ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Обща стойност на проекта – 14 000 000 лв.
Бенефициент - Министерство на образованието, младежта и науката, чрез
дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието"

 

 


ВАЖНО! - 17.04.2014 г.

Писмо до директорите на 8-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение", които не прилагат система на делегиран бюджет.

Писмо до директорите на 17-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение", които прилагат система на делегиран бюджет.

ВАЖНО! - 08.04.2014 г.

Уважаеми колеги,

Предвид предстоящия трансфер на средства по проекта, моля в срок до 9.04.2014 г. да бъде въведен в информационния модул в меню „Данни за училището” номера на банковата сметка на училището по която следва да бъде направен превода.

Съобщението се налага поради липсата на тази информация за някои училища и ДГ.

ВАЖНО! - 04.04.2014 г.

Заповед на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на пет пилотни общообразователни училища и едно обединено детско заведение в изпълнение на Дейност 6 по проект "Включващо обучение".

ВАЖНО! - 10.03.2014 г.

Писмо до началниците на Регионалните инспекторати по образованието в областите Бургас, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Хасково, Ямбол и до кметовете на общините Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Ловеч, Луковит, Севлиево, Търговище, Харманли и Ямбол.

ВАЖНО! - 22.01.2014 г.

Писмо до кметовете на общините, в които са 25 пилотни детски градини по Дейност 1

Приложение: Бланка за допълнително споразумение между кметовете на общините и директорите на детските градини

ВАЖНО! - 21.01.2014 г.

Писмо до директорите на 25 пилотни детски градини по Дейност 1 във връзка с организиране на обучение за специалистите

ВАЖНО! - 14.01.2014 г.

Приложение № 1 ( за логопед и за психолог - компетентности, познания, умения, нагласи ) за 17-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по Дейност 1!

ВАЖНО! - 13.01.2014 г.

1. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛОГОПЕД ЗА ПИЛОТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 1.

2. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ПСИХОЛОГ ЗА ПИЛОТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ / ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 1.

ВАЖНО! - 19.12.2013 г.

ПИСМО ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ПИЛОТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ДЕЛИГИРАН БЮДЖЕТ

ВАЖНО! - 17.12.2013 г.

Уважаеми колеги,
Във връзка с годишното приключване на финансовата 2014 г. моля на следния  e-mail:  m.palenkova@mon.bg    до края на деня – 17.12.2013 г.  да ни предоставите следната информация:
1.       Има ли и  колко е недостигът на средствата за възнаграждения на назначените специалисти по проект „Включващо обучение” за месец декември 2013 г.
2.       Информацията за недостига се подава от училища, които изплащат възнагражденията за м. декември 2013 г. в края на м. декември 2013 г.

ВАЖНО! - 14.12.2013 г.

„ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПОДБОРА И НАЗНАЧАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ В 8-ТЕ ПИЛОТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПО ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“, КОИТО НЕ ПРИЛАГАТ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ“:

1. Обява за подбор на логопед в детската градина.
2. Обява за подбор на психолог в детската градина.
3. Договор при назначаване на логопед в детската градина.
4. Договор при назначаване на психолог в детската градина.
5. Образец за попълване на автобиография.

ВАЖНО! - 21.11.2013 г.

До директорите на 25 пилотни детски градини по Дейност 1:

- Заповед №РД 09-1688/19.11.2013 г. на министъра на образованието и науката;

- Писмо от ръководителя на проект "Включващо обучение" относно провеждане на работна среща.

ВАЖНО! - 07.11.2013 г.

Писмо до участниците от 84-те пилотни училища по Дейност 2 в кръгла маса в гр.Сливен на тема "Добри педагогически практики"

ВАЖНО! - 06.11.2013 г.

Писмо до директорите на 84-те пилотни училища по Дейност 2, директорите на пилотното училища по Дейност 4, директорите на пилотните училища по Дейност 6, директорите на РЦПИОВДУСОП и председателите на НПО - партньори по Дейност 5

ВАЖНО! - 31.10.2013 г.

Писмо до директорите на 25 пилотни детски градини по Дейност 1

Писмо до директорите на 2 пилотни училища по Дейност 6

ВАЖНО! - 17.10.2013 г.

Писмо до директорите на РЦПИОВДУСОП и до председателите на НПО - партньори по Дейност 5

Писмо до директорите на 84-те пилотни училища по Дейност 2

ВАЖНО! - 02.10.2013 г.

Информация по дейност 1, във връзка с провеждане на Скрининг тест в детски градини в Столична община

ВАЖНО! - 29.08.2013 г.

Писмо до директорите на пилотните училища във връзка с обучителните лагери по дейност 6 на проект "Включващо обучение"

Писмо до директорите на всички пилотни училища по проект "Включващо обучение"

ВАЖНО! - 23.08.2013 г.

Напомняме още веднъж на учителите, които са включени в обученията в специалните училища за деца с нарушено зрение и за деца с увреден слух от 1 до 5 септември и от 9 до 13 септември (според включването им в графика), че  техните командировъчни са за сметка на училището (или ресурсния център), в което работят и което ги изпраща  и командирова.

От Екипа за управление на проекта

ВАЖНО! - 13.08.2013 г.

До директорите на пилотните училища по Дейност 2 относно организацията на ученическите лагери за деца със и без СОП. (виж тук)

ВАЖНО! - 09.08.2013 г.

Специализираните обучения за деца, родители и учители в специалните училища за деца с нарушено зрение и в специалните училища за деца с увреден слух ще се проведат както следва:

1. СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” – гр. София, ул. Ломско шосе” 177,  спирка на метрото „Ломско шосе ” .
От  01. до 05. септември 2013 г . Определените участници трябва да се настанят в хотел „София – плаза” в 12 – 12,30 ч. на 01. септември. Хотелът се намира на бул. „Хр. Ботев”, в близост до ЖП и автогара.
От 09. до 13. септември 2013 г .
Определените участници трябва да се настанят в хотел „Лион”  в 12 – 12,30 ч. на 09. септември. Хотелът се намира в близост до спирка „Лъвов мост”.
Допълнителна информация  -  директор Е. Белокапова,  тел. 0888930302,  02 898 12 64,  udnzsofia@yahoo.com

2. СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов”  – гр. Варна, кв. Аспарухово,  местност Вилите, автобус №17 и 17 а от ЖП гара и тролей № 88 от автогарата.
От  01. до 05. септември 2013 г .  Настаняването е на 01.септември до обяд в общежитието на училището.
От 09. до 13. септември 2013 г .   Настаняването е на 09.септември до обяд в общежитието на училището.

 Допълнителна информация - директор Ж. Петкова, тел. 0886900866, 088690068, 0886900867,  udnz_100g@abv.bg

3. ССУ за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” – гр. София , ул. „Генерал Стефан Тошев” № 82.  
От  01. до 05. септември 2013 г . Определените участници за това обучение трябва да се настанят в хотел „Женева”, бул. „Цар Борис ІІІ” №41 в 12-12,30 ч. на 01. септември.
От 09. до 13. септември 2013 г . Определените участници за това обучение трябва да се настанят в хотел Женева, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41 в 12-12,30 ч. на 09. септември.

Допълнителна информация - директор С. Джонгарска,  тел.0889009828, 0878274008,  deafschool@abv.bg

4. СОУ за деца с увреден слух „Св. Иван Рилски” –  гр. Търговище,  ул. „Трети март” № 38.
От  01. до 05. септември 2013 г . Участниците трябва да се настанят в хотел „Терра Европа”, ул. „Стефан Караджа” 13, в 12 – 12,30 ч. на 01. септември.
Допълнителна информация - директор Р. Милачков,  тел. 0887674803,   deafschool_tg@abv.bg

5. ССУ за деца с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов” – гр. Пловдив,   ул. „Прохлада” № 1.
От  01. до 05. септември 2013 г . Участниците трябва да се настанят в хотел „Мирена”, бул. „Княгиня Мария Луиза” в 12 -12,30 ч. на 01.септември.
Допълнителна информация – директор Н. Гарова,  тел. 0895620334, 032 62 41 26 и 032 62 63 71,  ssudus.plovdiv@abv.bg

Директорите на съответните училища да създадат необходимата организация и да уведомят още веднъж участниците в обученията за конкретните дати, настаняването и местоположението на хотелите.
Разходите за транспорт на родителите и децата до съответния град и обратно ще бъдат възстановени от логистичната фирма срещу представяне на билет. Пазете билетите!
В определения за настаняване час в хотелите ще има представител на училището, който ще придружи участниците в обученията до училището.
Храната за обяд ще бъде подсигурена в самото училище чрез кетъринг.
Закуската и вечерята ще се осигуряват в хотела.
Допълнителна информация ще получите в специалните училища.

ВАЖНО! - 06.08.2013 г.

Уважаеми колеги, по време на проведените срещи с ръководствата и екипите от специалисти при посещенията на екипа за управление на проект „Включващо обучение“ в пилотните училища по проекта бе заявено желание и необходимост от допълнително обучение на назначените по проекта специалисти за повишаване на техния капацитет за екипна работа и за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. В тази връзка Ви информирам, че с осигурени средства от бюджета на Министерството на образованието и науката в периода от 19 до 30 август 2013 г. ще се проведат обучения на психолозите и ресурсните учители от 84-те пилотни общообразователни училища, както и на специалисти от пилотното IV Помощно училище-интернат „Димитър Кацаров“, гр. София. За целта до посочените училища са изпратени съответни писма, които поместваме и на сайта на проекта с оглед осигуряване на пълен достъп до информацията за обученията: (Писмо; График; Работна програма).

ПИСМО ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ПИЛОТНИТЕ УЧИЛИЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЛЕТНИ ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

БЛАНКА НА АНКЕТНА КАРТА ПО ПРОЕКТА (попълва се от всички участници от целевите групи)

ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛЯТНОТО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ:

Важно съобщение във връзка с лятното специализирано обучение на учениците !

Първите специализирани обучения за деца, родители и учители в специалните училища за деца с нарушено зрение и в специалните училища за деца с увреден слух ще стартират от 01. до 05. септември 2013 г .
В специалните училища, за които има повече желаещи за участие, ще се организират и групи за второ обучение – от 09. до 13. септември 2013 г .
Предвижда се обучения да се организират и през почивните дни или ваканциите на учебната 2013/2014 г.
Директорите на съответните специални училища ще създадат необходимата организация и ще уведомят участниците в обученията за конкретните дати на посочените от заявителите електронни адреси.
През месец август ще информираме за мястото на настаняване.
Координатите на училищата, в които ще се провеждат обученията, са както следва:
- СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” – гр. София, ул. Ломско шосе” 177, директор Е. Белокапова, тел. 0888930302, udnzsofia@yahoo.com
- СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов” – гр. Варна, кв. Аспарухово, местност Вилите, директор Ж. Петкова, тел. 0887983788, udnz_100g@abv.bg
- ССУ за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” – гр. София, ул. „Генерал Стефан Тошев” № 82, директор С. Джонгарска, тел.0889009828, deafschool@abv.bg
- СОУ за деца с увреден слух „Св. Иван Рилски” – гр. Търговище, ул. „Трети март” № 38, директор Р. Милачков, тел. 0887674803, deafschool_tg@abv.bg
- ССУ за деца с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов” – гр. Пловдив, ул. „Прохлада” № 1, тел. 0895620334, ssudus.plovdiv@abv.bg

Бланка за заявление на учител за участие в специализирано обучение

Бланка за заявление на родител на дете със СОП за участие в специализирано обучение

Вижте качените примерни програми за лятното специализирано обучение:

СОУ за деца с увреден слух "Свети Иван Рилски" - гр.Търговище

ССУ за деца с увреден слух "Проф.д-р Ст. Белинов" - гр.Пловдив

ССУ с ДГ за деца с увреден слух "Проф.д-р Дечо Денев" - гр.София

СОУ за деца с нарушено зрение "Луй Брайл" - гр.София

СОУ за деца с нарушено зрение "Проф.д-р Иван Шишманов" - гр.Варна

Заповеди:

Заповед №РД09-509/27.04.2012 г.

Заповед №РД09-1218/23.08.2012 г.

Общи документи:

Дипляна на проекта

Партньори по проекта

Бланка за писмо с лого (за цветен принтер)

Бланка за писмо с лого (за черно-бял принтер)

Документи по дейност 2:

Рамка на отчетен доклад за работата на училищния екип за подкрепа при специални образователни потребности

Пилотни училища по дейност 2

Писмо №9105-237/30.08.2012 г.

Писмо №9107-137/14.09.2012 г.

Писмо №9107-161/03.10.2012 г.

Писмо №9106-21/02.11.2012 г.

Писмо №9106-23/14.11.2012 г.

Писмо №9106-25/10.12.2012 г.

Писмо №9106-26/11.12.2012 г.

Писмо №9107-202/27.12.2012 г.

Документи по дейност 3:

Пилотни училища по дейност 3 и 4

ПРИМЕРНИ ПРОГРАМИ ЗА ЛЯТНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ:

СОУ за деца с увреден слух "Свети Иван Рилски" - гр.Търговище

ССУ за деца с увреден слух "Проф.д-р Ст. Белинов" - гр.Пловдив

ССУ с ДГ за деца с увреден слух "Проф.д-р Дечо Денев" - гр.София

СОУ за деца с нарушено зрение "Луй Брайл" - гр.София

СОУ за деца с нарушено зрение "Проф.д-р Иван Шишманов" - гр.Варна

Писмо №9107-121/21.08.2012 г.

Писмо №0603-253/07.09.2012 г.

Писмо №0603-122/14.03.2013 г.

Писмо №0603-123/14.03.2013 г.

Писмо №0603-124/14.03.2013 г.

Писмо №0603-125/14.03.2013 г.

Писмо №0603-126/14.03.2013 г.

Документи по дейност 5:

Писмо №9107-145/19.09.2012 г.

Писмо №9107-148/20.09.2012 г.

Писмо №9107-167/10.10.2012 г.

Писмо №9107-171/15.10.2012 г.

Писмо №22-23/07.11.2012 г.

Писмо №9106-25/10.12.2012 г.Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"