ПРОЕКТ ВG051РО001-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Обща стойност на проекта –
18 100 000 лв.
Бенефициент - Министерство на образованието и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието"

Инструкция за изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Включващо обучение“, утвърдена със заповед на министъра на образованието и науката

 

ПРОЕКТ ВG051РО001- 4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

Обща цел:

Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.

Специфични цели:

• ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция;

• повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;

• повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания;

• Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип;

• Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект;

• осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, логопеди и/или други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация.

ВАЖНО!

18.01.2016 г.

Анкетна карта за дете, ученик, родител и учител.

16.01.2016 г.

Изготвяне на окончателен технически доклад и отчет за изпълнението на проект BG051PО001-4.1.07 „Включващо обучение"

06.01.2016 г.

Нов имейл за кореспонденция по проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие": podkrepa_opnoir@mon.bg

23.12.2015 г.

Официална бланка за новия проект.

22.12.2015 г.

До директорите на пилотните училища и ЦДГ/ОДЗ от проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" по ОП РЧР относно изтичане на срока за подаване на декларации за участие в проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

09.12.2015 г.

До директорите на 25-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по Дейност 1 от проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" по ОП РЧР относно изпращане в МОН на писмено становище във връзка с деклариране на желанието педагогическите им съвети за участие в проектно предложение „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" по ОП НОИР, който ще се изпълнява през учебната 2015/2016 година и през 2016/2017 учебна година. Всички ЦДГ и ОДЗ, които желаят да продължат дейността си, ще бъдат включени в „Дейност 1. Въвеждане на изградения пилотен модел за ранно оненяване на образователните потребности на децата от предучилищна възраст и за превенция и ранна интервенция на обучителните им затруднения".

09.12.2015 г.

До директорите на пилотните училища по Дейност 2 и Дейност 6 на проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" по ОП РЧР относно изпращане в МОН на писмено становище във връзка с деклариране на желанието на педагогическите им съвети за участие в проектно предложение „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" по ОП НОИР, който ще се изпълнява през учебната 2015/2016 година и през 2016/2017 учебна година. Училищата, които желаят да продължат дейността си, ще бъдат включени в Дейност 2. „Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение".

 

04.12.2015 г.

До директорите на пилотните училища и пилотните ЦДГ/ОДЗ на проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" относно отчитане на извършени разходи при приключване на изпълнението на дейностите по проекта

 

17.11.2015 г.

До директорите на пилотните училища и пилотните ЦДГ/ОДЗ на проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" относно провеждане на заключителна конференция с пресконференция на 25.11.2015 г. от 10.30 часа до 15.00 часа в зала „София"на гранд хотел „София" във връзка с приключване на проекта

 

08.10.2015 г.

До директорите на пилотните училища и пилотните ЦДГ/ОДЗ на проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" относно изплащане на възнаграждения за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти през учебната 2014/2015 година

25.09.2015 г.

До директорите на пилотните училища и ОДЗ по дейност 6 на проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“ и до директора на IV ПУИ "Проф.Д. Кацаров, относно предстоящо обучение в периода 04 - 06 октомври 2015 г. в гр. София

16.09.2015 г.

До директорите на 11 пилотни училища, включени в дейност 2 на проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“, относно предстоящо надграждащо обучение по брайл в периода 27 септември - 02 октомври 2015 г.

16.09.2015 г.

Примерна програма за обучението на логопедите и специалистите от 25-те пилотни ЦДГ и ОДЗ по проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“ (срок за потвърждение на участие 18.09.2015 г.)

16.09.2015 г.

До директорите на пилотните ЦДГ/ОДЗ, включени в дейност 1 на проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“, относно предстоящо обучение на логопедите и специалистите в периода 24-25 септември 2015 г.

10.09.2015 г.

Писмо до кметовете на 15 общини във връзка с удължаване срока проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“ до 31.12.2015 г.

10.09.2015 г.

Писмо до началниците на Регионалните инспекторати по образованието във връзка с удължаване срока проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“ до 31.12.2015 г.

05.08.2015 г. (обновена на 20.08.2015 г.)

Обяви за назначаване на 1 логопед и 1 психолог в 8 пилотни детски градини по проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“ (Дейност 1) с приложени образци на договор:

- Обява за логопед;
Допуснати за участие в конкурса кандидати за логопеди.


- Обява за психолог;
Допуснати за участие в конкурса кандидати за психолози.

31.07.2015 г.

Заповед на Министъра на образованието и науката за удължаване срока на проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" до 31.12.2015 г.

29.07.2015 г.

Писмо до директорите на всички пилотни училища и ЦДГ/ОДЗ по проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение“, относно удължаване срока на проекта до 31.12.2015 г.

08.07.2015 г.

Писмо до директорите на всички пилотни училища и ЦДГ/ОДЗ по проект Включващо обучение“, относно изготвяне и предоставяне на двадесет и първи междинен технически отчет за финансовото изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение"

17.06.2015 г.

Поздрав до участниците в кръгла маса на тема "Заедно можем повече"- споделяне на добри педагогически практики по проект "Включващо обучение" - гр.София

25.05.2015 г.

Писмо до директорите на пилотните училища и пилотните ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение", относно изготвяне на отчет за изпълнение на дейностите по проекта

21.05.2015 г.

Писмо до директорите на пилотните училища по Дейност 2 от проект "Включващо обучение", относно „Извършване на оценка на модела на включващо обучение в пилотни общообразователни училища по дейност 2 от проект „Включващо обучение" ( Организацията изпълнител на обществената поръчка ще се свърже допълнително с избраните училища !)

20.05.2015 г.

Покана от педагогическия колектив на СОУ "Йордан Йовков", гр. Сливен, до директорите на пилотните училища по Дейност 2 от проект "Включващо обучение", относно организиране на кръгла маса на тема „Заедно можем повече“ – споделяне на добри педагогически практики (заявка за участие изпращайте директно на училището-организатор)

14.05.2015 г.

Писмо до директорите на пилотните училища по Дейност 2 от проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение“, относно организиране на кръгла маса на тема "Включващо обучение за деца с епилепсия - идеи, гледни точки и равносметки"

30.04.2015 г.

Заповед на Министъра на образованието и науката за включване на нови пилотни училища по Дейност 6 на проект "Включващо обучение“

28.04.2015 г.

Писмо до директорите на пилотните училища по Дейност 2 и Дейност 6 на проект "Включващо обучение“, относно дейности във връзка с удължаване срока на проекта

27.04.2015 г.

Писмо до началниците на Регионалните инспекторати по образованието и до директорите на пилотните училища по Дейност 2 и Дейност 6 на проект "Включващо обучение“, относно дейности във връзка с удължаване срока на проекта

27.04.2015 г.

Писмо до кметовете на общините: Бургас, Варна, Горна Оряховица, Завет, Казанлък, Нови пазар, Панагюрище, Пловдив, Севлиево, Столична, Търговище, Хасково, Ямбол и до директорите на пилотните ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение", които прилагат системата на делегиран бюджет, относно удължаване срока на проекта

27.04.2015 г.

Писмо до директорите на всички пилотни училища и ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение", относно дейности във връзка с удължаване срока на проекта

27.04.2015 г.

Писмо до директорите на пилотните ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение", които прилагат системата на делегиран бюджет, относно дейности във връзка с удължаване срока на проекта

19.02.2015 г.

Писмо до директорите и екипите на всички пилотни училища и ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение" BG051PO001-4.1.07, относно удължаване срока на проекта

06.02.2015 г.

Писмо до директорите на 25-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение" BG051O001-4.1.07-0001, относно провеждане на следващата супервизия на работата на специалистите

29.01.2015 г.

Писмо до директорите на част от пилотните училища по Дейност 2 от проект "Включващо обучение", относно провеждането на обучението по брайлово ограмотяване от 31.01. до 06.02.2015 г. в гр. София

10.01.2015 г.

Писмо до директорите на част от пилотните училища по Дейност 2 от проект "Включващо обучение", относно провеждането на първото обучение по брайлово ограмотяване (31.01. - 06.02.2015 г.)

08.01.2015 г.

Писмо до директорите на пилотните училища и ЦДГ/ОДЗ по Дейност 6, относно провеждане на работна среща на екипите

 

29.12.2014 г.

Писмо до директорите на пилотните училища и ЦДГ/ОДЗ, относно изготвяне на осемнадесети междинен технически отчет за финансовото изпълнение на дейностите по проект "Включващо обучение"

15.12.2014 г.

Писмо до директорите на пилотните училища и ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение", относно предстояща среща за изпълнението на дейност 6

01.12.2014 г.

Писмо до директорите на пилотните училища и ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение", относно смяна на доставчика на мобилните услуги

18.11.2014 г.

Писмо до директорите на част от пилотните училища по проект "Включващо обучение", относно провеждането на първото обучение по брайлово ограмотяване

09.11.2014 г.

До директорите на пилотните училища и пилотните ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение"

06.10.2014 г.

До директорите на пилотните училища и пилотните ЦДГ/ОДЗ по проект "Включващо обучение" - информация относно изплащане на възнаграждения за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти през учебната 2013/2014 година

16.09.2014 г.

Уважаеми колеги,
Скъпи ученици, родители, партньори,

Честита да Ви е новата учебна година, да е спорна и лека. Пожелаваме Ви здраве, творческо вдъхновение и успехи!

От екипа за управление на проект „Включващо обучение“.

P.S. На вниманието на всички заинтересовани страни. В рубрика „Документи“ е публикувана инструкция за изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Включващо обучение“, утвърдена със заповед на министъра на образованието и науката.

 

11.09.2014 г. Обяви за назначаване на логопед и психолог в пилотни детски градини по проект „Включващо обучение“ с приложени образци на договор:

- Обява за логопед; - Договор за логопед

- Обява за психолог; - Договор за психолог

30.07.2014 г. Допълнение към съобщението от 16.07.2014 г.:

Уважаеми колеги, моля до 1.09.2014 г. да приключите с попълването и качването в информационната система на необходимата информация за изминалата вече учебна 2013/2014 година. Новите групи, касаещи попълването на графиците за предстоящата учебна 2014/2015 година, да бъдат създадени след 01.09.2014 г.

16.07.2014 г. Уважаеми колеги,

Във връзка с приключването на учебната 2013/2014 година и стартирането на новата учебна 2014/2015 година е необходимо да извършите следните настройки в информационната система на проект „Включващо обучение“:
1. Дайте статус „ Приключил учебната година“ на всички деца и ученици, които са участвали в целевата група към проекта през учебната 2013/2014 година . В никакъв случай не ги изтривайте от базата данни на информационната система ( * ).
2. Не трябва да бъдат изтривани и самите целеви групи по проекта, създадени през учебната 2013/2014 година, с включени ученици/деца, участващи по някоя от дейностите.
3. Към началото на месец септември за новата учебна 2014/2015 година директорът на съответното училище или детска градина трябва създаде нови групи с подходящо различаващо се наименование, например „Включващо обучение - група 2014/2015 година“. В тези новосъздадени групи директорът включва както децата и учениците, участвали в проекта през предходната 2013/2014 година, така и новите деца и ученици, които през учебната 2014/2015 година ще бъдат оценени от училищния екип като деца и ученици със специални образователни потребности. Разпределението от директора на децата и учениците в новите групи следва да бъде извършено след обновяване на базата данни на информационната система към проекта за новата 2014/2015 година (което най вероятно ще стане не по-рано от края на октомври 2014 година).
4. При стартиране на новата 2014/2015 учебна година през септември и до обновяване на базата на информационната система с учениците/децата от учебната 2014/2015 година графиците на учителите/специалистите трябва да се изписват само с посочване на новосъздадените групи (в които все още няма да има разпределени ученици/деца).
5. Учителите/специалистите трябва да редактират графиците си след обновяване на базата данни на информационната система с новите данни за учебната 2014/2015 година, като за всеки проведен час се посочи с кой ученик/с кои ученици от съответната група е проведено вече изписаното занятие през новата учебна 2014/2015 година.
* Ученици/деца се изтриват от информационната система само ако са прекратили участието си в целева група по проекта поради преместване в друго училище или в друга детска градина, както и поради погрешно вписване в някоя от групите по проекта.

12.06.2014 г. Писмо до директорите на пилотни училища и пилотните ЦДГ/ОДЗ по проект Включващо обучение“ BG051РO001-4.1.07 по ОП РЧР.

09.06.2014 г. Писмо до директорите на 25-те пилотни ЦДГ/ОДЗ по проект „Включващо обучение“ BG051O001-4.1.07-0001 и до директора на Логопедичен център - град София.

31.05.2014 г. Съобщение във връзка с Дейност 4 на проект „Включващо обучение“ BG051O001-4.1.07-0001:

ТУК

29.05.2014 г. Съобщение във връзка с Дейност 4 на проект „Включващо обучение“ BG051O001-4.1.07-0001:

ТУК

15.05.2014 г. Писмо от ръководителя на проект „Включващо обучение“ BG051O001-4.1.07-0001 до директорите и екипите на всички пилотни училища и пилотни ОДЗ/ЦДГ във връзка с удължаване срока на проекта до 30.07.2015 година.

8.04.2014 г. Уважаеми колеги,

Предвид предстоящия трансфер на средства по проекта, моля в срок до 9.04.2014 г. да бъде въведен в информационния модул в меню „Данни за училището” номера на банковата сметка на училището по която следва да бъде направен превода.

Съобщението се налага поради липсата на тази информация за някои училища и ДГ.

17.12.2013 г. Уважаеми колеги,
Във връзка с годишното приключване на финансовата 2014 г. моля на следния  e-mail:  m.palenkova@mon.bg    до края на деня – 17.12.2013 г.  да ни предоставите следната информация:
1.       Има ли и  колко е недостигът на средствата за възнаграждения на назначените специалисти по проект „Включващо обучение” за месец декември 2013 г.
2.       Информацията за недостига се подава от училища, които изплащат възнагражденията за м. декември 2013 г. в края на м. декември 2013 г.

04.12.2013 г. До директорите и педагогическите специалисти от пилотните училища по Дейност 2, относно работа с информационната система по проект "Включващо обучение":

Уважаеми колеги,

Тези от Вас, които са използвали групи създадени през 2012/2013 учебна година за оформяне на графиците за септември, октомври и ноември 2013 г. на учебната 2013/2014 година, трябва да ги изтрият (всички стари графици вече са видими в информационната система на училищата ).

За въвеждане на графици и ученици в базата данни на информационната система по проекта за учебната 2013/2014 г. е необходимо:

•  в меню „Групи“ да бъдат налични групи за 2013 г., създадени след 16.09.2013 г.;

•  учениците от базата на новата 2013/2014 учебна година да бъдат включени в новите групи - чрез меню „Ученици“, поставяне на отметка за маркиране на ученик и избир на група.

•  тези от Вас, които са изтрили графици за учебната 2013/2014 г., оформени върху стари групи, е необходимо да превъведат графиците за месеците септември, октомври и ноември за новосъздадените групи;

•  в графиците за септември, октомври и ноември (и променените с новите групи и тези, които по принцип правилно са описани ) и в графиците за всеки следващ месец е необходимо срещу съответния ред с график да бъдат добавени имената на учениците за съответните часове, така че да на тези ученици за тези часове да се отбелязват присъствия.

•  въвеждането на присъствия и отсъствия се извършва по познатия начин от меню „Присъствия“ - избира се учебна година, група, занятие, и се визуализира списък на учениицте, за които отбелязвате присъствия.

04.12.2013 г. Уважаеми колеги, информационната система на проект "Включващо обучение" е отворена за регистрация на директори от детските градини по дейност 1 и училището по дейност 6. След вход в системата ще прочетете допълнителни указания за работа с модулите на системата, чрез които трябва да регистрирате педагогическите специалисти, групите за ресурсно подпомагане, учениците, графиците и да отчитате дейностите по проекта чрез отчетните модули. Импортирани са всички Ваши деца/ученици от "Админ" и трябва да се отбележат децата/учениците, които участват по проекта, включвайки ги в група. Не трябва да се изтриват ученици, които не участват в проекта. За отчитане изпълнението на дейностите на педагогическите специалисти и директорите, в системата са достъпни и модули за отчитане на часове заетост и други за генериране на необходимите отчетни документи и справки.

29.08.2013 г. Писмо до директорите на пилотните училища във връзка с обучителните лагери по дейност 6 на проект "Включващо обучение"

29.08.2013 г. Важно писмо до директорите на пилотните училища по проект "Включващо обучение"

28.08.2013 г.  До участниците в специализираните обучения в училищата за деца с нарушено зрение и за деца с увреден слух:

Още веднъж напомняме на участниците в обученията, че средствата за транспорт на родителите и децата ще бъдат възстановени  само срещу представянето на билет (съответно от влак, автобус).  Моля ресурсните учители и учителите, които са включени в обученията да уведомят още веднъж родителите.

Във връзка със запитвания от страна на учители каква е цената на нощувката в хотелите: цената на нощувката в хотела за учител е до 45 лв. Командировъчните на учителите са за сметка на училището, което ги изпраща.

23.08.2013 г.  Напомняме още веднъж на учителите, които са включени в обученията в специалните училища за деца с нарушено зрение и за деца с увреден слух от 1 до 5 септември и от 9 до 13 септември (според включването им в графика), че  техните командировъчни   са за сметка на училището (или ресурсния център), в което работят и което ги изпраща  и командирова.
От Екипа за управление на проекта

13.08.2013 г. До директорите на пилотните училища по Дейност 2 относно организацията на ученическите лагери за деца със и без СОП. (виж тук)

09.08.2013 г.Специализираните обучения за деца, родители и учители в специалните училища за деца с нарушено зрение и в специалните училища за деца с увреден слух ще се проведат както следва:

1. СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” – гр. София, ул. Ломско шосе” 177,  спирка на метрото „Ломско шосе ” .
От  01. до 05. септември 2013 г . Определените участници трябва да се настанят в хотел „София – плаза” в 12 – 12,30 ч. на 01. септември. Хотелът се намира на бул. „Хр. Ботев”, в близост до ЖП и автогара.
От 09. до 13. септември 2013 г .
Определените участници трябва да се настанят в хотел „Лион”  в 12 – 12,30 ч. на 09. септември. Хотелът се намира в близост до спирка „Лъвов мост”.
Допълнителна информация  -  директор Е. Белокапова,  тел. 0888930302,  02 898 12 64,  udnzsofia@yahoo.com

2. СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов”  – гр. Варна, кв. Аспарухово,  местност Вилите, автобус №17 и 17 а от ЖП гара и тролей № 88 от автогарата.
От  01. до 05. септември 2013 г .  Настаняването е на 01.септември до обяд в общежитието на училището.
От 09. до 13. септември 2013 г .   Настаняването е на 09.септември до обяд в общежитието на училището.
 Допълнителна информация - директор Ж. Петкова, тел. 0886900866, 088690068, 0886900867,  udnz_100g@abv.bg

3. ССУ за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” – гр. София , ул. „Генерал Стефан Тошев” № 82.  
От  01. до 05. септември 2013 г . Определените участници за това обучение трябва да се настанят в хотел „Женева”, бул. „Цар Борис ІІІ” №41 в 12-12,30 ч. на 01. септември.
От 09. до 13. септември 2013 г . Определените участници за това обучение трябва да се настанят в хотел Женева, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41 в 12-12,30 ч. на 09. септември.
Допълнителна информация - директор С. Джонгарска,  тел.0889009828, 0878274008,  deafschool@abv.bg

4. СОУ за деца с увреден слух „Св. Иван Рилски” –  гр. Търговище,  ул. „Трети март” № 38.
От  01. до 05. септември 2013 г . Участниците трябва да се настанят в хотел „Терра Европа”, ул. „Стефан Караджа” 13, в 12 – 12,30 ч. на 01. септември.
Допълнителна информация - директор Р. Милачков,  тел. 0887674803,   deafschool_tg@abv.bg

5. ССУ за деца с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов” – гр. Пловдив,   ул. „Прохлада” № 1.
От  01. до 05. септември 2013 г . Участниците трябва да се настанят в хотел „Мирена”, бул. „Княгиня Мария Луиза” в 12 -12,30 ч. на 01.септември.
Допълнителна информация – директор Н. Гарова,  тел. 0895620334, 032 62 41 26 и 032 62 63 71,  ssudus.plovdiv@abv.bg

Директорите на съответните училища да създадат необходимата организация и да уведомят още веднъж участниците в обученията за конкретните дати, настаняването и местоположението на хотелите.
Разходите за транспорт на родителите и децата до съответния град и обратно ще бъдат възстановени от логистичната фирма срещу представяне на билет. Пазете билетите!
В определения за настаняване час в хотелите ще има представител на училището, който ще придружи участниците в обученията до училището.
Храната за обяд ще бъде подсигурена в самото училище чрез кетъринг.
Закуската и вечерята ще се осигуряват в хотела.
Допълнителна информация ще получите в специалните училища.

06.08.2013 г. Уважаеми колеги, по време на проведените срещи с ръководствата и екипите от специалисти при посещенията на екипа за управление на проект „Включващо обучение“ в пилотните училища по проекта бе заявено желание и необходимост от допълнително обучение на назначените по проекта специалисти за повишаване на техния капацитет за екипна работа и за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. В тази връзка Ви информирам, че с осигурени средства от бюджета на Министерството на образованието и науката в периода от 19 до 30 август 2013 г. ще се проведат обучения на психолозите и ресурсните учители от 84-те пилотни общообразователни училища, както и на специалисти от пилотното IV Помощно училище-интернат „Димитър Кацаров“, гр. София. За целта до посочените училища са изпратени съответни писма, които поместваме и на сайта на проекта с оглед осигуряване на пълен достъп до информацията за обученията: (Писмо; График; Работна програма).

18.10.2012 г. Уважаеми колеги, информационната система на проект "Включващо обучение" е отворена за регистрация на директори от училищата по дейност 2, 3, 4 и 5. След вход в системата ще прочетете допълнителни указания за работа с модулите на системата, чрез които трябва да регистрирате педагогическите специалисти, групите за ресурсно подпомагане, учениците, графиците и да отчитате дейностите по проекта чрез отчетните модули. Училищата по дейност 2 имат импортирани всички ученици от "Админ" и трябва да отбележат учениците, които участват по проекта, включвайки ги в група за ресурсно подпомагане и посочвайки категориите СОП. Не трябва да се изтриват ученици, които не участват в проекта. За отчитане изпълнението на дейностите на педагогическите специалисти и директорите, в системата са достъпни и модули за отчитане на часове заетост и други за генериране на необходимите отчетни документи и справки.

25.01.2013 г. Уважаеми колеги, поради промяна в образеца на отчетния доклад от месец януари 2013 г., предстои актуализирането му в информационната система. Промяната ще бъде свързана с отчитане на брой часове и по други проекти, по които работят училищата. Във връзка с необходимото техническо време за подготовка на образеца на новия отчетен доклад, той ще бъде достъпен в информационната система на проект "Включващо обучение" от 28.01.2013 г.

Ако имате допълнителни въпроси пишете на имейл: vkluchvashto@mon.bg

Вход в системата за потребители от училище
Потребител (e-mail)
Парола:
Кода от картинката:
   
Нова регистрация
на ДИРЕКТОР
Нова регистрация на потребители от училище
Забравена парола

В момента в информационната система са въведени данни и могат да се регистрират директори и потребители от училища по дейност 1, 2, 3, 4, 5 и 6..

 

 

 Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"