялата страна
Партнъор за област Русе:
РЦПИОВДУСОП – гр. Русе
Национални партъори:
Логопедичен център – гр. София; Българска асоциация за невромускулни заболявания; Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение; Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения; Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух”; Асоциация на родители на деца с епилепсия; Център за психологически изследвания.
Старт на проекта:
септември 2012 г.
Продължителност:
30 месеца
Основни дейности:
1. Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст.
2. Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища.
3. Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и с увреден слух.
4. Изграждане на нов модел на организация и функциониране на специалните училища за деца с умствена изостаналост (помощните училища) в пилотно помощно училище от интернатен тип.
5. Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности (СОП).
6. Управление на проекта.
Индикатори за изпълнение
1. Детски градини (ЦДГ и ОДЗ), в които ще се проведе стандартизиран скрининг-тест за деца от 3-годишна възраст за определяне на риск от обучителни трудности и на индикации за възникване на обучителни трудности - 2132
2. Детски градини (ЦДГ и ОДЗ) от страната, в които ще се проведат тестове за езиковото развитие и ще се приложат примерни програми за работа с деца от 4-, 5- и 6-годишна възраст, застрашени от обучителни трудности и с индикации за възникване на обучителни трудности - 25.
3. Детски градини и училища, предлагащи програми за интегриране на деца и ученици със СОП - 114
4. Деца и ученици със СОП, за които е изградена подкрепяща среда за включващо обучение - 1000
5. Специалисти с педагогически функции, осъществяващи ресурсно подпомагане, директори учители, педагогически съветници - 1000
6. Родители на деца и ученици от целевите групи, включени в проекта - 1000
7. Разработени и/или закупени материали, програми, специализирани образователни софтуерни продукти и др - 1000
8. Разработени тестове на деца от 3- до 6-годишна възраст, застрашени от обучителни трудности и с индикации за възникване на обучителни трудности - 4
9. процент от децата и учениците със СОП, интегрирани в общото образование и обучавани в детските градини/училищата с включващо обучение, които успешно са завършили клас, етап и степен на образование - 80%
10. Брой детски градини и училища с изградена подкрепяща среда за включващо обучение – функциониращи екипи от специалисти, материали, програми, специализирани образователни софтуерни продукти и др. - 114
Обща стойност на проекта:
30 000 000
Списък на училищата, участващи по проекта в област Русе:


Община

Населено място

Име на училище

1.

Русе

Русе

ОУ "Братя Миладинови"

2.

Русе

Русе

ОУ "Васил Априлов" 

3.

Русе

Русе

СОУ "Йордан Йовков"

Екипът за управление на проект „Включващо обучение” проведе работна среща с директорите на пилотните общообразователни училища

На 21 септември екипът за управление на проект „Включващо обучение” проведе работна среща с директорите на пилотните общообразователни училища. Срещата се състоя в 23-то Средно общообразователно училище „ Фредерик Жолио- Кюри ”. Ръководителят на проекта Пенка Иванова представи целите, дейностите и степента на напредък на проект BG 051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”. Грета Ганчева, координатор на дейност „Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотните общообразователни училища” информира участниците за изпълнението на поддейностите към момента. Финансовият координатор Мариана Паленкова запозна директорите с финансовите параметри на проекта, а Галя Цокова, експерт техническа поддръжка по администриране на базата данни, показа стъпките при въвеждане на данните в програмата АДМИНПРО и в Списък-образец №1.
В работната среща се включиха и представители на шестте неправителствени организации, отговарящи за дейност 5 „Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности”. Веска Събева – председател на Асоциация на родителите на деца с епилепсия, Виолета Антонова –председател на Българската асоциация на деца с нервно-мускулни заболявания, Любомир Велков- председател на Асоциацията на родители на деца с увредено зрение, Мария Кръстева – председател на Асоциацията на родители на деца с увреден слух и Адриана Стоименова - изпълнителен директор на Център за психологически изследвания запознаха директорите с целите на своите организации и представиха дейностите, които ще изпълняват в училищата. По време на срещата се проведе и дискусия по актуални въпроси, свързани с конкретните задачи по реализиране на проекта.

Информация на сайта на община Русе, Ruseinfo.net - 19 Септември 2012
В Русе започна реализацията на проект "Включващо обучение"

В Русе започна реализацията на проект "Включващо обучение". Това съобщи по време на представянето му сега в зала "Свети Георги" на Областната администрация Галина Иванова от Ресурсен център - Русе. Проектът е на стойност 10 000 000 лв., като  средствата от ЕСФ са 8 500 000 лв., а националното съфинансиране е 1 500 000 лв. Бенефициент е МОМН чрез дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието". Ръководител е Пенка Иванова – директор на дирекцията. Екипът на проекта включва: Грета Ганчева - Координатор по изпълнение на дейност 2 - Държавен експерт дирекция ДОПР
Илияна Кехайова - Координатор по изпълнение на дейност 3 - Главен експерт в дирекция ДОПР
Венка Вучкова - Координатор по изпълнение на дейност 4 - Държавен експерт дирекция ДОПР
Мариaна Паленкова - Финансов координатор - Главен експерт в дирекция „Финанси”
Павлинка Ламбова - Координатор по вътрешна оценка и материални активи - Държавен експерт в дирекция ДСОП
Виктория Кирилова -Технически сътрудник - Младши експерт в дирекция ДОПР
Анет Маринова - Координатор по дейност 1 - Външен експерт
Мирослава Николова Юрист – специалист по обществени поръчки - Външен експерт
Любомира Николова - Експерт – база данни и педагогически услуги - Външен експерт
Цветана Маринова - Координатор по дейностите за информация и публичност - Външен експерт
Лилия Тиркова - Методист - Главен експерт в дирекция ДОПР
Аделина Делчева - Технически сътрудник - Младши експерт в дирекция ДОПР
Мариана Влахова - Финансово отчитане и вътрешен одит - Главен експерт в дирекция ССД.
Целта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
Специфични цели са: ранно откриване на децата, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция; повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик; изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип; създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект.
Целева група са деца от 3 до 7 години, застрашени от обучителни трудности, ученици със специални образователни потребности, специалисти с педагогически функции – психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, осъществяващи ресурсно подпомагане, директори, учители, педагогически съветници, родители на деца и ученици от целевите групи.
Партньори са: ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, логопедичен център – гр. София, Българска асоциация за невромускулни заболявания, Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Сдружение Асоциация на родителите на деца с увреден слух, Асоциация на родители на деца с епилепсия, Център за психологически изследвания.
Дейност едно включва ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст, като в нея се съдържат: обучение на психолози и логопеди за прилагане на скрининг тест при деца от 3-годишна възраст, при които има риск от възникване на обучителни трудности; провеждане на теста от обучените специалисти във всички ЦДГ и ОДЗ, в които има деца на 3-годишна възраст; анализиране на резултати и изготвяне на обобщен доклад; определяне на 25 пилотни ЦДГ и ОДЗ в страната; обучение на 25 логопеди за пилотните ЦДГ и ОДЗ; разработване на тестове за определяне на езиковото развитие на деца на 4, 5 и 6-годишна възраст; апробиране на тестовете в пилотните ЦДГ и ОДЗ; анализиране на резултатите от тестовете; разработване на примерни програми за деца, застрашени от обучителни рудности; формиране на екип за работа с групите деца, които са застрашени от обучителни трудности; обобщаване на програмите от екипа на Логопедичен център – гр. София; провеждане на кръгла маса за обсъждане на разработените примерни програми; предоставяне на разработените примерни програми на електронен носител на всички ЦДГ и ОДЗ в страната.
Втората дейност предвижда осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение - в 84 пилотни общообразователни училища (по 3 във всяка област)–за област Русе – ОУ “Бр. Миладинови”, ОУ “В. Априлов” и СОУ “Й. Йовков”. Ще се извърши разработване на критерии и избор на училища, в които ще се изгради пилотен модел за преход от интегрирано към включващо обучение, оборудване на ресурсни кабинети в училищата, с необходимите материали, техника и апаратура, осигуряване на образователни специализирани софтуерни продукти за обучението на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения, разработване на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и на ръководство за работа на училищните екипи с цел изготвяне на индивидуални образователни програми, обучение на психолозите от училищните екипи в 84 – те пилотни училища за екипна работа и изготвяне на рамка на образователна програма, подбор и назначаване на екип от специалисти за осъществяване на включващото обучение – до 6 души – ресурсни учители, психолог, логопед, учител за работа с деца със зрителни затруднения, учител за работа с деца със слухови увреждания, разработване на визия за статута и функциите на ресурсните центрове и на логопедичните центрове в контекста на приобщаващото образование.
Ще бъде изграден нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специализираните училища чрез оборудване и частичен ремонт на специализирани кабинети; подбор и назначаване на екип от специалисти за подпомагане на включващото обучение на децата и учениците с нарушено зрение; подбор и назначаване на екип от специалисти за подпомагане на включващото обучение на децата и учениците с увреден слух; провеждане на специализирани обучения.
Предстои изграждане на нов модел на организация и функциониране на специалните училища за деца с умствена изостаналост в пилотно помощно училище от интернатен тип. Ще се извърши избор на 1 пилотно училище – интернат по определени критерии; ремонт и оборудване на специализирани кабинети; осигуряване на ежедневно транспортиране на децата и специализирано хранене; специализирани образователни софтуерни продукти; подбор и назначаване на екип от специалисти за работа с децата с тежки и множество увреждания.
Предстои организиране на родителски групи за подкрепа; „Дни на толерантността“; работа в часа на класа по метода на груповия тренинг; провеждане на интерактивни обучения с ученици на възраст 7-15 години на тема „Нещото и неговите приключения“; годишни национални обучителни лагери; подготовка на експертни материали за наръчници за ученици, за учители и за родители.
В крайна сметка ще има проведен стандартизиран скрининг-тест за езиково развитие в 2 262 ДГ и ОДЗ; осъществяване в 25 пилотни ДГ и ОДЗ на стандартизирани езикови тестове за диагностика и терапевтични програми за работа с деца от 3 до 7 – годишна възраст, съставени 4 стандартизирани тестове за диагностика на деца, застрашени от обучителни трудности ; изграждане на подкрепяща образователна среда за включващо обучение в 114 – те пилотни училища, детски градини и ОДЗ – за около 1 500 деца и ученици със СОП, до 1 500 учители и специалисти, включени в мултидисциплинарни екипи, разработени и/или закупени материали, програми, помогала, наръчници, ръководства, специализирани образователни софтуерни продукти, оборудвани ресурсни кабинети с необходимите материали, техника и апаратура; изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в 5 специални училища за деца със сензорни увреждания; изграждане на нов модел на организация и функциониране на училища за деца с умствена изостаналост от интернатен тип в 1 пилотно помощно училище-интернат; разработена нова визия за функциите и дейността на ресурсните центрове.
Близо 400 са децата със специални образователни потребности в област Русе, за които полага грижи Ресурсен център - Русе

Информация на сайта на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) СТАРТИРА ПРОЕКТ "ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ" НА МОМН - 01 Септември 2012

Със заповед на Министъра на образованието,младежта и науката бяха определени пилотните училища по реализирането на проект "Включващо обучение" за учебната 2012/2013 година. Във всяка област на страната са определени по три пилотни училища. Голяма част от ресурсните центрове в страната са партньори по проекта и участваха при оценяването на средата в училищата. НАРУ подкрепя реализацията на този проект, като считаме неговата бъдеща дейност, като естествен начин за развитие на системата за интеграция. Работата в пилотните училища ще позволи да се очертаят тенденциите в развитието  на училищната система съобразно реалните условия в цялата страна.  Изключително положително е, че са посочени както големи училища в областните центрове на страната, така и малки училища в не големи селища. Това ще даде възможмост да се измери възможността за подкрепа на децата със специални образователни потребности в цялата страна.
От новата учебна година съгласно посочената заповед ресурсното подпомагане ще бъде преустановено от страната на ресурсните центрове в пилотните училища, което е възможност да се направят сравнителни анализи и да се прецизират точно финансовите ресурси необходими за децентрализация в системата.
Много важно е в пилотните училища да бъдат съхранени екипите с ресурсните учители, за да не се накърни връзката между децата и тях. На този етап МОМН уверява, че ще направи специална препоръка към директорите на пилотните училища да запазят добре работещите екипи. В същото време НАРУ призовава да бъдат запазени местата на ресурсните учители и в ресурсните центрове поне за една учебна година, като те могат да ползват неплатен отпуск. Надяваме се директорите на училищата и ресурсните центрове да проявят необходимото разбиране към ресурсните учители.
Мнението на НАРУ на този етап се свързва именно с поетапно изпробване на различни модели на включващо обучение съобразно потребностите, а не съобразно административните виждания на един или друг експертен екип.
Припомняме основните дейности по проект: "Включващо обучение":
Дейност 1 Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст
Дейност 2 Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища
Дейност 3 Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и с увреден слух
Дейност 4 Изграждане на нов модел на организация и функциониране на специалните училища за деца с умствена изостаналост (помощните училища) в пилотно помощно училище от интернатен тип
Дейност 5 Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности (СОП)
Дейност 6 Управление на проекта
В най-скоро време  ще стартира специален сайт по проекта на който ще се публикува развитието на основните дейности.

Информация на сайта EUconsult.bg - ноември 2011 г.
МОМН дава 10 млн. лв за включващо обучение на деца в неравностойно положение

Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Включващо обучение" в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.
Целта на операцията е насочена към осигуряването на подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
Като специфични цели на операцията са определени още ранното откриване на деца, застрашени от трудности в обучението и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция; повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик. Цели се и повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания, както и изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип
Общият бюджет на процедурата е 10 000 000 лв.
Конкретен бенефициент е Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”.

Информация на сайта ProjectMedia.bg - 04 октомври 2011 г.
МОМН дава 10 млн. лв за включващо обучение на деца в неравностойно положение

Средствата се предоставят в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г
Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  "Включващо обучение" в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.
Целта на операцията е насочена към осигуряването на подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
Като специфични цели на операцията са определени още ранното откриване на деца, застрашени от трудности в обучението и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция; повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик. Цели се и повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания, както и изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип
Общият бюджет на процедурата е 10 000 000 лв.
Конкретен бенефициент е Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 28 ноември 2011г., 16:30ч.Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"