ПРОЕКТ ВG051РО001-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Обща стойност на проекта –
18 100 000 лв.
Бенефициент - Министерство на образованието и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието"

Инструкция за изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Включващо обучение“, утвърдена със заповед на министъра на образованието и науката

 

ВАЖНО! - 18.01.2016 г.

Анкетна карта за дете, ученик, родител и учител.

ВАЖНО! - 16.01.2016 г.

Изготвяне на окончателен технически доклад и отчет за изпълнението на проект BG051PО001-4.1.07 „Включващо обучение"

ВАЖНО! - 06.01.2016 г.

Нов имейл за кореспонденция по проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие": podkrepa_opnoir@mon.bg

ВАЖНО! - 23.12.2015 г.

Официална бланка за новия проект.

ВАЖНО! - 22.12.2015 г.

До директорите на пилотните училища и ЦДГ/ОДЗ от проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" по ОП РЧР относно изтичане на срока за подаване на декларации за участие в проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

ВАЖНО! - 09.12.2015 г.

До директорите на 25-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по Дейност 1 от проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" по ОП РЧР относно изпращане в МОН на писмено становище във връзка с деклариране на желанието педагогическите им съвети за участие в проектно предложение „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" по ОП НОИР, който ще се изпълнява през учебната 2015/2016 година и през 2016/2017 учебна година. Всички ЦДГ и ОДЗ, които желаят да продължат дейността си, ще бъдат включени в „Дейност 1. Въвеждане на изградения пилотен модел за ранно оненяване на образователните потребности на децата от предучилищна възраст и за превенция и ранна интервенция на обучителните им затруднения".

ВАЖНО! - 09.12.2015 г.

До директорите на пилотните училища по Дейност 2 и Дейност 6 на проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" по ОП РЧР относно изпращане в МОН на писмено становище във връзка с деклариране на желанието на педагогическите им съвети за участие в проектно предложение „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" по ОП НОИР, който ще се изпълнява през учебната 2015/2016 година и през 2016/2017 учебна година. Училищата, които желаят да продължат дейността си, ще бъдат включени в Дейност 2. „Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение".

ВАЖНО! - 04.12.2015 г.

До директорите на пилотните училища и пилотните ЦДГ/ОДЗ на проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" относно отчитане на извършени разходи при приключване на изпълнението на дейностите по проекта

 

ВАЖНО! - 17.11.2015 г.

До директорите на пилотните училища и пилотните ЦДГ/ОДЗ на проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" относно провеждане на заключителна конференция с пресконференция на 25.11.2015 г. от 10.30 часа до 15.00 часа в зала „София"на гранд хотел „София" във връзка с приключване на проекта

ВАЖНО! - 08.10.2015 г.

До директорите на пилотните училища и пилотните ЦДГ/ОДЗ на проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" относно изплащане на възнаграждения за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти през учебната 2014/2015 година

ВАЖНО! - 25.09.2015 г.

До директорите на пилотните училища и ОДЗ по дейност 6 на проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“ и до директора на IV ПУИ "Проф.Д. Кацаров, относно предстоящо обучение в периода 04 - 06 октомври 2015 г. в гр. София

ВАЖНО! - 16.09.2015 г.

До директорите на 11 пилотни училища, включени в дейност 2 на проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“, относно предстоящо надграждащо обучение по брайл в периода 27 септември - 02 октомври 2015 г.

ВАЖНО! - 16.09.2015 г.

Примерна програма за обучението на логопедите и специалистите от 25-те пилотни ЦДГ и ОДЗ по проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“ (срок за потвърждение на участие 18.09.2015 г.)

ВАЖНО! - 16.09.2015 г.

До директорите на пилотните ЦДГ/ОДЗ, включени в дейност 1 на проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“, относно предстоящо обучение на логопедите и специалистите в периода 24-25 септември 2015 г.

ВАЖНО! - 10.09.2015 г.

Писмо до кметовете на 15 общини във връзка с удължаване срока проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“ до 31.12.2015 г.

ВАЖНО! - 10.09.2015 г.

Писмо до началниците на Регионалните инспекторати по образованието във връзка с удължаване срока проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“ до 31.12.2015 г.

ВАЖНО! - 05.08.2015 г. (обновена на 20.08.2015 г.)

Обяви за назначаване на 1 логопед и 1 психолог в 8 пилотни детски градини по проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“ (Дейност 1) с приложени образци на договор:

- Обява за логопед;
Допуснати за участие в конкурса кандидати за логопеди.


- Обява за психолог;
Допуснати за участие в конкурса кандидати за психолози.

ВАЖНО! - 31.07.2015 г.

Заповед на Министъра на образованието и науката за удължаване срока на проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" до 31.12.2015 г.

ВАЖНО! - 29.07.2015 г.

Писмо до директорите на всички пилотни училища и ЦДГ/ОДЗ по проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение“, относно удължаване срока на проекта до 31.12.2015 г.

ВАЖНО! - 08.07.2015 г.

Писмо до директорите на всички пилотни училища и ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение“, относно изготвяне и предоставяне на двадесет и първи междинен технически отчет за финансовото изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение"

ВАЖНО! - 17.06.2015 г.

Поздрав до участниците в кръгла маса на тема "Заедно можем повече"- споделяне на добри педагогически практики по проект "Включващо обучение" - гр.София

ВАЖНО! - 25.05.2015 г.

Писмо до директорите на пилотните училища и пилотните ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение", относно изготвяне на отчет за изпълнение на дейностите по проекта

ВАЖНО! - 20.05.2015 г.

Покана от педагогическия колектив на СОУ "Йордан Йовков", гр. Сливен, до директорите на пилотните училища по Дейност 2 от проект "Включващо обучение", относно организиране на кръгла маса на тема „Заедно можем повече“ – споделяне на добри педагогически практики (заявка за участие изпращайте директно на училището-организатор)

ВАЖНО! - 14.05.2015 г.

Писмо до директорите на пилотните училища по Дейност 2 от проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение“, относно организиране на кръгла маса на тема "Включващо обучение за деца с епилепсия - идеи, гледни точки и равносметки"

ВАЖНО! - 30.04.2015 г.

Заповед на Министъра на образованието и науката за включване на нови пилотни училища по Дейност 6 на проект "Включващо обучение“

ВАЖНО! - 28.04.2015 г.

Писмо до директорите на пилотните училища по Дейност 2 и Дейност 6 на проект "Включващо обучение“, относно дейности във връзка с удължаване срока на проекта

ВАЖНО! - 27.04.2015 г.

Писмо до началниците на Регионалните инспекторати по образованието и до директорите на пилотните училища по Дейност 2 и Дейност 6 на проект "Включващо обучение“, относно дейности във връзка с удължаване срока на проекта

ВАЖНО! - 27.04.2015 г.

Писмо до кметовете на общините: Бургас, Варна, Горна Оряховица, Завет, Казанлък, Нови пазар, Панагюрище, Пловдив, Севлиево, Столична, Търговище, Хасково, Ямбол и до директорите на пилотните ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение", които прилагат системата на делегиран бюджет, относно удължаване срока на проекта

ВАЖНО! - 27.04.2015 г.

Писмо до директорите на всички пилотни училища и ЦДГ/ОДЗ по проект Включващо обучение“, относно дейности във връзка с удължаване срока на проекта

ВАЖНО! - 27.04.2015 г.

Писмо до директорите на пилотните ЦДГ/ОДЗ по проект Включващо обучение“, които прилагат системата на делегиран бюджет, относно дейности във връзка удължаване срока на проекта

ВАЖНО! - 19.02.2015 г.

Писмо до директорите и екипите на всички пилотни училища и ЦДГ/ОДЗ по проект Включващо обучение“ BG051PO001-4.1.07, относно удължаване срока на проекта

ВАЖНО! - 06.02.2015 г.

Писмо до директорите на 25-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по проект Включващо обучение“ BG051O001-4.1.07-0001, относно провеждане на следващата супервизия на работата на специалистите

ВАЖНО! - 29.01.2015 г.

Писмо до директорите на част от пилотните училища по Дейност 2 от проект "Включващо обучение", относно провеждането на обучението по брайлово ограмотяване от 31.01. до 06.02.2015 г. в гр. София

ВАЖНО! - 10.01.2015 г.

Писмо до директорите на част от пилотните училища по Дейност 2 от проект "Включващо обучение", относно провеждането на първото обучение по брайлово ограмотяване (31.01. - 06.02.2015 г.)

ВАЖНО! - 08.01.2015 г.

Писмо до директорите на пилотните училища и ЦДГ/ОДЗ по Дейност 6, относно провеждане на работна среща на екипите

ВАЖНО! - 29.12.2014 г.

Писмо до директорите на пилотните училища и ЦДГ/ОДЗ, относно изготвяне на осемнадесети междинен технически отчет за финансовото изпълнение на дейностите по проект "Включващо обучение"

ВАЖНО! - 15.12.2014 г.

Писмо до директорите на пилотните училища и ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение", относно предстояща среща за изпълнението на дейност 6

ВАЖНО! - 01.12.2014 г.

Писмо до директорите на пилотните училища и ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение", относно смяна на доставчика на мобилните услуги

ВАЖНО! - 18.11.2014 г.

Писмо до директорите на част от пилотните училища по проект "Включващо обучение", относно провеждането на първото обучение по брайлово ограмотяване

ВАЖНО! - 09.11.2014 г.

До директорите на пилотните училища и пилотните ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение"

ВАЖНО! - 31.10.2014 г.

Писмо до директорите на 25-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по проект Включващо обучение“ BG051O001-4.1.07-0001, относно обучение на психолозите и логопедите за прилагане на скрининг тест

ВАЖНО! - 30.10.2014 г.

Писмо до директорите на 25-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по проект Включващо обучение“ BG051O001-4.1.07-0001, относно провеждане на супервизия на работата на специалистите

ВАЖНО! - 06.10.2014 г.

До директорите на пилотните училища и пилотните ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение" - информация относно изплащане на възнаграждения за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти през учебната 2013/2014 година

ВАЖНО! - 26.09.2014 г.

Списък на допуснатите кандидати за длъжността логопед и психолог в пилотни ЦДГ/ОДЗ

ВАЖНО! - 16.09.2014 г.

Инструкция за изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Включващо обучение“, утвърдена със заповед на министъра на образованието и науката

Заповед на министъра на образованието и науката

Приложения към инструкцията за изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Включващо обучение“

ВАЖНО! - 11.09.2014 г.

Обяви за назначаване на логопед и психолог в пилотни детски градини по проект „Включващо обучение“ с приложени образци на договор:

- Обява за логопед; - Договор за логопед

- Обява за психолог; - Договор за психолог

 

ВАЖНО! - 30.07.2014 г.

Допълнение към съобщението от 16.07.2014 г.:

Уважаеми колеги, моля до 1.09.2014 г. да приключите с попълването и качването в информационната система на необходимата информация за изминалата вече учебна 2013/2014 година. Новите групи, касаещи попълването на графиците за предстоящата учебна 2014/2015 година, да бъдат създадени след 01.09.2014 г.

ВАЖНО! - 16.07.2014 г.

Уважаеми колеги,

Във връзка с приключването на учебната 2013/2014 година и стартирането на новата учебна 2014/2015 година е необходимо да извършите следните настройки в информационната система на проект „Включващо обучение“:
1. Дайте статус „ Приключил учебната година“ на всички деца и ученици, които са участвали в целевата група към проекта през учебната 2013/2014 година . В никакъв случай не ги изтривайте от базата данни на информационната система ( * ).
2. Не трябва да бъдат изтривани и самите целеви групи по проекта, създадени през учебната 2013/2014 година, с включени ученици/деца, участващи по някоя от дейностите.
3. Към началото на месец септември за новата учебна 2014/2015 година директорът на съответното училище или детска градина трябва създаде нови групи с подходящо различаващо се наименование, например „Включващо обучение - група 2014/2015 година“. В тези новосъздадени групи директорът включва както децата и учениците, участвали в проекта през предходната 2013/2014 година, така и новите деца и ученици, които през учебната 2014/2015 година ще бъдат оценени от училищния екип като деца и ученици със специални образователни потребности. Разпределението от директора на децата и учениците в новите групи следва да бъде извършено след обновяване на базата данни на информационната система към проекта за новата 2014/2015 година (което най вероятно ще стане не по-рано от края на октомври 2014 година).
4. При стартиране на новата 2014/2015 учебна година през септември и до обновяване на базата на информационната система с учениците/децата от учебната 2014/2015 година графиците на учителите/специалистите трябва да се изписват само с посочване на новосъздадените групи (в които все още няма да има разпределени ученици/деца).
5. Учителите/специалистите трябва да редактират графиците си след обновяване на базата данни на информационната система с новите данни за учебната 2014/2015 година, като за всеки проведен час се посочи с кой ученик/с кои ученици от съответната група е проведено вече изписаното занятие през новата учебна 2014/2015 година.
* Ученици/деца се изтриват от информационната система само ако са прекратили участието си в целева група по проекта поради преместване в друго училище или в друга детска градина, както и поради погрешно вписване в някоя от групите по проекта.

ВАЖНО! - 12.06.2014 г.

Писмо до директорите на пилотни училища и пилотните ЦДГ/ОДЗ по проект Включващо обучение“ BG051РO001-4.1.07 по ОП РЧР.

ВАЖНО! - 09.06.2014 г.

Писмо до директорите на 25-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по проект Включващо обучение“ BG051O001-4.1.07-0001 и до директора на Логопедичен център - гр.София.

ВАЖНО! - 15.05.2014 г.

Писмо от ръководителя на проект „Включващо обучение“ BG051O001-4.1.07-0001 до директорите и екипите на всички пилотни училища и пилотни ОДЗ/ЦДГ във връзка с удължаване срока на проекта до 30.07.2015 година.

ВАЖНО! - 23.04.2014 г.

До директора на: ОДЗ "Първи юни", гр.Габрово; СОУ "Алеко Константинов", гр.Луковит; VIII ОУ "Кракра Пернишки", гр. Перник и СОУ "Свети Климент Охридски", гр Ямбол;

До началника на: РИО - Габрово; РИО - Ловеч; РИО - Перник и РИО - Ямбол;

До кмета на: община Габрово; община Луковит; община Перник и община Ямбол:

- Писмо във връзка с предстоящи дейности в трите пилотни училища и обединеното детско заведение, включени в проект "Включващо обучение" по Дейност 6;

- Заповед № РД - 09 - 497/03.04.2014 г. на министъра на образованието и науката;

- Документи, представляващи рамка на типова длъжностна характеристика на ресурсен учител, компетенции на психолога и компетенции на логопеда.

ВАЖНО! - 17.04.2014 г.

Писмо до директорите на 8-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение", които не прилагат система на делегиран бюджет.

Писмо до директорите на 17-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение", които прилагат система на делегиран бюджет.

ВАЖНО! - 08.04.2014 г.

Уважаеми колеги,

Предвид предстоящия трансфер на средства по проекта, моля в срок до 9.04.2014 г. да бъде въведен в информационния модул в меню „Данни за училището” номера на банковата сметка на училището по която следва да бъде направен превода.

Съобщението се налага поради липсата на тази информация за някои училища и ДГ.

ВАЖНО! - 04.04.2014 г.

Заповед на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на пет пилотни общообразователни училища и едно обединено детско заведение в изпълнение на Дейност 6 по проект "Включващо обучение".

ВАЖНО! - 10.03.2014 г.

Писмо до началниците на Регионалните инспекторати по образованието в областите Бургас, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Хасково, Ямбол и до кметовете на общините Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Ловеч, Луковит, Севлиево, Търговище, Харманли и Ямбол.

ВАЖНО! - 22.01.2014 г.

Писмо до кметовете на общините, в които са 25 пилотни детски градини по Дейност 1

Приложение: Бланка за допълнително споразумение между кметовете на общините и директорите на детските градини

ВАЖНО! - 21.01.2014 г.

Писмо до директорите на 25 пилотни детски градини по Дейност 1 във връзка с организиране на обучение за специалистите

ВАЖНО! - 14.01.2014 г.

Приложение № 1 ( за логопед и за психолог - компетентности, познания, умения, нагласи ) за 17-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по Дейност 1!

ВАЖНО! - 13.01.2014 г.

1. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛОГОПЕД ЗА ПИЛОТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 1.

2. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ПСИХОЛОГ ЗА ПИЛОТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ / ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 1.

ВАЖНО! - 19.12.2013 г.

ПИСМО ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ПИЛОТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ДЕЛИГИРАН БЮДЖЕТ

ВАЖНО! - 17.12.2013 г.

Уважаеми колеги,
Във връзка с годишното приключване на финансовата 2014 г. моля на следния  e-mail:  m.palenkova@mon.bg    до края на деня – 17.12.2013 г.  да ни предоставите следната информация:
1.       Има ли и  колко е недостигът на средствата за възнаграждения на назначените специалисти по проект „Включващо обучение” за месец декември 2013 г.
2.       Информацията за недостига се подава от училища, които изплащат възнагражденията за м. декември 2013 г. в края на м. декември 2013 г.

ВАЖНО! - 14.12.2013 г.

„ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПОДБОРА И НАЗНАЧАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ В 8-ТЕ ПИЛОТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПО ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“, КОИТО НЕ ПРИЛАГАТ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ“:

1. Обява за подбор на логопед в детската градина.
2. Обява за подбор на психолог в детската градина.
3. Договор при назначаване на логопед в детската градина.
4. Договор при назначаване на психолог в детската градина.
5. Образец за попълване на автобиография.

ВАЖНО! - 21.11.2013 г.

До директорите на 25 пилотни детски градини по Дейност 1:

- Заповед №РД 09-1688/19.11.2013 г. на министъра на образованието и науката;

- Писмо от ръководителя на проект "Включващо обучение" относно провеждане на работна среща.

ВАЖНО! - 07.11.2013 г.

Писмо до участниците от 84-те пилотни училища по Дейност 2 в кръгла маса в гр.Сливен на тема "Добри педагогически практики"

ВАЖНО! - 06.11.2013 г.

Писмо до директорите на 84-те пилотни училища по Дейност 2, директорите на пилотното училища по Дейност 4, директорите на пилотните училища по Дейност 6, директорите на РЦПИОВДУСОП и председателите на НПО - партньори по Дейност 5

ВАЖНО! - 31.10.2013 г.

Писмо до директорите на 25 пилотни детски градини по Дейност 1

Писмо до директорите на 2 пилотни училища по Дейност 6

ВАЖНО! - 17.10.2013 г.

Писмо до директорите на РЦПИОВДУСОП и до председателите на НПО - партньори по Дейност 5

Писмо до директорите на 84-те пилотни училища по Дейност 2

ВАЖНО! - 02.10.2013 г.

Информация по дейност 1, във връзка с провеждане на Скрининг тест в детски градини в Столична община

ВАЖНО! - 29.08.2013 г.

Писмо до директорите на пилотните училища във връзка с обучителните лагери по дейност 6 на проект "Включващо обучение"

Писмо до директорите на всички пилотни училища по проект "Включващо обучение"

ВАЖНО! - 23.08.2013 г.

Напомняме още веднъж на учителите, които са включени в обученията в специалните училища за деца с нарушено зрение и за деца с увреден слух от 1 до 5 септември и от 9 до 13 септември (според включването им в графика), че  техните командировъчни са за сметка на училището (или ресурсния център), в което работят и което ги изпраща  и командирова.

От Екипа за управление на проекта

ВАЖНО! - 13.08.2013 г.

До директорите на пилотните училища по Дейност 2 относно организацията на ученическите лагери за деца със и без СОП. (виж тук)

ВАЖНО! - 09.08.2013 г.

Специализираните обучения за деца, родители и учители в специалните училища за деца с нарушено зрение и в специалните училища за деца с увреден слух ще се проведат както следва:

1. СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” – гр. София, ул. Ломско шосе” 177,  спирка на метрото „Ломско шосе ” .
От  01. до 05. септември 2013 г . Определените участници трябва да се настанят в хотел „София – плаза” в 12 – 12,30 ч. на 01. септември. Хотелът се намира на бул. „Хр. Ботев”, в близост до ЖП и автогара.
От 09. до 13. септември 2013 г .
Определените участници трябва да се настанят в хотел „Лион”  в 12 – 12,30 ч. на 09. септември. Хотелът се намира в близост до спирка „Лъвов мост”.
Допълнителна информация  -  директор Е. Белокапова,  тел. 0888930302,  02 898 12 64,  udnzsofia@yahoo.com

2. СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов”  – гр. Варна, кв. Аспарухово,  местност Вилите, автобус №17 и 17 а от ЖП гара и тролей № 88 от автогарата.
От  01. до 05. септември 2013 г .  Настаняването е на 01.септември до обяд в общежитието на училището.
От 09. до 13. септември 2013 г .   Настаняването е на 09.септември до обяд в общежитието на училището.

 Допълнителна информация - директор Ж. Петкова, тел. 0886900866, 088690068, 0886900867,  udnz_100g@abv.bg

3. ССУ за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” – гр. София , ул. „Генерал Стефан Тошев” № 82.  
От  01. до 05. септември 2013 г . Определените участници за това обучение трябва да се настанят в хотел „Женева”, бул. „Цар Борис ІІІ” №41 в 12-12,30 ч. на 01. септември.
От 09. до 13. септември 2013 г . Определените участници за това обучение трябва да се настанят в хотел Женева, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41 в 12-12,30 ч. на 09. септември.

Допълнителна информация - директор С. Джонгарска,  тел.0889009828, 0878274008,  deafschool@abv.bg

4. СОУ за деца с увреден слух „Св. Иван Рилски” –  гр. Търговище,  ул. „Трети март” № 38.
От  01. до 05. септември 2013 г . Участниците трябва да се настанят в хотел „Терра Европа”, ул. „Стефан Караджа” 13, в 12 – 12,30 ч. на 01. септември.
Допълнителна информация - директор Р. Милачков,  тел. 0887674803,   deafschool_tg@abv.bg

5. ССУ за деца с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов” – гр. Пловдив,   ул. „Прохлада” № 1.
От  01. до 05. септември 2013 г . Участниците трябва да се настанят в хотел „Мирена”, бул. „Княгиня Мария Луиза” в 12 -12,30 ч. на 01.септември.
Допълнителна информация – директор Н. Гарова,  тел. 0895620334, 032 62 41 26 и 032 62 63 71,  ssudus.plovdiv@abv.bg

Директорите на съответните училища да създадат необходимата организация и да уведомят още веднъж участниците в обученията за конкретните дати, настаняването и местоположението на хотелите.
Разходите за транспорт на родителите и децата до съответния град и обратно ще бъдат възстановени от логистичната фирма срещу представяне на билет. Пазете билетите!
В определения за настаняване час в хотелите ще има представител на училището, който ще придружи участниците в обученията до училището.
Храната за обяд ще бъде подсигурена в самото училище чрез кетъринг.
Закуската и вечерята ще се осигуряват в хотела.
Допълнителна информация ще получите в специалните училища.

ВАЖНО! - 06.08.2013 г.

Уважаеми колеги, по време на проведените срещи с ръководствата и екипите от специалисти при посещенията на екипа за управление на проект „Включващо обучение“ в пилотните училища по проекта бе заявено желание и необходимост от допълнително обучение на назначените по проекта специалисти за повишаване на техния капацитет за екипна работа и за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. В тази връзка Ви информирам, че с осигурени средства от бюджета на Министерството на образованието и науката в периода от 19 до 30 август 2013 г. ще се проведат обучения на психолозите и ресурсните учители от 84-те пилотни общообразователни училища, както и на специалисти от пилотното IV Помощно училище-интернат „Димитър Кацаров“, гр. София. За целта до посочените училища са изпратени съответни писма, които поместваме и на сайта на проекта с оглед осигуряване на пълен достъп до информацията за обученията: (Писмо; График; Работна програма).

ПИСМО ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ПИЛОТНИТЕ УЧИЛИЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЛЕТНИ ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

БЛАНКА НА АНКЕТНА КАРТА ПО ПРОЕКТА (попълва се от всички участници от целевите групи)

ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛЯТНОТО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ:

Важно съобщение във връзка с лятното специализирано обучение на учениците !

Първите специализирани обучения за деца, родители и учители в специалните училища за деца с нарушено зрение и в специалните училища за деца с увреден слух ще стартират от 01. до 05. септември 2013 г .
В специалните училища, за които има повече желаещи за участие, ще се организират и групи за второ обучение – от 09. до 13. септември 2013 г .
Предвижда се обучения да се организират и през почивните дни или ваканциите на учебната 2013/2014 г.
Директорите на съответните специални училища ще създадат необходимата организация и ще уведомят участниците в обученията за конкретните дати на посочените от заявителите електронни адреси.
През месец август ще информираме за мястото на настаняване.
Координатите на училищата, в които ще се провеждат обученията, са както следва:
- СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” – гр. София, ул. Ломско шосе” 177, директор Е. Белокапова, тел. 0888930302, udnzsofia@yahoo.com
- СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов” – гр. Варна, кв. Аспарухово, местност Вилите, директор Ж. Петкова, тел. 0887983788, udnz_100g@abv.bg
- ССУ за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” – гр. София, ул. „Генерал Стефан Тошев” № 82, директор С. Джонгарска, тел.0889009828, deafschool@abv.bg
- СОУ за деца с увреден слух „Св. Иван Рилски” – гр. Търговище, ул. „Трети март” № 38, директор Р. Милачков, тел. 0887674803, deafschool_tg@abv.bg
- ССУ за деца с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов” – гр. Пловдив, ул. „Прохлада” № 1, тел. 0895620334, ssudus.plovdiv@abv.bg

Бланка за заявление на учител за участие в специализирано обучение

Бланка за заявление на родител на дете със СОП за участие в специализирано обучение

Вижте качените примерни програми за лятното специализирано обучение:

СОУ за деца с увреден слух "Свети Иван Рилски" - гр.Търговище

ССУ за деца с увреден слух "Проф.д-р Ст. Белинов" - гр.Пловдив

ССУ с ДГ за деца с увреден слух "Проф.д-р Дечо Денев" - гр.София

СОУ за деца с нарушено зрение "Луй Брайл" - гр.София

СОУ за деца с нарушено зрение "Проф.д-р Иван Шишманов" - гр.Варна

Заповеди:

Заповед №РД09-509/27.04.2012 г.

Заповед №РД09-1218/23.08.2012 г.

Общи документи:

Дипляна на проекта

Партньори по проекта

Бланка за писмо с лого (за цветен принтер)

Бланка за писмо с лого (за черно-бял принтер)

Документи по дейност 2:

Рамка на отчетен доклад за работата на училищния екип за подкрепа при специални образователни потребности

Пилотни училища по дейност 2

Писмо №9105-237/30.08.2012 г.

Писмо №9107-137/14.09.2012 г.

Писмо №9107-161/03.10.2012 г.

Писмо №9106-21/02.11.2012 г.

Писмо №9106-23/14.11.2012 г.

Писмо №9106-25/10.12.2012 г.

Писмо №9106-26/11.12.2012 г.

Писмо №9107-202/27.12.2012 г.

Документи по дейност 3:

Пилотни училища по дейност 3 и 4

ПРИМЕРНИ ПРОГРАМИ ЗА ЛЯТНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ:

СОУ за деца с увреден слух "Свети Иван Рилски" - гр.Търговище

ССУ за деца с увреден слух "Проф.д-р Ст. Белинов" - гр.Пловдив

ССУ с ДГ за деца с увреден слух "Проф.д-р Дечо Денев" - гр.София

СОУ за деца с нарушено зрение "Луй Брайл" - гр.София

СОУ за деца с нарушено зрение "Проф.д-р Иван Шишманов" - гр.Варна

Писмо №9107-121/21.08.2012 г.

Писмо №0603-253/07.09.2012 г.

Писмо №0603-122/14.03.2013 г.

Писмо №0603-123/14.03.2013 г.

Писмо №0603-124/14.03.2013 г.

Писмо №0603-125/14.03.2013 г.

Писмо №0603-126/14.03.2013 г.

Документи по дейност 5:

Писмо №9107-145/19.09.2012 г.

Писмо №9107-148/20.09.2012 г.

Писмо №9107-167/10.10.2012 г.

Писмо №9107-171/15.10.2012 г.

Писмо №22-23/07.11.2012 г.

Писмо №9106-25/10.12.2012 г.Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"